Informatická výchova

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Informatická výchova je nový vyučovací predmet 1.stupňa základných škôl,v rámci štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1.
Na 1.stupni ZŠ sa budujú základy informatiky, preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova. Poslaním vyučovania, informatickej výchovy, je viesť žiaka 1.stupňa ZŠ k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a informáciami v počítačových systémoch.
Vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov IKT s rešpektovaním právnych a etických zásad. Toto poslanie sa dá dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a aplikovaním IKT vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných pojmov. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty.

Stratégie vyučovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a vzťahy v triednom kolektíve tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä:

  • riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
  • výklad učiteľa
  • problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
  • rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
  • prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru)
  • kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
  • heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
  • samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
  • projektové, zážitkové vyučovanie

Ciele predmetu[upraviť | upraviť zdroj]

Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote.Prostredníctvom [1] primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematika, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy. Rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafickýcheditoroch[2] Dôraz sa pri tom kladie nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]