Investičné životné poistenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Investičné životné poistenie patrí do kategórie kapitálových životných poistení, a jeho cieľom je tvorba kapitálu pomocou investícií do finančných nástrojov. Životná poisťovňa v mene poistenej osoby na základe zmluvne definovaných podmienok investuje do investičných fondov a iných finančných nástrojov na finančnom trhu. Investičné riziko je v tomto prípade v plnej miere na strane poistenej osoby.

História[upraviť | upraviť zdroj]

História investičného životného poistenia siaha do 70. rokov minulého storočia. Životné poisťovne vytvorili produkt ktorý bol kombináciou investovania do produktov na finančných trhov, hlavne investičných fondov a klasického rizikového životného poistenia. Investičné životné poistenie sa postupne stalo najpredávanejšou formou kapitálového životného poistenia, ktoré ponúkalo nižšie, ale garantované výnosy.

Problémy v kríze[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 2008, kedy finančná a ekonomická kríza spôsobila, že investičné životné poistenia, ktorým v tom čase končila platnosť začali strácať na hodnote. Poistenci si až vtedy uvedomili čo znamená investičné riziko a možnosť straty, ktoré so sebou prináša. Keď však platí, že investovať je ideálne keď sú trhy na nízkych úrovniach, potom práve v období v tomto období je ideálne si uzatvoriť investičné životné poistenie. Keďže nie je možné vopred určiť kedy sa trhy dostanú na úrovne z spred krízy, je ideálne si uzatvoriť investičné životné poistenie práve v čase najbližšej krízy a na čo najdlhšiu dobu. Tato stratégia môže spôsobiť enormný nárast výnosov.

Garancie a výhody[upraviť | upraviť zdroj]

Životné poisťovne ponúkajú aj nové, kombinované a variabilné druhy investičného životného poistenia, kde sa časť odvodov odvádza do garančného fondu. Takto je možné zabezpečiť a garantovať aspoň minimálnu mieru garantovaného plnenia.

Investičné životné poistenie je ideálne pre osoby, ktoré sú si vedomé investičného rizika spojeného s týmto druhom životného poistenia a akceptujú jeho výhody, nevýhody a riziká.

Výška výnosov a kritika[upraviť | upraviť zdroj]

Výnos z investičného životného poistenia sa dá určiť len v momente ukončenia zmluvného vzťahu. Preto je možné určiť výšku plnenia až v momente ukončenia zmluvného obdobia, alebo v prípade plnenia poistného prípadu. Výnosy môžu byť vyššie i nižšie, ako v prípade klasického plne garantovaného kapitálového životného poistenia.

Kritika ohľadom investičného životného poistenia sa týka hlavne výšky investičného rizika, a fakt že poistené osoby nie sú dostatočne informované. Často sa taktiež porovnáva investičné životné poistenie s inými druhmi investovania, čo nie je správne, keďže druhým podstatným prvkom je životné poistenie, ktoré iné výhradné investičné produkty neponúkajú. Preto je nemožné priamo či nepriamo porovnávať investičné životné poistenie s inými formami investovania. Výška nákladov a poplatkov je druhým sporným bodom, ktorý je nesprávne porovnávaný s inými investičnými produktmi. Pri týchto porovnaniach sa často neberie do úvahy flexibilita, transparentnosť a históriou životných poisťovní a ich zahraničných materských spoločností.

Investičné možnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Životné poisťovne ponúkajú možnosť investovania do vopred určených investičných skupín finančných nástrojov, alebo fondov. Poistená osoba môže i neskôr meniť svoju investičnú stratégiu pomocou presunutia dovtedy investovaných prostriedkov, alebo prostriedkov ktoré budú ešte plynúť do iných druhov fondov. Pred uzatvorením investičného životného poistenia je odporúčané informovať sa o nasledovných možnostiach:

  • Predĺženie zmluvného obdobia - je dôležité v prípade, keď v dobe plánovaného ukončenia zmluvného obdobia by boli výnosy nižšie. Predĺženie môže znamenať že v neskoršom čaše budú výnosy pre poistenú osobu lepšie.
  • Manažovaný priebeh investície - špecialisti životnej poisťovne sa starajú o najideálnejšie investičné portfólio klienta, podľa jeho požiadaviek, alebo stupňa akceptácie investičného rizika. Pred koncom zmluvného obdobia je možno takto presunúť všetky zdroje do bezpečnejších fondov, s čo najnižším rizikom.

Prenos podielov. Poistená osoba môže po ukončení zmluvného obdobia previesť svoje podiely do vlastného depozitu.

  • Dynamická investičná stratégia - poistená osoba má možnosť nastaviť si investičné stratégie podľa stupňa rizika a výšky možných výnosov, ktoré sú ideálne pre jeho potreby.
  • Čiastkové vyplácanie podielov - poistená osoba má možnosť nechať si vyplniť časti investícií.
  • Čiastočné zvyšovanie hodnoty podielov - možnosť dodatočných vkladov do jednotlivých finančných nástrojov nad rámec zmluvne dohodnutých poplatkov.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]