Znečistenie životného prostredia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Znečistenie životného prostredia alebo (najmä ak je kontaminant cudzorodá látka) kontaminácia životného prostredia znamená uvoľnenie environmentálnych kontaminantov do životného prostredia resp. ich prítomnosť v životnom prostredí.

Medzi hlavné typy znečistenia patria:

  • Znečistenie vzduchu, vypúšťanie častíc chemikálií do atmosféry. Medzi typické príklady patrí oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxid siričitý, freóny a oxidy dusíka. Medzi producentov patria priemysel (bodové zdroje), ľudské sídla (plošné zdroje) a dopravné prostriedky (líniové zdroje).
  • Znečistenie vody povrchovým odtokom a presakovaním do podzemnej vody.
  • Kontaminácia pôdy vzniká buď znečistením povrchu pôdy, alebo porušením podzemných nádrží. Medzi najvýznamnejšie látky znečisťujúce pôdu patria uhľovodíky, ťažké kovy, MTBE (metyl-terc.-butyléter - aditívum do benzínu, v súčasnosti sa už prestáva používať kvôli jeho karcinogenite), herbicídy, pesticídy a chlórované uhľovodíky.
  • Rádioaktívne znečistenie- bolo zistené vďaka pokrokom atómovej fyziky a chémie v 20. storočí.
  • Hlukové znečistenie, ktoré zahrňuje hluk z podzemných komunikácií, hluk lietadiel a hluk priemyslu.
  • Svetelné znečistenie, zahrňujúce nadužívanie svetelných zdrojov a presvetľovanie interiérov.
  • Zníženie estetickej hodnoty, zaň je obvykle považovaný výskyt objektov, ako sú: vedenie vysokého napätia, bilboardy pozdĺž ciest, narušený reliéf (pozostatky povrchovej ťažby), povrchové skládky odpadu, a pod.
  • Tepelné znečistenie, ktoré zahŕňa všetky zmeny teploty vodných telies, spôsobené ľudským vplyvom.

Denne vymiera až 100 vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Na hraniciach Rwandy, Ugandy a Zairu v Afrike žije niekoľko 100 posledných horských goríl. Žijú v dažďových pralesoch, ktoré ničia ľudia. Znečistenie vzniká ak sa škodlivé látky dostávajú do životného prostredia v takých veľkých množstvách, že škodia ľudom, živočíchom, rastlinám i prírodnému prostrediu.