Endotermická reakcia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Endotermická reakcia je taká chemická reakcia, pri ktorej sa spotrebúva teplo, teda zmena reakčnej entalpie je kladná. Príkladom je reakcia termického rozkladu vápenca:

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)   ΔrH = 178,4 kJ mol−1

Veľká väčšina endotermických reakcií prebieha uspokojivo len pri vyšších teplotách. Napr. spomenutá reakcia rozkladu vápenca prebieha až nad teplotou 850 °C. Endotermické reakcie prebiehajú len pri neustálom spotrebúvaní tepla. Spoločným znakom všetkých endotermických reakcií je že, produkty majú väčšiu energiu ako reaktanty.