List vlastníctva

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

List vlastníctva je tá časť tzv. "súboru popisných informácií" katastra nehnuteľností, ktorá obsahuje vybrané základné údaje o "nehnuteľnostiach, vlastníkoch, právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné údaje". Je to teda názov tej časti dokumentácie o nehnuteľnostiach daného katastrálneho územia v katastri nehnuteľností, ktorá obsahuje údaje o vlastníckych vzťahoch daných nehnuteľností.

Právna úprava sa nachádza vo vyhláške 79/1996 Z.z. a zákone č. 162/1995 Z. z.

Obsah[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa §15 vyhlášky 79/1996 Z.z. v platnom znení sa skladá z :

  • a) z časti "A - majetková podstata", ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso), a údaje o nich, a to výmery, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A, číslo zmeny,
  • b) z časti "B vlastníci a iné oprávnené osoby", ktorá obsahuje mená, priezviská, rodné priezviská alebo názvy vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb, dátumy narodenia, rodné čísla alebo identifikačné čísla organizácií, spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam a číslo zmeny,
  • c) z časti "C ťarchy", ktorá obsahuje vecné bremená (obsah vecného bremena, označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného), záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv (označenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C a číslo zmeny; časť C neobsahuje údaj o výške dlhu.

Výpisy a kópie[upraviť | upraviť zdroj]

List vlastníctva pre jeho dôležitosť neslobodno fyzicky poskytnúť nikomu, vždy možno dostať iba výpis z listu vlastníctva alebo jeho kópiu. Podľa § 115 spomínanej vyhlášky "Správa katastra vyhotoví na požiadanie výpis z listu vlastníctva ..., ako aj ... kópiu z listu vlastníctva..., ktorý je verejnou listinou". Kópia originálu a výpis z originálu sú rovnocenné – kópia obsahuje aj predchádzajúce zápisy o nehnuteľnosti, výpis len platný stav bez predchádzajúcich zápisov.

Pravidlom (nie však predpisom) je, že všetky nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty), ktoré vlastní jedna osoba v jednom katastrálnom území, by mali byť uvedené na jednom výpise z listu vlastníctva. Každý list vlastníctva a výpis z neho sa vzťahuje vždy na tzv. majetkové teleso – budovu, byt, pozemok alebo inú nehnuteľnosť. Pre byty sa na požiadanie vystavuje aj len čiastočný výpis z listu vlastníctva vzťahujúci sa len na jednu konkrétnu osobu a byt.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]