Firemný štýl

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Firemný štýl, často prepisované anglicky ako corporate identity, je súhrnné označenie pre súbor pravidiel určujúcich ako vonkajšie vystupovanie firmy k svojmu okoliu a zákazníkom, tak vnútrofiremné vzťahy medzi zamestnancami, systém komunikácie, riadenia a odmeňovania. Disponuje teda určitým súčtom vlastností a spôsobov prezentácie, ktoré spájajú organizáciu a súčasne ju od inej odlišujú. O podnikovom štýle môžeme povedať, že je zmyslom aj formou určitej organizácie.[1]

Štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Štruktúra podnikovej identity závisí na troch pilieroch či komponentoch.

 1. Základ (názvy, normy, idey a systémy organizácie)
 2. Zverejnenie identity - ako sa identita dostane do povedomia verejnosti (stvárnenie, kultúra, komunikácia, ...)
 3. Image - účinnosť firemného štýlu na vnútorné a vonkajšie okolie[1]

Firemná filozofia[upraviť | upraviť zdroj]

Filozofia udáva smer, ktorým sa firma vydá na ceste podnikania smerom k zákazníkovi. Image má veľký vplyv pri rozhodovaní zákazníka o voľbe značky produktu. Cieľový image, ktorý vychádza z firemnej identity, by sa však mal od konkurencie patrične líšiť tak, aby bol jedinečný a zákazník (či celé okolie podniku) si ho jednoducho uchoval pozitívne v pamäti. A práve konkurenčnú odlišnosť a jedinečnosť by mala stanoviť firemná filozofia.[1]

Medzi hlavné prínosy firemnej identity patrí:

 • komplexnosť a systémovosť,
 • prezentácia firemnej originality, jedinečnosti a špecifickosti,
 • stabilita a dlhodobé pôsobenie dovnútra aj navonok,
 • stotožnenie so zamestnancami a spolupracovníkmi,
 • prestíž, urýchľuje a zefektívňuje všetku komunikáciu a propagáciu firmy.[2]

Firemné koncepty[upraviť | upraviť zdroj]

Prvky firemnej identity sa navzájom ovplyvňujú, vytvárajú rôzne väzby a vzťahy a pôsobia smerom do firmy i von. Vytvára tak jednotný obraz o firme. Medzi tieto základné prostriedky firemnej identity patrí firemný dizajn (corporate design), firemná komunikácia (corporate communication) a firemná kultúra (corporate culture).[1][3]

Design[upraviť | upraviť zdroj]

Firemný dizajn je podstatou vizuálnej identity firmy, pretože na jeho základe môžeme firmu identifikovať a odlíšiť ju od ostatných firiem. Ide o súbor vizuálnych hodnôt používaných v komunikácii vo vnútri, ale najmä mimo firmy. Pre pojem "design" sa často používa aj označenie jednotný vizuálny štýl (JVS), tj. graficky spracovaná vizuálna tvár firmy: v prvom rade názov firmy a spôsob jeho prezentácia, logo a/alebo logotyp, ďalej firemné farby, uniformy, tiež napr. letáčiky, vizitky, potlače textílií či automobilov a iné propagačné tlačoviny, ďalej webové stránky, reklamné heslá a postupy, značku pre zviditeľnenie a odlíšenie produktu alebo grafiku obalov atď. JVS tvorí grafický dizajnér a jeho využívanie definuje grafickým manuálom ("Logomanuál"), ktorý obsahuje súhrn grafických pravidiel. [1] [3]

Komunikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Firemná komunikácia obsahuje všetky komunikačné prostriedky, komunikáciu s vonkajším i vnútorným prostredím a všetky formy správania, ktorými firma o sebe niečo oznamuje. Podľa väčšiny autorov zahŕňa public relations, corporate advertising, human relations, investor relations, employee communications, government relations. Firemná komunikácia si kladie za cieľ adekvátne oslovenie jednotlivých cieľových skupín tak, aby boli vytvorené pozitívne postoje k firme a aby sa firemná komunikácia stala dôležitou a nedeliteľnou súčasťou firemnej identity. Dôležitá je analýza komunikácie, ktorá sa vykonáva na základe zberu dát.[3]

Kultúra[upraviť | upraviť zdroj]

Firemná kultúra zahŕňa celkový charakter firmy a ich pracovníkov navonok, atmosféru firmy, ovzdušia a vnútorný život ovplyvňujúce myslenie a správanie spolupracovníkov firmy. Ide o vzťahy medzi zamestnancami, zvyklosti, rituály a ceremoniály využívané vo firme a o hodnoty, ktoré sa prejavujú vo všeobecných vzorcoch správania a konania všetkých pracovníkov.[3]

Image[upraviť | upraviť zdroj]

Firemné image nadväzuje na firemnú identitu a firemnú koncepcia. "Image je predstava, ktorú si vytvorila jedna verejnosť alebo viac verejností o nejakej osobe, podniku alebo inštitúcii. A to nie ako dokreslený obraz, ale skôr ako mozaiku z pochytených, zlomkových, do seba vzájomne velnutých detailov."[1]

Pozitívne image môže jednoducho predstavovať dobré meno, zvuk firmy, dobrú povesť, dokonca aj samotný pozitívny pocit. Image je veľmi dôležitou súčasťou podniku. Je to komunikácia organizácie s okolím a vytvára akýsi pohľad okolia na podnik.[1][2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d e f g SVOBODA, Václav. Corporate Identity. [s.l.] : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. ISBN 80-7318-106-1.
 2. a b KOHOUT, Jaroslav. Veřejné mínění, image a metody public relations. Praha : Management Press, Ringier ČR, a. s., 1999. ISBN 80-7261-006-6.
 3. a b c d VYSEKALOVÁ J., MIKEŠ J.. Image a firemní identita. Praha : Grada Publishing, a. s.,, 2009. ISBN 978-80-247-2790-5.
 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Firemní styl na českej Wikipédii.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]