Životné poistenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Životné poistenie je právny vzťah medzi životnou poisťovňou a poistencom. Poistená osoba si pomocou životného poistenia poisťuje riziká a udalosti, ktoré môžu nastať podľa presne definovaných zmluvných podmienok. Medzi základné typy poistných udalostí patrí prípad smrti, zdravotné riziká, dožitie sa určitého veku. Ďalšie možnosti sa poisťujú formou pripoistení a vylučujúce okolnosti pre výplatu poistenej sumy sa definujú výnimkami.

Druhy životných poistení[upraviť | upraviť zdroj]

Životné poistenia sa delia na dve základné kategórie:

 • Rizikové životné poistenia - Poisťujú sa hlavne riziká, ktoré môžu nastať počas doby existencie zmluvného vzťahu poistenca.
 • Kapitálotvorné životné poistenia - Slúžia okrem poistenia rizík hlavne pre tvorbu kapitálu formou sporenia/investovanie.
  • Kapitálové životné poistenie - poskytuje okrem rizikového životného poistenia i garantovaný výnos po ukončení zmluvného obdobia, alebo pri nastatí poistného prípadu.
  • Investičné životné poistenie - Pri investičnom životnom poistení sú možné, ale negarantované výnosy v prípade dožitia, alebo nastatí poistného prípadu. Poistená osoba v tomto prípade jenositeľom investičného rizika
 • Variabilné a kombinované formy životného poistenia - Rozličné formy životného poistenia, kde sú podmienky, výnosy a pravidlá kombinované a variabilné.

Životným poistením možno ručiť aj do výšky úveru u nás sa táto možnosť využíva málo, preto u nás väčšinou takú možnosť neposkytujú.

Účastníci zmluvného vzťahu[upraviť | upraviť zdroj]

 • Životná poisťovňa
 • Poistený - je poistená osoba, ktorej život alebo zdravotné riziká sa poisťujú.
 • Poistník - osoba, ktorá zmluvu uzatvára a je povinná platiť poistné
 • Oprávnená osoba - je osoba uvedená v zmluve, ktorá má právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného.

Výhody, nevýhody a riziká[upraviť | upraviť zdroj]

Životné poistenie poskytuje jedinečný spôsob pre ochranu nielen života poistenca, ale aj celú rodinu pred nepredvídateľnými situáciami a udalosťami, ktoré môžu neočakávane nastať. V prípade smrti poistenej osoby umožňujú pozostalým uhradiť vzniknuté náklady, alebo zvýšiť životný štandard v prípade dožitia.

Z pohľadu životných poisťovní patrí medzi najviac ziskové produkty. Väčšinou to zapríčiňujú poistenci sami, neznalosťou poistných podmienok, výnimiek alebo predčasného zrušenia zmluvy. V takýchto prípadoch môže poistená osoba stratiť časť alebo celú výšku poistnej sumy. Častým dôvodom pre predčasné zrušenia životného poistenia sú zle odhadnuté možnosti a schopnosti poistenca odvádzať platby. Preto sa odporúča kvalitné poradenstvo pred uzatvorením životného poistenia, ktoré ušetrí veľa problémov a strát v budúcnosti.

Dane[upraviť | upraviť zdroj]

Daňové výhody do roku 2011[upraviť | upraviť zdroj]

Každý občan, ktorý mal uzatvorené životné poistenie, pri podávaní daňového priznania z príjmu mal možnosť si odpočítať z daňového základu zákonom stanovenú sumu. Tým sa znížila daňová povinnosť. Životné poistenie však muselo spĺňať zákonom stanovené podmienky. Musela byť uzatvorená aspoň na 10 rokov a nesmela byť vyplatená skôr, ako poistenec dovŕšil 55 rokov. Tieto dve podmienky boli potrebné k tomu, aby si platiteľ životného poistenia mohol znížiť daň.

Zmeny od roku 2011[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2011 boli schválené podstatné zmeny v zákonoch. Poistenci, ktorí sa rozhodli vypovedať poistnú zmluvu pred dovŕšením veku 55 rokov, prípadne poistný vzťah trval kratšie ako 10 rokov sa museli dôkladne oboznámiť so zmenenými daňovými zákonmi. Ak si v predchádzajúcich obdobiach pri podávaní daňového priznania o dani z príjmu uplatnili odpočet, sú povinný do troch rokov si zvýšiť základ dane o sumu zaplatených finančných prostriedkov na platby životného poistenia, o ktoré si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach základ dane znížil. Túto sumu je možné rozvrhnúť na maximálne 3 obdobia po sebe nasledujúcich daňových priznaní. Ak však poisťovňa vyplatí poistné plnenie z poistenia v dôsledku úrazu alebo ochorenia, nepovažuje sa táto skutočnosť za predčasné ukončenie zmluvy. V týchto prípadoch je táto suma predmetom dane vyberanej zrážkou vo výške 19 % z plnenia poistného zníženého o zaplatené poistné.

Pri dodržaní všetkých podmienok dohodnutých v zmluve o životnej poistke dochádza k vyplateniu dohodnutej sumy poistencovi, v prípade úmrtia oprávnenej osobe (ak je uvedená v zmluve) alebo dedičovi (dedičom). Táto suma je teda opäť zdaňovaná výberovou daňou vo výške 19 %.

V týchto prípadoch poisťovňa vykoná platbu dane z vyplatenej životnej poistky za poistenca a túto daň odvedie do štátneho rozpočtu. To znamená, že poistenec si už v priznaní dane z príjmu za predchádzajúce daňové obdobie nemusí túto sumu zahrnúť do svojho daňového priznania za obdobie, v ktorom mu bola vyplatená poistná suma.

Vypovedanie zmluvy[upraviť | upraviť zdroj]

Vypovedanie zmluvy o životnom poistení tvorí najväčšiu časť príjmu životných poisťovní. V takomto prípade poistená osoba stráca nárok na určitú časť poistného plnenia zo strany poisťovne. Poistenec môže predísť takejto situácii tak, že si zvolí výšku mesačných splátok, ktorú vie plniť za každých okolností počas celej doby zmluvného obdobia bez problémov. Je ideálne predísť vypovedaniu zmluvy.

Životné poisťovne na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa hrubého predpísaného poistného v životnom poistení z roku 2011.

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
 • NN Životná poisťovňa, a.s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Uniqa poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 • Aegon Životná poistovňa a.s.
 • Union poisťovňa, a.s.
 • NOVIS Poisťovňa a.s.
 • Rapid life životná poisťovňa, a.s.
 • Basler Lebensversicherung-AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Poštová poisťovňa, a.s.
 • Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]