Autorské dielo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Autorské dielo (§7 ods. 1 AZ [t.j. starého Autorského zákona]) je predmetom autorského práva, ktorý sa zaoberá úpravou vzťahov vznikajúcich v súvislosti s jeho vytvorením, použitím a šírením. Pričom nie každý duševný výtvor možno automaticky považovať za chránený a chrániteľný autorským právom. Na to, aby sme mu mohli priznať ochranu v zmysle autorského zákona, musí spĺňať všetky znaky autorského diela. Autorské dielo je súhrnné označenie pre literárne diela, vedecké diela a umelecké diela. Pojem autorské dielo nie je v zákone vymedzený legálnou definíciou. Nejestvuje ani jediné, všeobecne používané teoretické vymedzenie tohto právneho pojmu.[1]

V rovine autorskoprávnej teórie môžeme autorské dielo definovať ako jedinečný výsledok vlastnej tvorivej literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti autora, vyjadrený v takej forme, ktorá umožňuje jeho opakované zmyslové vnímanie.

Základné pojmové znaky autorského diela[upraviť | upraviť zdroj]

a) Literárna, vedecká alebo umelecká forma vyjadrenia diela - súčasná právna úprava v zásade generálne vymedzuje len dve základné kategórie diel, a to diela umelecké a vedecké. Z kategórie umeleckých diel osobitne vyzdvihuje literárne diela (počítačový program je chránený ako literárne dielo § 5 ods. 8 AZ). Pre ochranu poskytovanú autorským zákonom nie je dôležitý obsah, ale vonkajšia forma vyjadrenia tohto obsahu.

b) Tvorivá činnosť – základný znak autorského diela (autorské dielo je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora).

c) Objektívne vyjadrenie diela umožňujúce jeho opakované zmyslové vnímanie - dielo vnímané zmyslami inými osobami, čiže dielo je objektívne vyjadrené (nestačí dielo vytvoriť iba vo svojej hlave). Môže ísť aj o také autorské diela, ktoré nie sú len trvalé, ale aj okamihové. V tomto prípade je však nutné umožniť ich opakované zmyslové vnímanie. Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia (§ 15 ods. 1 AZ).

d) Je jedinečné - autorský zákon chráni len jedinečné a neopakovateľné diela. Z povahy autorského diela vyplýva, že každé dielo musí byť nové, keďže nemožno vytvoriť dve rovnaké diela bez toho, aby jedno nebolo plagiátom druhého.

e) Nesmie byť vylúčené z ochrany - dôvodom vylúčenia môže byť buď nesplnenie základných predpokladov na priznanie ochrany, napríklad ak pôjde len o myšlienky, objavy, informácie opísané v diele, metódy, koncepty a iné výsledky činnosti v zmysle § 7 ods. 3 písm. a) AZ, alebo pôjde o tzv. úradné diela, ktoré z ochrany vylučuje verejný záujem alebo úradný účel ich použitia.[1]

Vzhľadom na to, že náš zákon na vznik autorského práva nevyžaduje splnenie žiadnych formálnych náležitostí, okamih vonkajšieho vyjadrenia je zároveň aj okamihom vzniku autorského práva na dielo. Podoba, obsah, kvalita, účel alebo forma vyjadrenia diela nie sú z hľadiska poskytnutia autorskoprávnej ochrany dôležité. To, či určitý duševný výtvor spĺňa všetky zákonné predpoklady na priznanie ochrany, a teda či je, alebo nie je autorským dielom, treba v prípade pochybností skúmať osobitne v každom jednotlivom prípade. Rovnako sa treba zaoberať otázkou, či dielo nie je z autorskoprávnej ochrany vylúčené, teda či nejde napríklad o text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, slovenskú technickú normu a pod. (český zákon vymedzuje pojem dielo ešte presnejšie a to ako jedinečný výsledok tvorivej činnosti).[2]

Druhy autorských diel[upraviť | upraviť zdroj]

A. Pozitívne vymedzenie autorského diela (predmety na ktoré sa v zmysle §7 ods. 2 AZ vzťahuje ochrana):

 • slovné dielo a počítačový program
 • ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška
 • divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobno-dramatické dielo, pantomimické dielo a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na zverejnenie
 • hudobné dielo s textom alebo bez textu
 • audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo
 • maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia
 • fotografické dielo
 • architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného dizajnu
 • dielo úžitkového umenia
 • kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme

B. Negatívne vymedzenie autorského diela (predmety na ktoré sa v zmysle §7 ods. 3 AZ nevzťahuje ochrana): Úradné diela:

 • text právneho predpisu
 • úradné rozhodnutie
 • verejná listina
 • úradný spis
 • verejne prístupný register a iné

Formy autorských diel[upraviť | upraviť zdroj]

 • Dielo spoluautorov (§8 AZ)
 • Spojené diela (§9 AZ)
 • Spoločné dielo (§9 AZ)
 • Súborné dielo (§7 ods. 2 AZ)[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b VOJČÍK, Peter. Právo duševného vlastníctva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012. S. 495.
 2. ŠVIDROŇ, Ján. Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : JUGA, 2000. S. 252.
 3. MRAČKO, Miroslav. Novelizovaný zákon o autorskom práve: s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. Bratislava : EPOS, 2013. S. 47.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]