Poznámky (účtovníctvo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Poznámky (angl. Notes; po slovensky do júla 2002 Príloha) sú povinná súčasť účtovnej závierky (napríklad) podľa slovenského Zákona o účtovníctve a podľa IFRS. Podľa slovenského práva sú definované tak, že zahŕňajú aj Prehľad peňažných tokov (v IFRS "Výkaz o peňažných tokoch") a Prehľad o pohybe vlastného imania (v IFRS "Výkaz zmien vlastného imania"), podľa IFRS tieto dva prehľady/výkazy Poznámky nezahŕňajú.

Poznámky podľa slovenských predpisov[upraviť | upraviť zdroj]

Obsah poznámok je predpísaný v Zákone o účtovníctve a v Prílohe 1 Opatrenia MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74 (resp. do roku 2014 v Prílohe 3 Opatrenia MF SR z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92).

Zákon o účtovníctve hovorí v §18:
(5) V poznámkach sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát, prípadne ďalšie výkazy a údaje, ktoré ich vysvetľujú a dopĺňajú. V poznámkach sa uvádzajú aj informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných metód, a ďalšie informácie podľa požiadaviek ustanovených týmto zákonom. V poznámkach uvedie účtovná jednotka tiež informácie o skutočnostiach, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nevykazuje v ostatných súčastiach účtovnej závierky, ale ich dôsledky menia významným spôsobom pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky.
(6) V poznámkach sa uvedie aj vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

a) overenie účtovnej závierky audítorom podľa § 19 a § 22 ods. 12,
b) iné uisťovacie služby,
c) daňové poradenstvo a
d) iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

V poznámkach účtovnej závierky sa teda uvádzajú informácie, ktoré bližšie dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát. Taktiež môžu obsahovať aj ďalšie výkazy a údaje, ktoré ich dopĺňajú. Tak, aby účtovná závierka uvádzala pravdivé údaje o stave majetku, finančnej situácii a jej zmenách ako aj výsledku hospodárenia podniku. Takýmito ďalšími výkazmi v súlade so zákonom o účtovníctve sú v podnikateľských účtovných jednotkách:

Najvhodnejšie je poznámky vypracovať pomocou tabuliek a ďalej ich popísať. Poznámky ako súčasť účtovnej závierky obsahujú:

 • Informácie o účtovnej jednotke
  • Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia
  • Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky
  • Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia alebo ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
  • Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
  • Dátum schválenia účtovnej závierky
 • Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánoch a iných orgánov účtovnej jednotky
  • Ich mená a priezviská
  • Štruktúru spoločníkov, akcionárov
 • Informácie potrebné na identifikáciu konsolidovanej účtovnej závierky, ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku
 • Ďalšie informácie o:
  • použitých účtovných zásadách a účtovných metódach
  • údajoch vykázaných na strane aktív súvahy
  • údajoch vykázaných na strane pasív súvahy
  • nákladoch
  • výnosoch
  • skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia
  • daniach z príjmov
  • iných aktívach a pasívach
  • spriaznených osobách
  • prehľade zmien vlastného imania
  • prehľade peňažných tokov