Peter Mulík

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

PhDr. Peter Mulík (* 7. apríl 1957), PhD., je slovenský historik so špeciálnym zameraním na dejiny vzťahov štátu a cirkvi v slovenskom a medzinárodnom kontexte a na slovenské dejiny 20. storočia.

Orientuje sa na všeobecné dejiny, vzťahy štátu a cirkví, etnogenézu, nacionalizmus a konfesionalizmus, teológiu, katolícku sociálnu náuku.

Vzdelanie
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Rímskokatolícka cyrilomedtodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave
Kontakt
 • 00421 905 560 386
Pôsobiská
 • Historický ústav Slovenskej akadémie vied – odborný pracovník oddelenia najnovších svetových dejín (1989 – 1995)
 • Ministerstvo kultúry SR – riaditeľ cirkevného odboru MK SR (1995 – 1996)
 • Ústav pre vzťahy štátu a cirkví – riaditeľ ústavu (1997 – 1999)
 • Matica slovenská – vedecký pracovník Slovenského historického ústavu MS (1999 –), tajomník MS (2000 – 2014), tajomník predsedu MS (2014 – 2018), riaditeľ Slovenského historického ústavu (2014 – 2015), šéfredaktor Historického zborníka (2014 –)
Pedagogická činnosť
 • Pedagogická fakulta UK v Bratislave
 • Univerzita J. A. Komenského Praha

Výberová bibliografia[upraviť | upraviť kód]

Monografie[upraviť | upraviť kód]

 • Mulík, P.: Cirkev v tieni totality. Dobrá kniha, Trnava 1994, 106 s. ·        
 • Mulík, P: Nenávideli ma bez príčiny. Totalitný štát a cirkev. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2000. 254 s. ·        
 • Mulík, P.: WIESHAIDER, W. (koordinátori): Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa. Band 1. Slowakei. WUV Universitätsverlag, Viedeň 2001, 150 s. ·    
 • Mulík, P.: Náboženstvo v Slovenskej republike. Die Religion in der Slowakischen Republik. Religion in the Slovak Republic. Bratislava, Slovenská informačná agentúra 1996, 16 s. ·        
 • Mulík, P.: Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností. Ways of Financing Churches and religious societies. * Modelle der Finanzierung von Kirchen und Religionsgemeinschaften. Ministerstvo kultúry SR – Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 1997, 234 s. ·        
 • Mulík, P.: Katolícka cirkev a Slováci. Úsilie Slovákov o samostatnú cirkevnú provinciu. Bernolákova spoločnosť – Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 1998, 112 s. ·      
 • Letz, R. – Mulík, P. – Bartlová, A.: Slovenská ľudová strana v dejinách. Matica slovenská, Martin 2006. ·        
 • Marsina, R. – Mulík P.: Franko Víťazoslav Sasinek. Najvýznamnejší slovenský historik 19. storočia 1930 – 1914. Matica slovenská, Martin 2007. 230 s. ·        
 • Mulík, P: Slovo o slove. K niektorým problémov slovenskej historickej terminológie. Bernolákova spoločnosť, Bratislava 2001. 144 s. ·        
 • Marsina, R. – Mulík, P. (zost.): Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je naše meno. Martin : Matica slovenská 2009, 179 s. – Druhé vydanie: Matica slovenská 2011. 
 • Letz, R. – Mulík, P. a kol.: Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku. Martin : Matica slovenská 2009, s. 270. ·        
 • Marsina, R.  - Mulík, P. (Ed.): Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je naše meno. Rozšírené a doplnené vydanie. Martin : Matica slovenská 2011, 2012 s.  ·      
 • Mulík, P. (Ed):.Čo písal o našich dejinách Franko Sasinek. Historické práce Franka V. Sasinka a ich vnímanie v súčasnej slovenskej historiografii. Matica slovenská : Martin 2015.
 • Mulík a kol. Prelom dejín. Rok 1945 v slovenských a európskych dejinách. Matica slovenská : Martin 2016. 339 s.

Štúdie[upraviť | upraviť kód]

 • Mulík P.: Modus vivendi und das Streben nach einer selbständigen slowakischen Kirchenprovinz 1928–1937. In: Die Stellung der Römisch-Katholischen Kirche und der politische Katholizismus in Österreich und in den Nachfolgestaaten 1918–1938. Graz 1995, s.120 – 123. ·        
 • Mulík, P.: Die katholische Kirche in der Slowakei und Kroatien. Vergleich. In: Der Weg der katholischen Kirche in verschiedenen realsozialistischen Ländern in den Jahren 1945 bis 1948/49. Ein historischer Vergleich. Institut für vergleichende Staat-Kirche-Forschung, Berlín 1996, s. 82 – 85. ·        
 • Mulík, P: Databáza neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností v SR. In: Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 1997 (zostavovateľ P. M.). ÚVŠC, Bratislava 1998, s. 90 –123. ·        
 • Mulík, P. : Staat und Kirche in der Slowakei. In: Gewissen und Freiheit, Bern 1997, s. 115 – 125. Vo francúzskej mutácii: L’État et l’Église en République slovaque, In: Conscience et Liberté, Bern 1997, s. 76 – 84. ·        
 • Mulík, P.: Perspektívy a možné riešenia finančného zabezpečenia cirkví a náboženských spoločnosti v Slovenskej republike. In: Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností (zostavovateľ P. M.), MK SR a ÚVŠC, Bratislava 1997, s.22 – 26. ·      
 • Mulík, P.: Cirkevnodejinné súvislosti. In: Slovenská republika včera a dnes (slov., angl., nem., franc. a špan. mutácia). Bratislava, Slovenská informačná agentúra 1998, s. 65 – 73. ·        
 • Mulík, P.: State and Churches in the Slovak Republic. In: European Journal for Church and State Research, 1998 – Volume , Leuven, s. 184 – 192. ·        
 • Mulík, P.: Staat und Kirche in der Slowakei. In: Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Vol. XIV. 1998, Madrid, s. 731 – 736. ·        
 • Mulík, P.: Die Ökumene in der Slowakei in der Zeit des Kommunismus. In: Beziehungen zwischen dem Ökumenischen Rat der Kirchen und seinen osteuropäischen Mitgliedskirchen. Institut für vergleichende Staat-Kirche-Forschung, Berlín 1998, s.127 – 133. ·        
 • Mulík, P.: Medzinárodné historické súvislosti súdneho procesu so slovenskými biskupmi J. Vojtaššákom, M. Buzalkom a P. Gojdičom. In: Boli traja (R. Letz – editor), Zväz protikomunistického odboja. Bratislava 2001. s. 76-97. ·        
 • Mulík, P.: Prekonávanie následkov maďarizácie a vytváranie slovenských organizačných štruktúr v rámci rehôľ. Historický zborník 2/ 2001.
 • Mulik, P.: The Church in the Politics of the States of Central and South-Eastern Europe in the Period of Installation of the Communist Regimes and Formations of the Soviet Block. In: Slovak Contributions to 19th International Congress of Historical Sciences (ed. D. Kováč) Veda. Bratislava 2000*, s. 100-120. ·        
 • Mulík, P.: Emancipácia Slovákov na pôde katolíckej cirkvi v rokoch 1918 – 1948. In: Ján Bobák (ed.), Na ceste k štátnej samostatnosti. Matica slovenská, Martin 2002, s. 145 – 168. ·        
 • Mulík, P.: Church and State in Slovakia. In: Law and Religion in Post-Communist Europe (ed. S. Ferrari, W. C. Durham). Peeters. Leuven – Paris – Dudley 2003, s. 311 – 326.·
 • Mulík, P.: Chiesa e Stato in Slovacchia. In: Dirito e religione nell’Europa post-comunista (ed. Ferrari, S., Cole Durham, W., Sewel, E. A.), Il Mulino, Bologna 2004, s. 415 – 434.
 • Mulík, P.: Cirkvi a náboženské spoločnosti. In: Desaťročie Slovenskej republiky (ed. N. Rolková), Matica slovenská, Martin 2004, s.323 – 337. ·      
 • Mulík, P.: Slovenské špecifiká nastolenia komunizmu s analógiou v stredoeurópskom priestore a na Balkáne. In: Podolec, O. (ed.): Február 1948 a Slovensko.  Bratislava : Ústav pamäti národa 2008, s. 84 – 108. ·        
 • Mulík, P.: Vplyv katolíckej sociálnej náuky na politiku HSĽS. In: Letz, R. – Mulík, P. – Bartlová, A. (eds.): Slovenská ľudová strana v dejinách 1905 – 1945. Martin : Matica slovenská 2006, s. 252 – 272.  ·        
 • Mulík, P.: Franko Víťazoslav Sasinek ako matičný dejateľ. In: Marsina, R. – Mulík, P. (eds.): Franko Víťazoslav Sasinek. Najvýznamnejší slovenský historik 19. storočia 1830 – 1914. Martin : Matica slovenská, s. 44 – 67.   ·        
 • Mulík, P.: Konfesionálne koncepcie spisovného jazyka Slovákov ako problém slovenských dejín. In: Anton Bernolák – bernolákovci – bernolákovská epocha. Bratislava : Bernolákova spoločnosť, 2007, s. 130 – 149. ·        
 • Mulík, P.: Nitrava a Morava – politické útvary naddunajských Slovenov. In: Almanach Nitra 2008. Nitra : Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, 2008, s. 362 – 370. ·        
 • Mulík, P. : Slovenské špecifiká nastolenia komunizmu s analógiou v stredoeurópskom priestore a na Balkáne. In: Podolec, O. (zost.): Február 1948 a Slovensko. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Ústav pamäti národa 2008 (vyšiel 2009), s. 84 – 108.  ·        
 • Mulík, P.: Konfesionalizmus a koncepcie slovenských dejín. In: Letz, R. – Kačírek, Ľ. (zost.): Verbum historiae I. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, s. 179 – 194.
 • Mulík, P.: Slovenská liga v Amerike a prvá Slovenská republika. Historický zborník 19, č. 1/2009. s. 70 – 81. ·        
 • Mulík, P.: Používanie kľúčových jazykových termínov k počiatkom slovenských dejín. In: Marsina, R. – Mulík, P. (zost.): Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je naše meno. Martin : Matica slovenská 2009, s. 39-53.  ·        
 • Mulík, P: Andrej Hlinka a slovenský konfesionalizmus. In: Letz, R. – Mulík, P. a kol. : Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku. Martin : Matica slovenská 2009, s. 41 – 60. ·      
 • Mulík, P.: Ideologické interpretácie cyrilo-metodskej tradície v slovenských dejinách. Slavica Slovaca. Ročník 44, 2009/2,  s. 97 – 105. ·        
 • Mulík, P.: Metódy a formy proticirkevnej politiky komunistických štátov strednej a juhovýchodnej Európy a ich zmeny v rokoch 1945 – 1989. In: Fiamová, M. – Jakubčin, P. (Eds.): Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. Bratislava : Ústav pamäti národa 2010, s. 234 – 272. ·      
 • Mulík, P.: Slovenská národná identita a štátna suverenita Slovenska v dokumentoch Nežnej revolúcie. In: Jašek, P. (Ed.): 20. výročie Nežnej revolúcie. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava 11. – 12. november 2009. Bratislava : Ústav pamäti národa 2010, s. 90 – 107. ·        
 • Mulík, P.: Špecifiká štátov strednej a východnej Európy pri eliminovaní pôsobenia reholí. Medzinárodná konferencia Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989. In: Jakubčin P. (Ed.): Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989. Bratislava : Ústav pamäti národa 2010, s. 254 – 267.·        
 • Mulík, P.: Kresťanský pôvod pomenovania dní v týždni u Slovanov a ich proveniencia. Historický zborník 2/ 2011. s. ·        
 • Mulík, P.: Ideologické interpretácie cyrilo-metodskej tradície v slovenských dejinách. In: Kirilo-Metodievskoto kulturno nasledstvo i nacionalnata identičnost. Kirilo-Metodievski studii. Kniga 20, Sofia, 2011, s. 206 – 219. ·        
 • Mulík, P.: Christianizácia Slovákov pred príchodom Konštantína a Metoda. In: 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda. Zborník z programovej konferencie. Trnava : Trnavský samosprávny kraj, 2012, s. 119 – 129. ·        
 • Mulík, P. : Transformácia cyrilo-metodskej myšlienky v dejinách Matice slovenskej. In: Sedlák I. (ed.) Matica slovenská v národných dejinách. Martin : Matica slovenská 2013. s.   ·        
 • Mulík, P.: Spochybňovanie kráľa Svätopluka. Slovenské pohľady 9/2013, s. 42 – 45. ·        
 • Mulík, P.: Juraj Palkovič a jeho aktivity v Slovenskom učenom tovarišstve v širších spoločenských súvislostiach . Historický zborník 1/2013, s. 139-147. ·        
 • Mulík, P.: Cyrilo-metodská myšlienka v dejinách Matice slovenskej a naše ukotvenie v dejinách In: Parenička, P. (ed.):  Ladislav Zábojský  a cyrilo-metodská tradícia. Matica slovenská : Martin, 2013, s. 11-32. ·        M
 • Mulík, P.: Cyrilo-metodská tradícia v historickej pamäti Slovákov. In: Odkaz vierozvestcov Cyrila a Metoda dnešku – vyhodnotenie aktivít jubilejného obdobia 2012 – 2013. II. Diel. Trnavský samosprávny kraj – Trnavská univerzita – Univerzita sv. Cyrila a Metoda – matica slovenská :Trnava 2013, s. 109 – 130. ·        
 • Mulík, P.: Patriotizmus v historickom vedomí Slovákov. In: Vlastenectvo ako pozitívna hodnota 21. storočia. Matica slovenská – Trnavský samosprávny kraj : Trnava 2013, s. 98 – 116. ·        
 • Mulík, P.:- Podoby slovenskej štátnosti z pohľadu národnej emancipácie Slovákov. In:  Premeny ústavného práva Kontinuita a diskontinuita. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 25. 9. 2014 v Bratislave Eds. Miroslav Lysý – Michal Považan, Atticum : Bratislava 2014 (vyšlo 2015) ·        
 • Mulík, P.:  – F.V. Sasinek: Dejepis všeobecný a zvláštny Uhorska, svetský a náboženský... Viedeň, 1871. In: Čo písal o našich dejinách Franko Sasinek (ed. Peter Mulík) ·Historické práce Franka V. Sasinka a ich vnímanie v súčasnej slovenskej historiografii. Matica slovenská : Martin 2015. s. 91 – 122. ·      
 • Mulík, P.: Stereotypy hodnotenia dejín vyplývajúce z vojenských a  politických dôsledkov konca 2. svetovej vojny. In: Peter Mulík a kol.: Prelom dejín Rok 1945 v slovenských a európskych dejinách. Matica slovenská : Martin 2015. s. ·        
 • Mulík, P.: Rok 1945 ako prelom v dejinách z pohľadu náboženskej slobody . In: Peter Mulík a kol.: Prelom dejín Rok 1945 v slovenských a európskych dejinách. Matica slovenská : Martin 2015. s. ·        
 • Mulík, P.: Konfesionalizmus a koncepcie slovenských dejín. Historický zborník 1- 2015.  s. ·        
 • Mulík, P.: Náboženstvo ako ideologický nepriateľ. Politické procesy s duchovnými. In: Politickí väzni v 20. storočí. Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja : Bratislava  2015. s. 25 – 40. 

Významné zahraničné aktivity[upraviť | upraviť kód]

 • Odborná stáž v Collegium Carolinum v Mníchove (marec- máj 1992) venovaná štúdiu dejín štátnej cirkevnej politiky v Európe
 • Odborné turné po USA (október 1996) na pozvanie Medzinárodnej akadémie pre slobodu náboženstva a viery – International Academy for Freedom of Religion and Belief . Kolokviá v New Yorku, Washingtone, Provo (Utah) a Vaco (Texas).
 • Členstvo (podpredseda) vo vedeckej rade Ústavu pre porovnávací výskum vzťahov štátu a cirkví v Berlíne (1998-1999).
 • Odborná stáž a postgraduálne štúdium na Katolíckej teologickej fakulte Eberhard Karls Universität Tübingen - NSR (júl 2001 - )