Lokus (genetika)

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search

Lokus alebo génový lokus alebo génové miesto je úsek molekuly DNA (chromozómu) obsahujúci jeden gén. Forma génu na lokuse predstavuje alelu. Na základe toho môžu byť jedinci s rovnakými alelami (homozygoti recesívni alebo dominantní) alebo s rozdielnymi (heterozygoti). Na jednom lokuse sa môže nachádzať jedna alebo viac alel. Lokus na chromozóme sa zapisuje v tvare: 6p21.3 (kde 6 – číslo chromozómu, p – krátke ramienko, 21 – číslo prúžku, 3 – konkretná pozícia v prúžku).