Preskočiť na obsah

Ústav lekárskej kozmetiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ústav lekárskej kozmetiky Bratislava skrátene ÚLK bol založený v roku 1968. Prvým riaditeľom bol Prof. MUDr. E. Hegyi, DrSc. Na začiatku sa Ústav lekárskej kozmetiky špecializoval na komplexnú starostlivosť o pleť, poruchy ovlasenia a ochlpenia, korekcie vrodených chýb a korekciu prejavov starnutia kože s výrazným preventívnym zameraním. Neskôr sa zameranie rozšírilo na komplexnú starostlivosť (dermatokozmetika, esteticko-plastická chirurgia).

História[upraviť | upraviť zdroj]

Vývoj kozmetického lekárstva na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Už pred druhou svetovou vojnou boli určité tendencie zapájať aj lekárov do riešenia problematiky kozmetického lekárstva. Bez nároku na úplnosť uvádzame niektorých lekárov, ktorí sa čiastočne alebo úplne venovali lekárskej kozmetike.

V Bratislave lekár - kozmetológ MUDr. Štefan Bednár, ďalej MUDr. Sylvia Diošová-Ledererová a MUDr. Viera Markovichová, ktorá na Kožnej klinike Fakultnej nemocnice v roku 1960 zriadila pracovisko kozmetického lekárstva a sa zúčastnila ako lekárska námestníčka Ústavu lekárskej kozmetiky v Bratislave vo veľkej miere na zriadení a budovaní tohto ústavu.

Na kožnej klinike v Košiciach rozvíjala MUDr. Oľga Krajáková problematiku lekárskej kozmetiky.

V celoslovenskej relácii koncepčne a organizačne sa venoval problematike kozmetického lekárstva primár MUDr. Andrej Babák v Trnave. Ako dlhoročný predseda Kozmetologickej komisie Slovenskej odbočky Dermatovenerologickej sekcie Lekárskej spoločnosti J. Ev. Purkyně sa postaral nielen o organizovanie obľúbených tzv. Smolenických kozmetologických dní na zámku Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach, ale stal sa aj spoluorganizátorom odborného kurzu pre komunálne kozmetičky, napísal potrebné učebné pomôcky a stal sa spoluautorom prvej odbornej knihy o kozmetike „Kozmetika dnešnej ženy“.

V priebehu pracovných dní v Smoleniciach v dňoch 7. – 8. júna 1963 sa vypracovala rezolúcia obidvoch kozmetologických komisií, v ktorej sa rieši otázka doškoľovania lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov v problematike kozmetického lekárstva, otázka odborného dozoru dermatológov nad pracoviskami komunálnej kozmetiky, otázky vývoja kozmetických prípravkov a ich odbornej kontroly a nie na poslednom mieste aj otázka zriadenia Ústavu lekárskej kozmetiky v Bratislave.

Krátke dejiny Ústavu lekárskej kozmetiky v Bratislave[upraviť | upraviť zdroj]

Rozhodnutím Povereníctva Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo, bol s účinnosťou od 1. apríla 1968 zriadený Ústav lekárskej kozmetiky so sídlom v Bratislave, ako priamo riadená organizácia Povereníctva, neskoršie Ministerstva zdravotníctva SR.

Súčasne bo lvydaný dňa 29. novembra 1967 pod číslom Z–7204/67-IV/B-3 aj Štatút Ústavu lekárksje kozmetiky s účinnosťou od 1. apríla 1968. Rozhodnutím povereníka zdravotníctva bol menovaný za riaditeľa ústavu prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc. s účinnosťou od 1. januára 1969.

Zdravotnícki pracovníci začali nastupovať dňom 15. apríla 1969, spočiatku MUDr. Viera Marchovichová ako vedúca klinického úseku a tri lekárky (MUDr. Viera Bíziková, MUDr. Helena Jablonková a MUDr. Pavlina Valková).

Celková činnosť vedúcich pracovníkov ústavu sa zamerala v tomto období na dokončenie adaptácie provizórnych priestorov na Štefánikovej ulici 7, na odborné vyškolenie lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov v liečebných postupoch a zákrokoch a na výstavbu nových objektov pre Ústav lekárskej kozmetiky v Bratislave, eventuálne na zriadenie pobočiek ústavu na území Slovenska.

Od založenia ústavu sa vystriedalo 5 riaditeľov:

Prof. MUDr. Eugem Hegyi, DrSc. od 01.01.1969 do 15.05. 1981
MUDr. Dobroslav Šiška od 16.04.1981 do 20.09.1988
MUDr. Jana Kirňáková od 21.09.1988 do 31.08.1990
Ing, Eugen Mladosiewicz, v zast. od 01.09.1990 do 31.12.1990
MUDr. Ján Haid od 01.01.1991

Priestorové podmienky ústavu[upraviť | upraviť zdroj]

Od začiatku bola priestorová otázka ústavu veľmi ťažká. Začalo sa v bývalej malej lekárni na Štefánikovej ulici č. 7 o ploche asi 100 m2, v ktorej sa zriadila malá operačka, bola tam „recepcia“, čiže príjem pacientov s čakárňou, dve ordinačné miestnosti pre lekárov a jedna prevádzková miestnosť s boxami na ošetrenie pleti. Pre oneskorené ukončenie adaptácie sa presunuli prví pracovníci ústavu do priestorov ZÚNZ n.p. Slovnaft v Bratislave. Výroba (galenické laboratórium) sa spočiatku umiestnila v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, technicko – kontrolný úsek sídlil v priestoroch patronátneho závodu Gumon n.p. v Bratislave. Riaditeľstvo ústavu sídlilo v jednej núdzovej stavbe po stavbároch na dvore Ústavu klinickej onkológie pre Slovensko.

Oficiálne bol Ústav lekárskej kozmetiky otvorený dňa 15. januára 1971.

Postupne sa budovali pobočky ústavu a to preto, aby sa vzhľadom na limitujúce podmienky v Bratislave mohli približovať výkony obyvateľstvu Slovenska. V júni 1973 sa zriadila za pomoci primára MUDr. Františka Vlčka, CSc., pobočka v Piešťanoch, spočiatku v priestoroch Balney, r. 1980 za pomoci závodu DUslo, n.p., MNV v Šali a a NsP pobočka v Šali. Kúpil sa dom v Banskej Bystrici. Výroba prípravkov ústavu sa umiestnila r. 1977 na katolíckej fare v Záhorskej Bystrici, kde sa zriadilo aj školiace centrum pre stredných zdravotníckych pracovníkov a pracovisko pre Black-light (PUVA).

V čase po prevode ústavu na hospodársku organizáciu (dňom 1. januára 1981 sa Ústav lekárskej kozmetiky pričlenil generálnemu riaditeľstvu Slovakoterma v Bratislave) sa dom v Banskej Bystrici predal a pracovisko v Šali sa zrušilo.

Pre zauzlenú ekonomickú situáciu v rokoch 1970 – 1972 sa nerealizovala výstavba Ústavu lekárskej kozmetiky v Bratislave. Podarilo sa získať pamiatkovo chránený objekt na Kozej ulici (predtým Šmeralovej ulici), tento rekonštruovať s dňa 2. januára 1981 dať do prevádzky. Výroba sa presťahovala r. 1983 zo Záhorskej Bystrice do Bratislavy, na Štefánikovu ulicu č. 7 a v septembri 1989 na Kutuzovovu ulicu č. 23.

Oddelenia[upraviť | upraviť zdroj]

  • Esteticko-plastická chirurgia
  • Korektívna dermatológia
  • Dermatovenerológia
  • Laserová medicína
  • Lekárska kozmetika