Preskočiť na obsah

Účtová osnova

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Účtové triedy
 • 0. Dlhodobý majetok
 • 1. Zásoby
 • 2. Finančné účty
 • 3. Zúčtovacie vzťahy
 • 4. Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
 • 5. Náklady
 • 6. Výnosy
 • 7. Uzávierkové účty a podsúvahové účty
 • 8. Vnútropodnikové účtovníctvo
 • 9. Vnútropodnikové účtovníctvo

Účtová osnova je zoznam všetkých syntetických účtov so záväzným číselným a slovným označením, usporiadaných podľa ich ekonomického obsahu, ktoré môže podnik (organizácia) v rámci svojho účtovníctva používať.[1]

Účtová osnova môže byť uzavretým alebo otvoreným zoznamom syntetických účtov. V prípade otvoreného zoznamu, ho môže účtovná jednotka dopĺňať o potrebné účty. V takom prípade hovoríme o rámcovej účtovej osnove.[2] Finančné účtovníctvo riadi Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré vydáva rámcové účtové osnovy a podrobnosti o postupoch účtovania.

Jednotlivé syntetické účty sa v rámcovej účtovej osnove delia do účtových tried, triedy sa ďalej členia do účtových skupín a skupiny sa delia na jednotlivé účty. Podstatou rozdelenia je desiatková sústava. Rámcová účtová osnova obsahuje desať tried po desať skupín a v každej skupine sa nachádza desať účtov.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Soukupová, Božena; Šlosárová, Anna; Baštincová, Anna: Účtovníctvo. Bratislava: Iura Edition, 2004. 137 s.
 2. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtonvíctve v znení neskorších predpisov