Efektívny manažment

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Manažment (z angl. management alebo to manage "riadiť, narábať") možno definovať mnohými spôsobmi. Je to "umenie dosiahnuť stanovený cieľ prostredníctvom iných ľudí." (M.P.Follet), "proces optimalizácie využitia ľudských, materiálnych a finančných zdrojov k dosiahnutiu organizačných cieľov" (J.A.Pearce) alebo "podnikateľsky orientované a z marketingu vychádzajúce riadenie podniku, zabezpečujúce jeho prosperitu". Vo všeobecnosti platí- čím efektívnejší manažment, tým lepší manažment.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Prvými dôkazmi efektívneho manažmentu sú veľké stavby, ktoré vznikli ešte pred začiatkom nášho letopočtu. Sú to napríklad pyramídy, čínsky múr alebo koloseum. Bez akýchkoľvek teoretických poznatkov o manažmente bolo potrebné rozdeliť prácu, organizovať ľudí, kontrolovať prísun materiálu...
Rozvojom praktických manažérskych činností sa začali rozvíjať aj teoretické poznatky. Už v stredoveku sú popísané vlastnosti potrebné pre manažéra a lídra a vzniká metóda podvojného účtovníctva (Luca Pacioli).
Z autorov z obdobia novoveku treba spomenúť mená Nicolo Machiavelli (dielo "Vladár", z ktorého pochádza známy výrok "účel svätí prostriedky"), Adam Smith (dielo "Pojednanie o podstate a pôvode bohatstva národov") a Robert Owen (práce zamerané na dôležitosť ľudských zdrojov pre organizáciu).
V 20.storočí sa manažment delí na viacero vetiev. Spočiatku sú to:

V 30.rokoch sa pozornosť presúva na medziľudské vzťahy (spokojný robotník = efektívnejší robotník; predstavitelia: M.P.Follet, Douglas McGregor, Dale Carnegie).
Integrovanými teóriami manažmentu sú:

 • systémový prístup (celistvé chápanie javov a procesov)
 • situačný prístup (závislosť od konkrétnej situácie)
 • operačný prístup (kladie dôraz na manažérske funkcie).

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasný manažment sa uskutočňuje v neustále sa vyvíjajúcich a meniacich podmienkach, ktorým sa snaží prispôsobiť. Jeho hlavným znakom je globalizácia. Preto poznatky a zvyklosti jednej krajiny zároveň napomáhajú ostatným krajinám. Napríklad Wiliam Ouchi sa snaží nájsť ideálny kompromis medzi japonským a americkým manažmentom, ktoré sú v mnohých veciach rozdielne. Spôsoby, akými sa snažia podniky zdokonaľovať patria taktiež medzi najnovšie trendy. Sú to:

 • reinžiniering ( zásadné, vzájomne prepojené zmeny procesov a produktov organizácie, umožňujúce zvládnuť konkurenciu a lepšie uspokojiť všetky zainteresované strany) [1]
 • benchmarking (moderný nástroj riadenia, ktorý prostredníctvom merania výkonov a procesov organizácie a ich systematickým porovnávaním s výkonom ostatných hľadá najlepšie riešenie)[2]
 • štíhly manažment (spoločnosť zameraná proti plytvaniu zdrojov)
 • self management (preukazovanie iniciatívy, sebamotivácie a vynaliezavosti).

Činnosti manažéra[upraviť | upraviť zdroj]

Obsah manažmentu ako procesu tvoria činnosti manažéra, ktoré nazývame základné funkcie manažmentu. Sú to:

Efektívny manažment[upraviť | upraviť zdroj]

Aby bol však manažment skutočne efektívny je potrebné, aby boli efektívne všetky jeho funkcie:

 • plánovanie- manažment musí koordinovať činnosť pracovníkov, identifikovať úlohy, rozhodovať, či je činnosť v súlade s cieľom, porovnať výsledky s cieľom...
 • organizovanie- vytváranie štruktúry vzťahov medzi pracovníkmi organizácie, na základe ktorej je možné splniť stanovené ciele
 • vedenie ľudí- usmerňovanie a motivovanie pracovníkov, aby ich konanie smerovala k cieľom organizácie
 • kontrola- monitorovanie, prípadná korekcia k stanovenému cieľu

Efektívny manažér musí mať aj určité manažérske zručnosti, ktoré nemusia byť len vrodené, ale môže ich získať aj štúdiom a tréningom:

 • technické zručnosti- schopnosť uplatňovať teórie a postupy v praxi
 • interpersonálne zručnosti- schopnosť viesť ľudí
 • koncepčné zručnosti- schopnosť chápať organizáciu ako celok aj s ohľadom na jej vzťahy s externým prostredím
 • komunikačné zručnosti- schopnosť odovzdávať a prijímať informácie.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Reinžiniering. [online] 2010. Dostupné na internete http://www.aqi.tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/Nastroje_a_metody/Reinziniering.pdf
 2. Benchmarking. [online] 12.3.2003. Dostupné na internete na http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1846
 3. Ľubica Bajzíkova a kolektív. 2009. Manažment ľudských zdrojov. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2009. ISBN 978-80-223-2576-9