Kapitálové životné poistenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kapitálové životné poistenie sa vyznačuje tým, že umožňuje vyplácanie poistných plnení na rozličných spôsobov kumulovania vyplácanej sumy.

 • Poistenie rizík – v tomto prípade sa plnenie vypláca z nahromadených zdrojov z poistení osôb, pri ktorých nenastali poistné prípady a udalostí podľa klasického princípu poistenia.
 • Sporivé – klasické garantované kapitálové životné poistenie vypláca plnú hodnotu plnenia v prípade, pokiaľ poistená osoba nasporila dostatočnú výšku financií.
 • Investičné – pri investičnom životnom poistení nesie plné investičné riziko poistená osoba, preto väčšinou životná poisťovňa nevypláca plnenie z vlastných prostriedkov. Výška výnosu je možné určiť až po ukončení zmluvného obdobia, alebo v prípade poistnej udalosti.
 • Kombinácie a variácie – kombinácia garantovaného plnenia, rizikového alebo investície. Presné plnenie vyplácaných častí sa percentuálne alebo fixne určuje v poistnej zmluve.

Základná charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Kapitálové životné poistenie sa uzatvára pre dva základné druhy poistnej udalosti, a to pre prípad smrti alebo dožitia. V oboch prípadoch životná poisťovňa vypláca poistnú sumu. V prípade dožitia sa poistenca konca zmluvného obdobia, sa vypláca nasporená suma spolu s ďalšími výnosmi, napr. z kladného hospodárenia životnej poisťovne. V prípade predčasnej smrti životná poisťovňa taktiež vypláca výšku plnenia podľa zmluvy. V prípade že u poistenca nastal tento prípad a neodviedol na platbách dostatok financií, poisťovňa vypláca sumu z ďalších platieb poistencov u ktorých poistná udalosť nenastala, podľa základného princípu poistenia.

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Typické formy využitia kapitálového životného poistenia sú nasledovné:

 • Investícia, sporenie
 • Finančné zabezpečenie pozostalých členov rodiny
 • Kombinácia zabezpečenia rodiny a tvorby kapitálu, napr. pre dôchodkový vek alebo * predčasný dôchodok
 • Zabezpečenie úverov, väčšinou hypotekárnych
 • Špeciálne prípade pre zaistenie cudzej osoby pre prípad poistnej udalosti, alebo dožitia poistenej osoby

Typy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Klasické kapitálové (garantované) životné poistenie – pre prípad smrti alebo dožitia, a jeho variácie. Je možné uzatvoriť si dodatočné pripoistenia pre konkrétne prípady, podľa potrieb poistenca.
 • Investičné životné poistenie – je poistenie, kde plné investičné riziko je na strane poistenca. Výška plnenia zo strany životnej poisťovne nie je garantovaná a určuje pri nastatí poistnej udalosti alebo ukončení zmluvného obdobia. Výška vyplatenej sumy sa stanovuje podľa výšky hodnoty portfólia poistenca v prípade poistnej udalosti.

Výhody[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi výhody kapitálového životného poistenia patrí pre poisteného aj vysoká ochrana v prípade nepredvídateľných životných situácií. V prípade, ak sa poistenec stane plne invalidný v dôsledku choroby alebo úrazu, poisťovňa preberá na seba záväzok za platenie poistného za hlavné kapitálové životné poistenie. Na ďalšie pripoistenie sa tento záväzok už nevzťahuje, jedine v prípade, že by bola podpísaná takáto klauzula pri pripoistení.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]