Digitalizácia v knihovníctve

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Digitalizácia v knihovníctve je transformácia obrazov a dokumentov do grafických počítačových súborov, ktoré sa dajú strojovo spracovávať a prenášať po sieti [1].Týmto spôsobom sa spracovávajú najmä historicky a archívne zaujímavé knihy, staršie periodiká a iné, ktorých časté fyzické používanie by mohlo prispieť k ich poškodeniu.

Spôsob, aký sa pri digitalizácii bude uplatňovať, je daný koncepciou digitalizácie, ktorú určuje predovšetkým jej účel. Z tohto hľadiska je dôležité uvedomiť si, či pri konverzii ide o ochranu či uchovanie dokumentu ako artefaktu, alebo primárne o zachovanie jeho intelektuálneho obsahu. Od toho, samozrejme, závisí voľba príslušných technologických postupov i celková organizácia a zabezpečenie procesu.

Konverzia analógových dokumentov do ich digitálnej podoby prináša niekoľko podstatných výhod:

 • oddelenie využívania digitálneho dokumentu od jeho fyzického originálu, z čoho vyplýva jeho dlhšia životnosť;
 • viacnásobné využívanie toho istého dokumentu v tom istom čase – používatelia si môžu ten istý dokument prezerať súčasne na rôznych termináloch, a to nielen v rámci jednej knižnice, ale prakticky z akéhokoľvek počítača pripojeného do internetovej siete;
 • vyššia efektívnosť prístupu v zmysle možností vyhľadávania textových reťazcov, vytváranie kópií (ak to umožňujú pravidlá knižnice a autorsko-právne väzby), výber nosiča informácií – papier, disketa, CD a pod;
 • rýchlosť a efektívnosť dodávania dokumentov sú dôležitým argumentom v prospech digitalizácie na strane služieb – digitálny dokument si môže používateľ stiahnuť priamo zo stránky knižnice, alebo mu ho knižnica môže zanechať v jeho "schránke"“ [2].

Digitalizované zbierky - Slovenská národná knižnica[upraviť | upraviť zdroj]

SNK má výrazný podiel na začlenení slovenského kultúrneho dedičstva do programu Pamäť sveta. Na jej pôde bol v lete 1995 spracovaný odporúčajúci materiál Program Pamäť sveta a slovenské dokumentárne dedičstvo – východiská, stratégie, ciele a úlohy, hlavné aktuálne informácie o dianí v okolitých krajinách.
Za hlavné digitalizačné projekty SNK možno považovať:

 • Projekt Kronika Jána z Turca na CD-ROM-e – digitálne faksimile vzácnej prvotlače z fondov SNK – Uhorskej kroniky Jána z Turca, považovanej za najrozsiahlejšie uhorské kronikárske dielo 15. storočia, mapujúce uhorské dejiny od najstarších čias až do dobytia Viedne kráľom Matejom Korvínom;
 • Projekt Bratislavský antifonár II (Hanov kódex) na CD-ROM-e – stredoveké iluminované kódexy Knižnice Bratislavskej kapituly, rozsiahleho kódexového súboru zachovaného na území Slovenska, záber bol postupne zúžený na skupinu piatich antifonárov (Bratislavský antifonár I, IIab, III, IV, V), pričom umeleckou úrovňou i hodnotou vyniká Bratislavský antifonár II (tzv. Hanov kódex), dvojzväzkový pergamenový klenot, predstavujúci jednu z najkrajších pamiatok knižnej kultúry stredovekej Bratislavy;
 • Projekt Bratislavský antifonár I a III na CD-ROM-e;
 • Virtuálnu knižnicu Slovenska – VIKS ([www.viks.sk]) – súčasný ťažiskový digitalizačný projekt, ktorý má ponúkať primárne a sekundárne elektronické pramene (pramene slovenského programu Pamäť sveta, fond seriálových publikácií, multimédiá z fondov SNK, digitalizované archiválie, obrazové dokumenty, biografické diela, digitalizovaný generálny katalóg SNK, súborný katalóg knižníc SR (od r. 1830), súbežnú slovenskú národnú bibliografiu, súborný katalóg starých a vzácnych tlačí do r. 1830, retrospektívnu slovenskú národnú bibliografiu) [3]. Projekt zároveň ponúka aj organizačné a metodologické postupy, uplatňované pri digitalizácii zbierok, na teoretickej úrovni sa venuje problematike digitálnych knižníc ([1] Archivované 2007-06-10 na Wayback Machine), popisuje slovenské digitalizačné projekty ([2] Archivované 2008-04-06 na Wayback Machine), poskytuje technologické odporúčania a štandardy pre digitalizáciu ([3] Archivované 2007-06-10 na Wayback Machine).

Digitalizované zbierky – Univerzitná knižnica v Bratislave[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi pracoviská UKB patrí aj Odbor digitalizácie, založené v septembri 2004, ktoré je vývojovým a experimentálnym pracoviskom na ochranné kopírovanie, digitalizáciu a sprístupňovanie knižničných dokumentov literárneho kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky prostredníctvom nových informačných technológií.
Odbor digitalizácie má dve pracoviská – Laboratórium digitalizácie a Oddelenie digitalizačných služieb, ktoré sú v prevádzke 12 hodín denne na dve smeny. Podľa toho možno produkciu digitálnych údajov rozdeliť na dve samostatné činnosti. Digitalizáciu a skenovanie, ktoré prebiehajú systematicky podľa plánov UKB, a príležitostne, na objednávku podľa potrieb čitateľov. Do náplne oddelenia patria tieto činnosti: digitalizácia historických dokumentov vykonávaná na špeciálnom zariadení, skenovanie periodík a mikrofilmov a služba Scan & Go – samoobslužný skener pre čitateľov. Jednou z aktivít odboru je medzinárodný projekt Digitalizácia na objednávku (eBook on Demand, EoD), združujúci viaceré významné európske knižnice, ktorý predstavuje novú službu pre čitateľa. Služba sa zameriava na sprístupnenie dokumentov čitateľovi na požiadanie prostredníctvom nových technológií a ich doručenie prostredníctvom služieb elektronickej pošty internetu v podobe elektronickej knihy s možnosťou plnotextového vyhľadávania. Služba spracúva dokumenty, pre ktoré už uplynula zákonná ochrana 70 rokov podľa Autorského zákona.
Digitalizácia sa zameriava na historické dokumenty, pretože sa vykonáva na špeciálnom zariadení, ktoré bolo navrhnuté tak, aby presne spĺňalo prísne kritériá zaobchádzania s týmto typom dokumentov ([4]). UKB pôsobí v rámci tejto činnosti celoštátne, zúčastňuje sa aj na projektoch národnej retrospektívnej bibliografie a výskumu knižnej kultúry, je koordinačným pracoviskom medzinárodnej knižnično-informačnej spolupráce v oblasti digitalizácie a zapája sa do kooperačných projektov, najmä v rámci programu UNESCO Pamäť sveta [4]. Digitalizovanými dokumentmi historiského fondu UKB si používateľ môže „listovať“ priamo v Digitálnej knižnici.

Príklady známych digitálnych knižníc v internete[upraviť | upraviť zdroj]

Kongresová knižnica vo Washingtone[upraviť | upraviť zdroj]

http://www.loc.gov/index.html

Kongresová knižnica je národnou knižnicou USA a vedeckovýskumným telesom Kongresu Spojených štátov. Je jednou z najdôležitejších a najväčších knižníc na svete. Jej zbierky zahrňuje viac ako 30 miliónov katalogizovaných kníh a iných tlačených. Jej domovskú stránku možno považovať za digitalizovaný typ digitálnej knižnice, ktorá prostredníctvom online katalógu umožňuje prístup k sekundárnym informáciám o jej rozsiahlej zbierke ako aj k plným digitalizovaným textom niektorých jej zbierok.

Online katalóg
Online katalóg obsahuje vyše 12 miliónov bibliografických záznamov (knihy, seriály počítačové súbory, mapy, rukopisy, zvukové nahrávky…). Zahŕňa naprkatalíklad:

 • online katalóg tlačí a fotografií: vyše 300 000 záznamov, z ktorých 90% je vo forme digitálnych obrázkov
 • katalógy iných knižníc – pomocou protokolu Z 39.50 poskytuje prístup do ďalších online katalógov

Európska knižnica – The European Library[upraviť | upraviť zdroj]

http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html

The European Library je službou poskytovanou cez WWW, ktorá poskytuje prístup ku zdrojom 47 národných knižníc Európy, k digitálnym i analógovým prameňom vrátane kníh, časopisov, novín, zvukových záznamov a iných materiálov. Portál Európskej knižnice – The European Library ponúka bezplatné vyhľadávanie a obsahuje záznamy s metaúdajmi, rovnako ako aj digitálne objekty: niektioré zdarma, iné za poplatok. Globálny manažment Európskej knižnice je založený na konzorciu 23 platiacich členských národných knižníc.
Portál http://www.TheEuropeanLibrary.org bol spustený 17. marca 2005 a za viac ako rok ho navštívilo vyše 500 000 návštevníkov. V súčasnosti sú cez portál k dispozícii na vyhľadávanie zbierky 23 národných knižníc a zbierky ďalších 21 národných knižníc sú prístupné cez portál prostredníctvom hypertextových odkazov.

Slovenská národná knižnica[upraviť | upraviť zdroj]

http://www.snk.sk

SNK poskytuje prostredníctvom svojej stránky používateľom okrem iného prístup do online katalógov – na základe rôznych kritérií je možné vyhľadávať v čiastkových fondoch (mikrofilmová študovňa, oddelenie seriálov, SNK, univerzálna študovňa). Ďalej knižnica zabezpečuje prístup k externým informačným zdrojom a databázam. Používateľ môže napríklad priamo cez stránku knižnice vstupovať do online katalógov zahraničných knižníc.

SNK a Projekt Slovenská digitálna knižnica
Snahy SNK o vybudovanie národnej digitálnej knižnice vyústili v Projekt "Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky". Vznikol z iniciatívy Slovenskej národnej knižnice. Bol podaný v marci 2006 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora z Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP (kód výzvy 0405) vyhlásenej Národným kontaktným bodom pre finančné mechanizmy, ktorým je Úrad vlády SR, dňa 23.12.2005. Následne v novembri 2006 bol na národnej úrovni vyhodnotený zo všetkých projektov v rámci priotity "Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva" ako najlepší a predložený na ďalšie hodnotenie Výboru pre finančný mechanizmus EHP v Bruseli, ktorý spolu s Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva dňa 21.06.2007 projekt definitívne schválili.

Projekt je prvou etapou realizácie celkového zámeru Slovenskej národnej knižnice (SNK) zriadiť v areáli bývalých vojenských skladov vojenského zdravotníckeho materiálu vo Vrútkach, ktorý získala bezodplatným prevodom štátneho majetku od Ministerstva obrany SR do svojej správy, svoje riadne detašované pracovisko s pracovným názvom "Kultúrny a technologický park", v ktorom plánuje umiestniť svoje prevádzky a pracoviská, ktoré sú potrebné na plnenie hlavných úloh SNK, ale ktoré už nie je možné budovať a rozvíjať v jej hlavnej budove v Martine. Bude to miesto prezentácie technológií a inovácií v daných oblastiach. Budú tam umiestnené technologické pracoviská:

 • Digitalizácia materiálov kultúrneho dedičstva
 • Mikrofilmovanie materiálov kultúrneho dedičstva
 • Depozity digitálnych materiálov a mikrofilmov
 • Depozit papierových dokumentov
 • Konzervovanie a reštaurovanie dokumentov
 • Masová modifikácia/deacidifikácia papiera
 • Ateliéry reštaurovania dokumentov
 • Ateliér výstav Slovenského národného literárneho múzea
 • Ďalšie vzdelávanie, doškoľovanie a prezentácie
 • Viacúčelové pracovné a prezentačné priestory

Cieľom projektu je vybudovať kompetenčné centrum a centrum excelencie EÚ pre oblasť digitalizácie.

Realizačným výstupom projektu bude kompletne nové pracovisko s technológiami na digitalizáciu materiálov hmotného kultúrneho dedičstva. Zdigitalizované dokumenty budú uložené v archívnych médiách a sprístupnené vedeckej, odbornej i širokej verejnosti prostredníctvom kultúrneho webového portálu Memoria slovaca – www.memoria.sk
Súčasťou pracoviska budú aj špeciálne digitálne sklady a technológie na dlhodobé uchovávanie digitálneho obsahu.

Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje sa celkový zámer SNK bude realizovať v etapách.
Celkové náklady na opravy, rekonštrukcie a technológie sa odhadujú na cca 10 000 000,- EUR. Ako možné zdroje financovania pripadajú do úvahy Nórsky finančný mechanizmus a finančný mechanizmus EHP a Európsky fond regionálneho rozvoja. Náklady 1. etapy t. j. projektu "Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky" v rokoch 2007 – 2009 predstavujú cca 1 500 000,- EUR.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. MAKULOVÁ, S. Digitálne knižnice budúcnosti : nové smery výskumného programu. In: INFOS 2003: 32. medzinárodné informatické sympózium [online]. [cit. 2008-01-02]. Dostupné na internete: <http://www.aib.sk/infos/infos2003/15.htm Archivované 2008-01-16 na Wayback Machine>. ISSN 1336-0779
 2. ŠUŠOL, J. Definovanie pojmu elektronická knižnica v kontexte elektronických komunikačných aktivít. In Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského: Knižničná a informačná veda. Bratislava: Univerzita Komenského, 1998, s. 23 – 36
 3. Spolok slovenských knihovníkov. Domáce iniciatívy v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva [online]. [Cit. 2006 – 02-23]. Dostupné na internete: <http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1079>
 4. Spolok slovenských knihovníkov. Digitalizácia na Slovensku [online]. [Cit. 2006-02-23]. Dostupné na internete: <http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1077>

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]