Dôchodkové poistenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dôchodkové poistenie môže byť:

  • všeobecne: súhrnné označenie pre (individuálne alebo sociálne) poistenie starobného, invalidného a pozostalostného dôchodku [1]
  • v súčasnom slovenskom práve: jeden z piatich typov sociálneho poistenia, t.j. sociálne poistenie starobného alebo invalidného dôchodku [2]

Dôchodkové poistenie vo všeobecnom význame[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri napr. články dôchodkový systém a poistná zmluva.

Dôchodkové poistenie v zmysle slovenského zákona o sociálnom poistení[upraviť | upraviť zdroj]

Dôchodkové poistenie je jeden z piatich typov sociálneho poistenia, ktoré od 1. januára 2004 zaviedol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Delí sa na povinné a dobrovoľné. Povinné sa nazýva aj prvý pilier dôchodkového systému (pozri dôchodkový systém). Dôchodkové poistenie na Slovensku sa delí na:

Staršia úprava[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Sociálne zabezpečenie

Pred 1. januárom 2004 existovalo tzv. dôchodkové zabezpečenie ako súčasť tzv. sociálneho zabezpečenia.

Prvý pilier dôchodkového systému[upraviť | upraviť zdroj]

Dôchodkový vek[upraviť | upraviť zdroj]

Výška dosiahnutia dôchodkového veku na Slovensku je 62 rokov.

Účastníci[upraviť | upraviť zdroj]

Prvý pilier je povinný pre všetkých zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby, osoby v základnej, vojenskej a civilnej službe a pre osoby, ktoré sa celodenne starajú o dieťa do šiesteho roku života alebo o dieťa do osemnásteho roku života, ak ide o zdravotne postihnuté dieťa a ak dostáva dávku pri starostlivosti za opatrovanie (Podľa zákona č. 195/1998 Z. z., ten je od roku 2008 novelizovaný a nahradený Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Dobrovoľnými účastníkmi sú osoby po šestnástom roku života, pokiaľ nepracujú, ďalej osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenska alebo majú povolenie k pobytu a osoby, ktoré sú evidované v sociálnom systéme inej krajiny.

Vymeriavací základ pre odvody do prvého piliera[upraviť | upraviť zdroj]

Vymeriavací základ je určitá suma, z ktorej sa odvádzajú odvody do sociálnej poisťovne. Výška tejto sumy je rôzna:

  • Vymeriavací základ zamestnanca je príjem zamestnanca za vykonanú prácu, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu alebo je to príjem zamestnanca, ktorý nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb preto, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia, a podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi.
  • Vymeriavací základ zamestnávateľa je objem hrubých miezd, ktoré vyplatí svojim zamestnancom.
  • Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je polovica príjmu pripadajúca na jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (tzv. pomerná časť príjmu). Táto suma je znížená o výšku príspevkov zaplatených na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie pripadajúcej na jeden kalendárny mesiac.
  • Vymeriavací základ dobrovoľne poistenej osoby je ňou určená suma; najmenej to musí byť suma vymeriavacieho základu z minimálnej mzdy.
  • Vymeriavací základ štátu je 70 % z priemernej mesačnej mzdy. Štát prispieva za profesionálnych vojakov a za osoby, ktoré sa celodenne starajú o dieťa do šiesteho roku života.

Maximálna hranica vymeriavacieho základu pre platenie poistného na dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity je päťnásobok priemernej mzdy; toto obmedzenie sa netýka dobrovoľne poistených osôb. Do prvého pilera sa v súčasnosti (k 30. júnu 2009) prispieva sumou 9 % z vymeriavacieho základu.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. pojištění důchodové. In: Ekonomická encyklopedie 2 p-ž. Praha: Svoboda 1984, str. 83-84
  2. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Zdroje ku kapitole o slovenskom dôchodkovom poistení: