Preskočiť na obsah

Slovenský filmový ústav

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Slovenský filmový ústav (SFÚ) je v oblasti kinematografie jedinou štátnou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa komplexne zaoberá filmom a kinematografiou ako takou.[1] Sústreďuje, uchováva, ochraňuje filmové a iné audiovizuálne diela a dokumentačné materiály a sprístupňuje ich verejnosti. Je správcom filmového archívu, ktorý je v zmysle zákona archívom osobitného významu. Tvoria ho všetky, často unikátne filmové diela nakrútené na Slovensku. Tieto zbierky sú významnou zložkou kultúrneho dedičstva a sú štátom chráneným národným majetkom. SFÚ vykonáva taktiež práva výrobcu k slovenským filmom vyrobeným organizáciami vo výlučnej pôsobnosti štátu a obchodnou činnosťou tieto práva zhodnocuje.

Slovenský filmový ústav bol zapojený do digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska, vzniknutý digitálny obsah je sprístupnený na portáli Slovakiana.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenský filmový ústav bol založený 1. apríla 1963 v Bratislave. Jeho súčasťou sa stal filmový archív vtedajšej Ústrednej požičovne filmov, ktorý založil v roku 1958 Ivan Rumanovský. Po obnovení činnosti Československého filmového ústavu v Prahe bol ešte v roku 1963 SFÚ ustanovený za jeho pobočku a krátko na to bol počas Kongresu Medzinárodnej federácie filmových archívov FIAF odsúhlasený štatút spoločného archívu ČSFÚ Praha a SFÚ Bratislava. Samostatnou inštitúciou sa SFÚ stal v roku 1991, samostatným členom FIAF-u až v roku 2001. Prvým z doterajších riaditeľov inštitúcie bol Ján Komiňár, ktorý túto funkciu zastával najdlhšie. V neskorších obdobiach sa na poste riaditeľa vystriedalo vyše 20 jeho nasledovníkov; súčasným generálnym riaditeľom je Peter Dubecký. Z prvého sídla v priestoroch Filmového klubu na Rybnom námestí sa v roku 1968 SFÚ presťahoval na Grösslingovú ulicu, kde sídli dodnes. Od roku 1968 archivuje okrem domácej produkcie aj vybrané zahraničné filmové diela a od roku 1969 iniciuje široký okruh činností v oblasti výskumu dejín slovenskej kinematografie.

Členstvo v ďalších organizáciách[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 2001 je SFÚ členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), od roku 2006 je členom medzinárodnej organizácie European Film Promotion (EFP), v zameraní najmä na prezentáciu audiovizuálnej kultúry a priemyslu Slovenska. Ďalej je SFÚ členom Slovenskej asociácie knižníc (SAK), Slovenskej asociácie producentov v audiovízii (SAPA) a prostredníctvom kancelárie MEDIA Desk aj siete European Documentary Network (EDN).

Organizačná štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Národný filmový archív[upraviť | upraviť zdroj]

Národný filmový archív tvoria predovšetkým tri oddelenia: oddelenie filmového archívu, oddelenie dokumentácie a knižničných služieb a oddelenie mediatéky.

Oddelenie filmového archívu[upraviť | upraviť zdroj]

Oddelenie filmového archívu spravuje fond, ktorý tvorí takmer 80 000 kotúčov filmovej suroviny. Z toho archívne zahraničné zbierky predstavujú cca jednu tretinu, zvyšok tvoria zbierkové fondy filmových materiálov k slovenským filmom. Pri zbierkach k slovenským filmom to nie sú iba tituly na 16 mm a 35 mm kinofilmoch, ale tiež rôzne druhy zabezpečovacích a rozmnožovacích materiálov – negatív obrazu, negatív zvuku, duplikátny negatív, duplikačný pozitív, magnetické zvukové pásy (ruchy, šumy, hudba) a najnovšie i intermediát negatív a pozitív. V prípade filmových materiálov k zahraničným filmom archivuje FA niekoľko tisíc 35 mm kópií filmových titulov, medzi ktorými sa nachádzajú aj diela mnohých významných svetových režisérov. Týmto fondom FA pokrýva vzdelávanie študentov na školách s filmovým a umenovedným zameraním. Okrem zbierkových fondov na filmových materiáloch tvoria fondy FA aj rôzne druhy video nosičov – HDCAM SR 4:4:4, HDD, DCP, Digitálny Betacam, Betacam SP, DVD, SVCD, CD–R, MiniDV, DV–cam, DAT a VHS.

Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb[upraviť | upraviť zdroj]

Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb sústreďuje, spracováva a sprístupňuje listinné, grafické, fotografické a iné zbierkové predmety, knižničné dokumenty – odbornú filmovú literatúru, periodické publikácie, scenáre audiovizuálnych diel, tlačené alebo elektronické katalógy a multimediálne diela súvisiace s filmovým umením. Okrem toho vykonáva akvizičnú a dokumentačnú činnosť, monitoruje tlačové výstupy a tvorí z nich bibliografické súpisy. Zároveň je odborným garantom napĺňania databáz informačného systému SK CINEMA.

Knižnica[upraviť | upraviť zdroj]

Knižnica SFÚ organizačne začlenená do oddelenia dokumentácie a knižničných služieb Národného filmového archívu SFÚ je jedinou špecializovanou knižnicou filmologickej literatúry na Slovensku. Jej fond tvoria knihy, scenáre, periodiká, zvukové dokumenty a elektronické dokumenty. Sústreďuje sa na získavanie domácich i zahraničných publikácií s obsahovým zameraním na oblasť slovenskej kinematografie a audiovízie. Svoje služby poskytuje registrovaným používateľom oddelenia dokumentácie a knižničných služieb v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom SFÚ. Medzi základné funkcie knižnice patria výpožičné služby v priestoroch študovne knižnice aj mimo ne, a to v prípade kníh s výnimkou encyklopédií, slovníkov či obrazových publikácií. Výpožičná doba je jeden kalendárny mesiac a súčasne je možné zapožičať si najviac 5 kníh. Pre orientáciu vo fondoch knižnice SFÚ sú k dispozícii tradičné lístkové katalógy (názvový katalóg periodík, menný a systematický katalóg kníh, menný a názvový katalóg scenárov a iné). Katalóg knižnice v elektronickej podobe je v súčasnosti pripravovaný v rámci projektu SK CINEMA. Pre vyhľadávanie informácií o článkoch z časopisov a novín sú v priestoroch knižnice k dispozícii aj rôzne bibliografické zdroje vytvárané v rámci SFÚ. Tie od roku 2000 obsahujú aj bibliografické záznamy o článkoch z periodík v elektronickej podobe, predovšetkým o textoch súvisiacich so slovenskou kinematografiou a audiovíziou.

Dokumentácia[upraviť | upraviť zdroj]

Dokumentácia SFÚ je organizačne začlenená do oddelenia dokumentácie a knižničných služieb Národného filmového archívu SFÚ. Dokumentačné zbierky, ktoré pozostávajú z tzv. dokumentačných zložiek, obsahujú textové materiály k jednotlivým slovenským a zahraničným kinematografickým a iným audiovizuálnym dielam, filmovým osobnostiam, výrobcom zvukovoobrazových záznamov a iným filmovým organizáciám, filmovým festivalom, prehliadkam a ďalším verejným udalostiam súvisiacim s audiovizuálnym dedičstvom a kinematografickou kultúrou na Slovensku. Súčasťou dokumentačných zložiek môžu byť výrobné listy, distribučné listy, tlačové správy, výstrižky z novín a časopisov, textové propagačné materiály, cudzojazyčné materiály, montážne listiny, dialógové listiny, festivalové katalógy a iné informačné materiály viažuce sa k histórii a súčasnosti filmového diania na Slovensku i v zahraničí. Dokumentácia poskytuje svoje služby registrovaným používateľom oddelenia dokumentácie a knižničných služieb v súlade s Poriadkom pre sprístupňovanie filmových kópií audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov, archívnych dokumentov a zbierkových predmetov a s tým spojených služieb Národného filmového archívu. Medzi základné služby dokumentácie patria prezenčné výpožičné služby, t. j. vypožičiavanie dokumentačných zložiek na štúdium v priestoroch knižnice SFÚ.

Archív inštitúcií a osobností[upraviť | upraviť zdroj]

Archív fondov a zbierok filmových inštitúcií a osobností SFÚ ako jedna zo zložiek oddelenia dokumentácie a knižničných služieb Národného filmového archívu SFÚ spravuje predovšetkým archívne fondy filmových inštitúcií a osobností filmového života. Obsahom jednotlivých fondov a zbierok sú písomné archiválie – písomnosti úradného charakteru, podniková agenda, rukopisy, korešpondencia, osobné dokumenty, ale môžu obsahovať aj fotografie, výtvarné diela, hudobné partitúry, architektonické návrhy a iné typy materiálov. Spracované fondy sú sprístupňované pre bádateľov po predchádzajúcom dohovore v súlade s Poriadkom pre sprístupňovanie filmových kópií audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov, archívnych dokumentov a zbierkových predmetov a s tým spojených služieb Národného filmového archívu, Archívnym poriadkom a Bádateľským poriadkom Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu.

Archív plagátov a letákov[upraviť | upraviť zdroj]

Archív plagátov a letákov SFÚ je súčasťou oddelenia dokumentácie a knižničných služieb Národného filmového archívu SFÚ. Základom jeho zbierok sú predovšetkým plagáty a letáky (drobné reklamné tlače) k slovenským filmom, zahraničným filmom distribuovaným na území Slovenska a k filmovým podujatiam (festivalom, prehliadkam a pod.) viažucim sa k slovenskej kinematografii. Plagáty a letáky zaradené do archívnych zbierok sa z dôvodu ich ochrany nepožičiavajú a môžu opustiť archív iba vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Slovenské filmové plagáty sú však verejnosti sprístupňované prostredníctvom výstav. Plagáty a letáky, z ktorých sú vyhotovené digitálne rozmnoženiny, je možné sprístupniť na študijné účely v priestoroch študovne knižnice SFÚ. Ďalšie služby archívu plagátov a letákov sú verejnosti poskytované v súlade s Poriadkom pre sprístupňovanie filmových kópií audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov, archívnych dokumentov a zbierkových predmetov a s tým spojených služieb Národného filmového archívu.

Fotoarchív[upraviť | upraviť zdroj]

Fotoarchív SFÚ organizačne začlenený do oddelenia dokumentácie a knižničných služieb Národného filmového archívu SFÚ obsahuje fotografické materiály (fotografie, fotonegatívy, diapozitívy, fotoalbumy, pohľadnice) súvisiace predovšetkým s výrobou slovenských filmov (pracovné zábery, fotografie z filmov) a ich propagáciou (distribučné fotografie). V zbierkach sa nachádzajú aj fotografické materiály súvisiace so zahraničnými filmami, slovenskými a zahraničnými filmovými osobnosťami, ako aj filmovými podujatiami. Fotografické materiály zaradené do archívnych zbierok sa z dôvodu ich ochrany nepožičiavajú a môžu opustiť archív iba v odôvodnených prípadoch. Fotografické materiály sú sprístupňované prostredníctvom digitálnych rozmnoženín a to na základe písomnej objednávky. Tieto a ďalšie služby Fotoarchívu SFÚ sú verejnosti poskytované v súlade s Poriadkom pre sprístupňovanie filmových kópií audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov, archívnych dokumentov a zbierkových predmetov a s tým spojených služieb Národného filmového archívu.

Oddelenie mediatéky[upraviť | upraviť zdroj]

Mediatéka SFÚ vo svojom fonde sústreďuje audiovizuálne diela na DVD, VHS a Blu-ray nosičoch. Fond je rozčlenený na slovenské a zahraničné zbierky a slúži výlučne na študijné účely. Výnimku tvoria diela, ku ktorým SFÚ vykonáva práva výrobcu a ktorých kópie je možné na nekomerčné účely a za príslušný poplatok poskytovať aj laickej verejnosti. Mediatéka sprístupňuje odbornej verejnosti aj audiovizuálne diela získané na základe Zákona o povinných výtlačkoch a diela podporené Ministerstvom kultúry SR. Spolupracuje pri tom s distribučnými spoločnosťami, producentmi a vydavateľmi nosičov DVD a Blu-ray. Mediatéka archivuje aj DVD a VHS nosiče vydávané Filmovým ústavom. Záujemcom o slovenské filmy, ku ktorým práva vykonáva SFÚ a neboli doteraz vydané na DVD, zabezpečuje ich prepis na DVD podľa podmienok uvedených vo Výpožičného poriadku NFA SFÚ. Súčasťou Mediatéky je aj projekčná miestnosť pre dve osoby určená na projekcie nosičov, ktoré nie je možné zapožičať pre použitie mimo priestorov SFÚ. Podmienkou takejto projekcie je doloženie jej študijného účelu a platný preukaz do knižnice SFÚ.

Národné kinematografické centrum[upraviť | upraviť zdroj]

tvoria oddelenie filmových podujatí, edičné oddelenie a Audiovizuálne informačné centrum (AIC). Sústreďuje a poskytuje komplexné informácie a služby súvisiace so slovenskou kinematografiou, prezentáciu slovenských filmov v domácom prostredí i v zahraničí, podporu podujatí so zahraničným filmom na Slovensku, ako aj vydávanie všeobecných a odborných filmologických publikácií v rámci edičnej činnosti SFÚ.

Oddelenie filmových podujatí[upraviť | upraviť zdroj]

Oddelenie filmových podujatí spoluorganizuje prehliadky slovenských filmov v rámci filmových podujatí na Slovensku a v zahraničí, je komunikačným partnerom pre organizátorov filmových festivalov a prehliadok so záujmom o uvedenie slovenskej filmovej produkcie.

Na Slovensku je SFÚ tradičným partnerom a spoluorganizátorom podujatí ako MFF Febiofest a Projekt 100, tradične široká je jeho spolupráca s MFF Art Film Fest, MFF Bratislava, a mnohými ďalšími medzinárodnými filmovými festivalmi.

V zahraničí sa SFÚ sústreďuje na významné medzinárodné filmové festivaly a usiluje sa o rozšírenie prezentácie slovenských filmov do čo najväčšieho počtu krajín a regiónov. Za viaceré podujatia, na ktorých sa pravidelne zúčastňuje, spomeňme MFF Berlinale, MFF Cannes, MFF Benátky, MFF Karlove Vary, MFF Locarno, MFF Rotterdam, MFF Varšava, MFF San Sebastian, MFDF a MFF Thessaloniki. Z medzinárodných filmových trhov a koprodukčných fór sú to potom napr. European Film Market Berlín, Nemecko; Marché du Film Cannes, Francúzsko; CentEast Varšava, Poľsko; Sofia Meetings, Bulharsko; Connecting Cottbus, Nemecko; Agora Film Market, Thessaloniki (Solún), Grécko; Baltic Event, Tallinn, Estónsko; East European Forum, Praha, Česko, a ďalšie.

Edičné oddelenie[upraviť | upraviť zdroj]

Edičné oddelenie realizuje činnosti spojené s vydávaním odbornej literatúry, DVD nosičov so slovenskými filmami, filmových časopisov Film.sk a Kino-Ikon a v neposlednom rade rôznych propagačných materiálov zameraných na prezentáciu vlastných aktivít inštitúcie, ako aj slovenskej kinematografie a audiovizuálneho prostredia.

Audiovizuálne informačné centrum[upraviť | upraviť zdroj]

Audiovizuálne informačné centrum vytvára kontakty so zahraničnými inštitúciami a poskytuje im prístup k relevantným informáciám z oblasti slovenského kinematografického a audiovizuálneho prostredia, zhromažďuje, spracúva a distribuuje informácie, ktoré sú určené odborníkom z oblasti slovenskej kinematografie / audiovízie v domácom i zahraničnom prostredí.

Externé prevádzky[upraviť | upraviť zdroj]

Kino Lumière[upraviť | upraviť zdroj]

Bývalé Charlie centrum (štylizované v logu ako Charlie's), dnes už Kino Lumière, otvorilo svoje brány 5. septembra 2011. Na Špitálskej ul. 4 bola spustená prevádzka v dvoch kinosálach na prízemí, denne sa v kine premietajú štyri filmy. Pred začiatkom užívania obe kinosály prešli úpravou: vymenili sa premietacie plátna, sfunkčnili technologické zariadenia, zvuk bol skvalitnený na Dolby Stereo. Vo svojom programe ponúka Kino Lumière divákom alternatívnu domácu, svetovú a európsku tvorbu.

Klapka.sk[upraviť | upraviť zdroj]

Predajňa Slovenského filmového ústavu ponúka ako publikácie a DVD vydané Slovenským filmovým ústavom, tak aj rôzne iné publikácie a DVD týkajúce sa slovenskej audiovízie a filmovej teórie. Predajňa sídli na Grösslingovej ulici, ale ponúka aj možnosť online nákupu.

Publikačná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Film.sk[upraviť | upraviť zdroj]

Mesačník o filmovom dianí na Slovensku.

Publikácie[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenský filmový ústav sa takisto venuje publikovaniu kníh v slovenskom i anglickom jazyku.

DVD[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenský filmový ústav sa venuje vydávaniu DVD a kolekcií DVD slovenských archívnych filmov.

Riaditelia Slovenského filmového ústavu[upraviť | upraviť zdroj]

Rok Riaditeľ
1963 – 1970 Ján Komiňár
1971 – 1973 Arnold J. Fraňo
1973 Štefan Sedlák
1973 – 1974 Jozef Majchrák
1974 Štefan Šmátrala
1974 – 1977 Štefan Sedlák
1977 – 1980 Štefan Šmátrala
1980 – 1981 Jozef Veľký
1981 – 1983 Ján Slovinec
1983 – 1984 Jozef Veľký
1985 – 1989 Svetozár Švehlák
1989 – 1990 Igor Ličko
1990 Štefan Vraštiak
1991 – 1993 Martin Šmatlák
1993 – 1995 Emil Lehuta
1995 – 1996 Štefan Vraštiak
1996 Vladimír Ondruš
1996 – 1997 Eduard Klenovský
1997 Pavol Janík
1997 – 1998 Marián Kováčik
1999 – Peter Dubecký

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. SK CINEMA – Databázy Slovenského filmového ústavu [online]. www.skcinema.sk, [cit. 2023-11-04]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]