Lomka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
/

Lomka (nesprávne lomítko, lomeno) je interpunkčné znamienko (/).

Píše sa:

  • v odborných textoch medzi variantnými a protikladnými výrazmi, napríklad príbuzné/nepríbuzné jazyky (príbuzné alebo nepríbuzné jazyky, príbuzné a nepríbuzné jazyky), kategória odcudziteľnosti/neodcudziteľnosti, -mi/-ami (pádová prípona so základnou podobou -mi a s variantom -ami), -ár/-ar/-iar (slovotvorná prípona so základnou podobou -ár a variantmi -ar, -iar, umyť/umývať (sloveso s dokonavou podobou umyť a nedokonavou podobou umývať); Variantný výraz sa zvyčajne uvádza po spojke alebo sa uvádza v zátvorkách, napríklad: pribuzné a nepríbuzné jazyky, príbuzné alebo nepríbuzné jazyky, príbuzné (nepríbuzné) jazyky; pádová prípona -mi a jej variant -ami, pádová prípona –mi (-ami).
  • na vyjadrenie podielového alebo pomerového vzťahu dvoch veličín, napríklad 1/3, 2/5 (jedna tretina, dve pätiny); spotreba 6l/100km (šesť litrov na sto kilometrov); Rýchlosť hviezdy je 120 000 km/s (120 000 kilometrov za sekundu);
  • na zaznačenie školského roka, napríklad 1999/2000, 2000/01;
  • na oddelenie veršov v súvislom texte (tu sa pred lomkou aj za ňou vynecháva medzera), napríklad: V diaľke sa trasie. Vysoká. / Číhajú na ňu. – Byť samým sebou je byť / najmä keď si v množstve / plnom teplých ľudských dychov.

Lomka sa používa aj ako diakritické znamienko, ktorým je prekrížené písmeno, napríklad písmeno v nórskej alebo dánskej abecede.

Pri lomke — sa vo východiskových textoch používa lomka medzi spojkami a, alebo, čo sa ukazuje ako problematické. Všimnime si niektoré príklady: Vyvinúť a/alebo podľa potreby posilniť v spolupráci s príslušnými orgánmi..., ako aj združeniami/sieťami miestnych orgánov globálnu a ľahko dostupnú informačnú sieť.

V tomto príklade je písanie lomky namieste medzi slovami združenie, sieť, teda vo výraze združeniami/sieťami. Ten sa dá jednoducho rozpísať bez lomky a transformovať napríklad takto: ...posilniť v spolupráci s príslušnými orgánmi, ako aj združeniami a sieťami (resp. združeniami alebo sieťami). Výraz združeniami/sieťami vyhovuje pravidlu o tom, že lomka sa píše v odborných textoch medzi variantnými výrazmi (pozri Pravidlá slovenského pravopisu, s. 126 bod l).

Za sporné však pokladáme písanie lomky v citovanom príklade medzi spojkami a, alebo. Všimnime si ešte ďalšie príklady: Podporovať súkromný sektor tak, aby sa zlepšili a/alebo vytvorili finančné toky. — Posilňovať a/alebo rozvíjať globálne systémy včasnej výstrahy, aby obyvateľstvo bolo pripravené... — ...miestne orgány a/alebo občianske organizácie uviesť do činnosti... — ...ustanoviť a/alebo posilniť mechanizmus spolupráce... — ...ustanoviť a/alebo posilniť partnerstvo s medzinárodnými združeniami.

Lomka má v systéme Unicode kód U+002F SOLIDUS.

Príbuzné znamienka[upraviť | upraviť zdroj]

  • \ (U+005C REVERSE SOLIDUS) - spätná lomka je väčšinou využívaná v informačných technogiach ako escapovanie alebo na zápis cesty v systéme Windows

Podobné znamienka[upraviť | upraviť zdroj]

  • (U+2044 FRACTION SLASH) – interpunkčné znamienko na zápis zlomkov (HTML ⁄)
  • (U+2215 DIVISION SLASH) – matematický operátor na zápis delenia

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]