Preskočiť na obsah

Zdravotné postihnutie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zdravotné postihnutie je zjednodušene povedané (spravidla trvalé) zdravotné znevýhodnenie jednotlivca.

Presné definície sú:

  • podľa Svetovej zdravotníckej organizácie: nadradený termín pre poruchu (angl. impairment), obmedzenie aktivity [= staršie: dizabilita/obmedzenie (angl. disability)] a obmedzenie participácie [= staršie: hendikep/sociálne znevýhodnenie (angl. handicap)]
  • (angl. disability) podľa Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím (OSN): rôzne funkčné obmedzenia vyskytujúce sa v akejkoľvek populácii k akejkoľvek krajine sveta. Ľudia môžu byť postihnutí fyzicky, rozumovo, zmyslovo, zlým zdravotným stavom alebo mentálnou chorobou, a to trvalo alebo dočasne.
  • podľa súdneho rozsudku Európskeho Súdneho dvora k pojmu „zdravotné postihnutie“ v zmysle európskej smernice týkajúcej sa rovnosti zaobchádzania v zamestnaní a práci: obmedzenie vyplývajúce najmä z fyzického, mentálneho alebo psychického postihnutia, ktoré bráni účasti dotknutej osoby na profesijnom živote
  • na účely zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je občanom so zdravotným postihnutím občan uznaný za invalidného občana alebo občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %.
  • podľa (už neplatného) zákona 98/1995 Z.z.: trvalé poškodenie psychického alebo fyzického zdravia
  • Š. Strieženec (1996): ujma spôsobená telesnou alebo duševnou poruchou alebo ich kombináciou.
  • K. Repková (2003): znevýhodnenie, ktoré má človek s dlhodobou alebo trvalou poruchou telesného alebo duševného zdravia v štandardne usporiadanom životnom a sociálnom prostredí, a ktoré je potrebné minimalizovať intervenciami v rámci sociálnej politiky a sociálnej práce.
  • M. Šramatá (In: J. Levická, A. Mrázová, 2004): porucha psychickej, fyzickej alebo intelektovej funkcie jedinca s trvalými následkami spojené s obmedzenou schopnosťou vzdelávania, s obmedzenou pracovnou schopnosťou, zvýšenými nárokmi na zdravotnícku a sociálnu starostlivosť s podstatne zníženou kvalitou života.
  • P. Hartl (2000, s.442): akákoľvek porucha duševná alebo telesná, dočasná, dlhodobá alebo trvalá, alebo hendikep, ktorý jednotlivcovi bráni účinne sa prispôsobovať bežným nárokom života.

Druhy postihnutí

[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]