Banka pre medzinárodné platby

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Sídlo banky v švajčiarskom meste Bazilej

Banka pre medzinárodné platby (Bank for International Settlements – BIS) je medzinárodná organizácia (banka) na podporu medzinárodnej menovej a finančnej spolupráce. Slúži ako banka pre centrálne banky. Bola založená Haagskou dohodu v roku 1930 v Bazileji ako zúčtovacie medzinárodné centrum na vyrovnanie vojnových náhrad platených povojnovým Nemeckom po 1. svetovej vojne. Ako zúčtovacie stredisko slúžila aj po druhej svetovej vojne. Neskôr sa vzhľadom na zmeny na finančných trhoch zmenila na metodické, teoretické a informačné centrum pre banky a hlavne pre bankový dohľad. BIS spolupracuje pri riešení medzinárodných menových a finančných problémov.

Banka pre medzinárodné platby má ústredie v Bazileji a dve pobočky v meste Mexiko a v Hongkongu.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS)

http://www.bis.org

Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) je medzinárodná finančná organizácia, ktorá predstavuje najvýznamnejšie centrum medzinárodnej spolupráce centrálnych bánk. Vďaka tomu sa BIS označuje aj ako "banka centrálnych bánk". V súčasnosti je členom BIS 55 centrálnych bánk.

BIS bola založená 17. mája 1930 a je najstaršou medzinárodnou finančnou organizáciou na svete. Jej názov bol odvodený od jej pôvodného účelu - v zmysle Zmluvy z Versailles administrovať všetky finančné operácie spojené s povojnovými reparáciami. Od svojho začiatku však bola miestom, kde sa začala oficiálna spolupráca bánk a finančných inštitúcií. Z dôvodu neutrality bol za hlavné sídlo BIS vybraný Bazilej vo Švajčiarsku, ku ktorému neskôr pribudli ďalšie dve reprezentatívne kancelárie v Hongkongu a v Mexiko City. Po druhej svetovej vojne bola BIS zverená "starostlivosť" o fungovanie bretton-woodského menového systému, ale aj riešenie ďalších závažných kríz, ktoré mali vplyv na svetový finančný vývoj. BIS poskytla núdzovú pomoc centrálnym bankám a finančným inštitúciám, ktorých meny a systémy sa ocitli v problémoch (1931-33 Nemecko a Rakúsko, 1968 Francúzsko,1966-68 Veľká Británia, 1982 Mexiko, 1998 Brazília). Na pôde BIS sa začala aj spolupráca európskych centrálnych bank na príprave a založení Európskeho menového systému a predchodca ECB - Európsky menový inštitút sídlil v BIS až do roku 1994, keď bol oficiálne presťahovaný do Frankfurtu.

Základné imanie BIS je denominované v SDR (Special Drawing Rights - Zvláštne práva čerpania) a predstavuje akciový kapitál upísaný výlučne členskými centrálnymi bankami. Orgány BIS

Rada riaditeľov (Board of Directors) má v súčasnosti 20 oficiálnych členov, z toho guvernéri centrálnych bánk Belgicka, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Talianska a predseda Rady guvernérov FED USA sú členmi ex officio. Podľa Stanov BIS môže byť v Rade riaditeľov najviac 9 členov volených z guvernérov ostatných členských centrálnych bánk. Rada zasadá najmenej 6-krát ročne a schvaľuje správy o administratívnej a finančnej činnosti banky.

Rada riaditeľov delegovala právo na prijímanie rozhodnutí o operatívnych činnostiach banky vrcholovému manažmentu banky, ktorý riadi generálny riaditeľ (General Manager). V roku 2008 bol za generálneho riaditeľa BIS zvolený p. Jaime Caruana, ktorý nastúpi do funkcie 1. apríla 2009. Vrcholový manažment banky pripravuje a prijíma rozhodnutia týkajúce sa obchodných činností a bankových operácií BIS, ako aj politiky banky v oblasti rozpočtu a personálneho obsadenia.

Valné zhromaždenie BIS (General meeting) sa koná vždy po skončení finančného roka BIS (končí sa 31. marca), schvaľuje výročnú správu BIS a nadväzne výšku dividend.

Guvernéri BIS sa stretávajú na pravidelných dvojmesačných zasadnutiach, ktorých predmetom je monitorovanie globálneho ekonomického a finančného vývoja a diskusie k problémom menovej a finančnej stability, dohľadu nad finančným trhom a riadeniu centrálnych bánk.

Činnosť BIS

BIS spolupracuje s viac ako 100 centrálnymi bankami sveta a medzinárodnými finančnými inštitúciami. Prispieva k nej svojimi pravidelnými štatistickými prehľadmi a rôznymi tematickými analýzami, ako aj prostredníctvom činnosti niekoľkých výborov a ďalších odborných fór :

Bazilejský výbor pre bankový dohľad (Basel Committee on Banking Supervision - BCBS) predstavuje fórum pre pravidelnú spoluprácu v oblasti bankového dohľadu. BCBS vytvára štandardy pre činnosť obozretného bankového dohľadu a dohliada na ich dodržiavanie s cieľom posilnenia stability medzinárodného bankovníctva.

Výbor pre globálny finančný systém (Committee on the Global Financial System - CGFS) monitoruje podmienky svetového finančného systému a na základe analýz vypracúva strategické odporúčania pre guvernérov centrálnych bánk G 10 zamerané na zlepšenie fungovania finančných trhov a globálneho finančného systému.

Výbor pre platobné a zúčtovacie systémy (Committee on Payment and Settlement Systems - CPSS) monitoruje a analyzuje vývoj domácich platobných a zúčtovacích systémov a pripravuje návrhy štandardov v tejto oblasti.

Výbor pre trhy (Markets Committee), pôvodne známy ako Výbor pre zlato a devízy, monitoruje činnosť devízových trhov a analyzuje dopady konkrétnych udalostí na ich činnosť, vrátane predpovedania ich možného vývoja.

BIS aktívne prispieva k zdokonaleniu medzinárodnej finančnej architektúry aj spoluprácou s inými odbornými inštitúciami - napr. Fórum finančnej stability (Financial Stability Forum - FSF), Medzinárodná asociácia poisťovateľov vkladov (International Association of Deposit Insurers - IADI) alebo Medzinárodná asociácia dohľadu nad poisťovňami (International Association of Insurance Supervisors - IAIS) a sama založila Inštitút finančnej stability (Financial Stability Institute - FSI), ktorý napomáha posilňovať finančné systémy a inštitúcie v celosvetovom meradle, najmä pri implementácii pravidiel obozretného podnikania a skvalitňovania bankového dohľadu.

BIS je aj medzinárodným fórom na koordináciu technickej pomoci medzi centrálnymi bankami a zároveň je aj sama poskytovateľom technickej pomoci formou tematicky zameraných vzdelávacích programov.