Wikipédia:Pravidlá/Revízia najlepších článkov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Toto je záväzné pravidlo Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Pravidlá

Revízia najlepších článkov

Táto stránka slúži na revíziu a zdokonaľovanie najlepších článkov, ktoré nevyhovujú kritériám na najlepší článok. Najlepšie články sú viazané na súčasné štandardy bez ohľadu na to, kedy im bol pridelený štatút najlepšieho článku.

Tento proces zahŕňa dve štádiá. Príspevky redaktorov sú vítané v každom z nich.

Revízia najlepšieho článku (RNČ)

 • V tomto štádiu sa článok reviduje. Trvá dva mesiace (poprípade dlhšie, pozri nižšie). Redaktor (navrhovateľ), ktorý označí článok na revíziu, musí špecifikovať, ktoré kritériá nie sú splnené.
 • Ak si ktorýkoľvek iný redaktor myslí, že voči článku možno vysloviť aj iné námietky, uvedie ich pod námietky navrhovateľa.
 • Revízie môžu články zlepšiť v mnohých ohľadoch: články môžu vyžadovať aktualizáciu alebo úpravu typografie. Adresované môžu byť tiež komplexnejšie problémy: nepresnosť uvedených faktov, sporná neutralita, rozsah a i.
 • Ak boli všetky pripomienky ku kvalite článku do dvoch mesiacov vyriešené, článok si zachováva štatút najlepšieho článku. Ak si však navrhovateľ alebo ktorýkoľvek iný redaktor myslí, že článok stále nevyhovuje kritériám na najlepší článok, do troch dní od skončenia revízie dá hlasovať o denominácii. Návrh na takúto denomináciu však musí byť zdôvodnený tým, ktoré kritériá na najlepší článok nie sú splnené.
 • Ak pripomienky ku kvalite článku do dvoch mesiacov vyriešené neboli, článok je posunutý do druhej fázy - stáva sa z neho kandidát na denomináciu (tento presun môže uskutočniť ktorýkoľvek redaktor).

Kandidát na denomináciu (KND)

 • Článok nie je nikdy označený za KND, ak pred tým neprešiel revíziou. Redaktori s hlasovacím právom hlasujú za odobratie štatútu najlepšieho článku ( Za) alebo proti jeho odobratiu ( Proti). Akýkoľvek hlas musí byť zdôvodnený relevantným komentárom, inak nebude akceptovaný (relevantnosť komentára je určená odvolaním sa na kritériá na najlepší článok).
 • Toto štádium trvá tri týždne.
 • Redaktori, ktorí hlasujú za odobratie štatútu, by mali byť pripravení prečiarknúť svoj hlas, ak boli námietky úpravami článku vyriešené (použitím funkcie <s>preškrtnutý text</s>).
 • Hlasovania sa musí zúčastniť minimálne desať redaktorov (nerátajúc redaktorov, ktorí dali neutrálny hlas).
 • Článok je denominovaný, ak počet hlasov za prevýši počet hlasov proti. Článok bude následne odstránený zo zoznamu KND.

Článok nie je zaradený do zoznamu na KND, pokiaľ nie je úplne jasné, že nevyhovuje kritériám na najlepší článok. Na požiadanie je možné raz predĺžiť prvé štádium revízie o tri týždne, ak sa článku dostáva pozornosti zo strany redaktorov. Nie je teda oprávnené zväčšovať redaktorom wikistres zaradením článku do zoznamu na KND, ak sa na ňom systematicky pracuje. Žiadosť o predĺženie revízie musí byť podaná do skončenia normálnej doby revízie.

Článok, ktorému hlasovaním nebol odobraný štatút najlepšieho článku, môže byť opäť nominovaný na revíziu až po troch mesiacoch od ukončenia hlasovania.

Revízie sú presunuté do archívu akonáhle sú uzavreté.

Heslá so spoločnou tematikou:

 • Zoznamy
 • Logy:
 • Pravidlá a odporúčania:


Procedúra nominácie článku na revíziu

Redaktori, ktorí článok nominujú, by mali asistovať v procese zlepšovania článku. Jeden redaktor (navrhovateľ) môže nominovať len dva články v tom istom čase (t.z. v čase trvania revízie a denominácie článku). Odporúčaný článok nachádzajúci sa na hlavnej stránke môže byť nominovaný len v závažných prípadoch (napríklad v prípade radikálnej zmeny obsahu textu).

 1. Umiestnite šablónu {{RNČ}} na začiatok diskusnej stránky nominovaného článku. Do zhrnutia úprav napíšte RNČ a úpravu uložte.
 2. Vo vloženej šablóne vyhľadajte odkaz „pridajte komentár“ a kliknite.
 3. Vložte ==[[Názov nominovaného článku]]== na začiatok novovytváranej stránky.
 4. Pod nadpis napíšte svoje dôvody pre nomináciu. Špecifikujte, ktoré kritériá článok nespĺňa a zmeny uložte.
 5. Upravte túto stránku a vložte svoju nomináciu na začiatok zoznamu nominovaných článkov v tvare {{Wikipédia:Revízia najlepších článkov/názov nominovaného článku}}, kde „názov nominovaného článku“ musí súhlasiť s názvom revidovaného článku.
 6. O tom, že článok sa nachádza v procese revízie upovedomte redaktorov, ktorí sa na článku podieľali relevantnou mierou (vyhľadateľní v histórii článku), ďalej redaktora, ktorý článok navrhol na perfektný článok (pozri sem) a príslušný Wikiprojekt (na jeho diskusnej stránke). O upovedomení zanechajte poznámku pred dôvodmi, ktoré ste uviedli v prospech nominácie (pozri 4. bod vyššie).