Rýchlostná cesta

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dopravná značka označujúca rýchlostnú cestu

Rýchlostná cesta alebo cesta pre motorové vozidlá je (podľa STN 736100) cesta pre motorové vozidlá s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami.

Od diaľnice sa cesta pre motorové vozidlá odlišuje niektorými parametrami, napríklad menším povoleným polomerom zákrut, maximálnou povolenou rýchlosťou a podobne. Podľa zákona 135/1961 Zb. v platnom znení, zákona 8/2009 Z.z. a vyhlášky 9/2009 Z.z. sa rýchlostná cesta značí symbolom R.

Od 1. apríla 2020 sú na území Slovenska stávajúce rýchlostné cesty v plnom profile označené značkou diaľnice a teda je na nich aj naďalej povolená maximálna povolená rýchlosť 130 km/h. Stávajúce rýchlostné cesty v polovičnom profile sú od 1. apríla 2020 označené novou značkou cesty pre motorové vozidlá, ktorá má štvorcový tvar, pri zachovaní doterajších rýchlostných obmedzení, najčastejšie 100 km/h mimo obce. Od 1. apríla 2020 sú však zo zákona bez náhrady vypustené ustanovenia týkajúce sa maximálnej povolenej rýchlosti na ceste pre motorové vozidlá resp. rýchlostnej ceste a preto pri jazde na takejto ceste, bez ďalšej miestnej úpravy platí mimo obce maximálna povolená rýchlosť 90 km/h a v obci 50 km/h.[1]

Definície a termíny v slovenskom práve[upraviť | upraviť kód]

Podľa zákona č. 135/1961 Z.z.[upraviť | upraviť kód]

Podľa §4a zákona č. 135/1961 Zb. (presnejšie podľa novely 160/1996 Z.z.) je cesta pre motorové vozidlá (resp. v spojení so zákonom 8/2009 Z.z. zrejme alternatívne rýchlostná cesta - pozri nižšie) pozemná komunikácia s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu (v súčasnosti zákon č. 8/2009 Z.z.) s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými kríženiami a križovatkami s ostatnými komunikáciami. Podľa toho istého zákona sa na účely dopravy ako cesta pre motorové vozidlá môže označiť aj polovičný profil diaľnice.

Podľa zákona 8/2009 Z.z.[upraviť | upraviť kód]

Z hľadiska cestnej premávky je rozhodujúci zákon č. 8/2009 Z.z., ktorý nahradil zákon 315/1996 Z.z.:

  • Zákon 315/1996 Z.z. (rovnako ako všetky ostatné zákony do roku 2009 na rozdiel od technických noriem) používal výlučne termín "cesta pre motorové vozidlá" a tento pojem na svoje účely definoval ako cestu označenú značkou "cesta pre motorové vozidlá".
  • Zákon 8/2009 Z.z. nahradil vo svojom texte (podobne je tomu vo vykonávacom predpise 9/2009 Z.z.) termín "cesta pre motorové vozidlá" termínom rýchlostná cesta . Zákon 8/2009 navyše (a) obsahuje paragraf, ktorý hovorí Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "cesta pre motorové vozidlá", rozumie sa tým "rýchlostná cesta" , (b) do zákona 315/1996 Z.z. vsúva časti textu obsahujúce spojenie "rýchlostná cesta", (c) necháva (však) bez zmeny samotný paragraf §4a 135/1996 Z.z. a tým aj v ňom obsiahnutý názov "cesta pre motorové vozidlá", (d) pojem "rýchlostná cesta" (na rozdiel od staršieho zákona 315/1996 Z.z.) vôbec priamo nedefinuje. Úmysel bol, zdá sa, nahradiť paušálne pojem "cesta pre motorové vozidlá" pojmom "rýchlostná cesta" (s cieľom zjednotiť terminológiu zákonov s terminológiou technických noriem), výsledok však je pri danej formulácii textu predpis, podľa ktorého sa pojmom cesta pre motorové vozidlá najnovšie "rozumie" pojem rýchlostná cesta, ale tento pojem "rýchlostná cesta" nie je v zákone definovaný.

Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice[upraviť | upraviť kód]

Na účely „Dohovoru o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice“ z Espoo z roku 1991, ktorý nadobudol platnosť na Slovensku v roku 2000, „rýchlostná cesta“ (angl. express road) znamená cestu vyhradenú na premávku motorových vozidiel, prístupnú len cez mimoúrovňové alebo riadené križovatky, na ktorej je predovšetkým v jazdnom pruhu zakázané zastavenie a státie.

Definície a termíny podľa technických noriem[upraviť | upraviť kód]

Rýchlostná cesta alebo cesta pre motorové vozidlá je podľa STN 736100 cesta pre motorové vozidlá s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami. Pojem "rýchlostná cesta" sa vyskytuje v novších slovenských technických normách z oblasti ciest od roku 1985 ako (takmer) ekvivalent vyššie uvedeného pojmu "cesta pre motorové vozidlá", ktorý výlučne používa slovenské právo (stav 2007). Technické normy uprednostňujú názov rýchlostná cesta. V bežných textoch sa často možno nesprávne stretnúť s nahradením pojmu rýchlostná cesta pojmom rýchlostná komunikácia; takýto pojem sa však v technických normách nevyskytuje a vyskytuje sa len staršej vyhláške v širšom význame než rýchlostná cesta.

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

  1. Rýchlosť sa na rýchlostných cestách nemení. Naďalej platí 130 km/h [online]. Pravda.sk, 2020-02-19, [cit. 2020-04-08]. Dostupné online.