Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove (do 30. novembra 2010 Fakulta zdravotníctva) je jedna z ôsmich fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove. Pod názvom Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity so sídlom v Prešove (ďalej len FZ PU) bola zriadená v súlade s ustanoveniami §10 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), po vyjadrení Akreditačnej komisie - poradného orgánu vlády Slovenskej republiky - a na základe uznesenia Akademického senátu Prešovskej univerzity v Prešove č. 57/2002 zo dňa 24. júna 2002. Sídlom fakulty je Prešov, Partizánska 1.
Vznikla ako šiesta fakulta Prešovskej univerzity s akreditovaným právom konať štátne skúšky v študijnom odbore ošetrovateľstvo a v študijnom odbore pôrodná asistencia na základe rozhodnutia ministra školstva Slovenskej republiky zo dňa 17. júna 2002. Návrh projektu zriadenia Fakulty zdravotníctva pri Prešovskej univerzite vychádzal z Národného plánu rozvoja ošetrovateľstva, ktorý je súčasťou kontinuálneho transformačného procesu plánovania na Slovensku a programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

Fakulta zdravotníckych odborov PU spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, vedeckými a výskumnými inštitúciami a inými právnickými osobami, podporuje spoločné medzinárodné projekty a vytvára podmienky pre účasť členov akademickej obce na tejto spolupráci.

História fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

História fakulty sa datuje od marca 2001, kedy bol vypracovaný rámcový projekt jej vzniku. FZ PU bola zriadená 1. augusta 2002 a Prešovská univerzita sa tak stala druhou verejnou vysokou školou na Slovensku, ktorá zabezpečuje štúdium pre sestry a pôrodné asistentky kompatibilné s požiadavkami Európskej únie. Podľa §22 odst. 4 zákona č. 131/202 Z .z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vyjadrení Akreditačnej komisie v súlade s ustanovením §82 ods. 2 pís. d) zákona o schválení Akademickým senátom PU v Prešove v súlade s ustanovením §9 ods. 1 písm. a) zákona bol názov fakulty zmenený na Fakultu zdravotníckych odborov (FZO) s účinnosťou od 1.12.2010.

Fakulta je zameraná na poskytovanie vzdelania v bakalárskom štúdiu v stanovených študijných programoch ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v dennej forme v dĺžke tri akademické roky a v externej forme štúdia.

Od roku 2004 má FZO PU priznané právo udeľovať akademický titul bakalár absolventom študijného programu fyzioterapia a dentálna hygiena v dennej a v externej forme štúdia.

Od roku 2005 má FZO PU priznané právo udeľovať akademický titul bakalár absolventom študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť.

Od roku 2007 má FZO PU priznané právo udeľovať akademický titul magister absolventom študijných programov ošetrovateľstvo a fyzioterapia.

Od akademického roku 2010/2011 realizuje rigorózne pokračovanie v odbore ošetrovateľstvo a fyzioterapia a od ak. roku 2012/2013 má priznané právo udeľovať akademický titul doktor/philosophiae doctor absolventom študijného programu ošetrovateľstvo v odbore ošetrovateľstvo v dennej a externej forme. Fakulta má akreditované dva špecializačné študijné programy pre sestry v špecializačnom odbore: anestéziológia a intenzívna starostlivosť a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve.

Vzdelávanie[upraviť | upraviť zdroj]

Fakulta zdravotníckych odborov sa v rámci Prešovskej univerzity vyznačuje výrazným špecifikom. Transformácia obsahu vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo a v odbore pôrodná asistencia a vymedzenie kompetencií sestry a pôrodnej asistentky vychádza z Európskej stratégie Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) pre vzdelávanie tzv. regulovaných nelekárskych profesií sestier a pôrodných asistentiek z roku 1998, z relevantných direktív Európskej únie (77/452/EHS, 77/453/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS z roku 1980, 81/1057/EHS z roku 1981, Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS z roku 1988, 89/594/EHS z roku 1989, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 75/362/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek) spolu so smernicami Rady 75/363/ES a 78/1027/EHS týkajúcimi sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k činnostiam lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 6/Zv. 1. 92/51/EHS z roku 1992 o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií 78/1026/EHS, 7810/27/EHS, 85/384/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv.4.), Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006) a z legislatívy platnej na Slovensku (Zákon Národnej rady SR č 578/2007 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie vlády č. 111/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády SR č. 320/2012 Z. z.

Študijný odbor ošetrovateľstvo a študijný odbor pôrodná asistencia sa štandardne vyučuje v krajinách Európskej únie, vyžaduje ho Európska komisia, ako aj naša legislatíva pre získanie odbornej spôsobilosti v regulovanej nelekárskej profesii sestra a pôrodná asistentka. Stanovené požiadavky na obsah profesijného vzdelávania a z neho vyplývajúcich kompetencií umožňujú v budúcnosti voľný pohyb na trhu práce v Európskej únii. Direktívy Európskej komisie a slovenská legislatíva vyžadujú k získaniu odbornej spôsobilosti v oboch vyššie uvedených odboroch 4 600 hodín celkovej výučby, pričom praktická výučba činí z tohto objemu viac ako 50%.

Fakulta ponúka nasledovné študijne programy:

 • Bakalárske:
  • Ošetrovateľstvo
  • Pôrodná asistencia
  • Urgentná zdravotná starostlivosť
  • Fyzioterapia
  • Dentálna hygiena
 • Magisterské:
  • Ošetrovateľstvo
  • Fyzioterapia
 • Doktorandské:
  • Ošetrovateľstvo
 • Rigorózne pokračovanie v odbore:
  • Ošetrovateľstvo
  • Fyzioterapia
 • Špecializačné štúdium v odbore:
  • Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
  • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Veda a výskum[upraviť | upraviť zdroj]

Vedecko-výskumná činnosť FZO PU sa rozvíja predovšetkým v nasledujúcich oblastiach a aktivitách:

 • rozvíjanie poznatkovej základne profilujúcich odborov
 • účasť a plnenie úloh v rámci projektov (priebežné plnenie riešených projektov)
 • prezentovanie a uplatňovanie výsledkov výskumu vo vyučovacom procese a v klinickej praxi
 • organizácia a vedenie konzultácií, vypracovanie oponentských posudkov
 • publikačná činnosť, recenzná činnosť
 • zvyšovanie kvalifikačného rastu pedagógov
 • účasť a vystúpenia na vedeckých konferenciách a seminároch doma aj v zahraničí
 • členstvo a aktivity v celoštátnych vedeckých, odborných orgánoch, komisiách, vedeckých radách fakúlt, kvalifikačných komisiách a pod

Vysokoškolskí pedagógovia pravidelne publikujú výsledky svojej práce nielen na regionálnej a národnej úrovni, ale aj v medzinárodnom meradle.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]