Rýchlostná cesta

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Označenie rýchlostnej cesty symbolom R podľa vyhlášky 30/2020 Z.z.
Dopravná značka označujúca cestu pre motorové vozidlá

Rýchlostná cesta je podľa §4 zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení (zákon o pozemných komunikáciách) pozemná komunikácia vyhradená len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou, s obmedzeným pripojením a prístupom, ktorá sa svojím stavebnotechnickým vyhotovením odlišuje od diaľnice návrhovými prvkami[1] (napríklad menším povoleným polomerom zákrut). Podľa zákona 135/1961 Zb. v platnom znení, zákona 8/2009 Z.z. a vyhlášky 30/2020 Z.z. sa rýchlostná cesta značí symbolom R.[2]

Cesta pre motorové vozidlá je podľa §37 zákona č. 8/2009 Z.z. v platnom znení (zákon o cestnej premávke) a v zmysle medzinárodných dohovorov cesta s obmedzeným prístupom (len pre motorové vozidlá), obmedzeným pripojením (je vylúčená dopravná obsluha priľahlých nehnuteľností), ktorá je označená príslušnou dopravnou značkou. Neznamená však cestu s nejakými určenými technickými parametrami ako v prípade rýchlostnej cesty.[3]

V minulosti boli tieto dva pojmy v slovenskom práve používané v rôznych významoch a niekedy aj ako synonymá (podrobnosti v kapitole Dejiny).

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa zákona o pozemných komunikáciách[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa §4a zákona č. 135/1961 Zb. (presnejšie podľa novely 160/1996 Z.z.) bola cesta pre motorové vozidlá (resp. v spojení so zákonom 8/2009 Z.z. zrejme alternatívne rýchlostná cesta - pozri nižšie) pozemná komunikácia s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu (zákon č. 8/2009 Z.z.) s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými kríženiami a križovatkami s ostatnými komunikáciami.[4] Podľa novely (395/1998 Z.z.) toho istého zákona sa od roku 1999 na účely dopravy ako cesta pre motorové vozidlá mohla označiť aj polovičný profil diaľnice.[5]

Podľa zákona o cestnej premávke[upraviť | upraviť zdroj]

Dopravná značka označujúca rýchlostnú cestu, používaná do roku 2020

Z hľadiska cestnej premávky bol rozhodujúci zákon č. 8/2009 Z.z., ktorý nahradil zákon 315/1996 Z.z.:

 • Zákon 315/1996 Z.z. (rovnako ako všetky ostatné zákony do roku 2009 na rozdiel od technických noriem) používal výlučne termín „cesta pre motorové vozidlá“ a tento pojem na svoje účely definoval ako cestu označenú značkou „cesta pre motorové vozidlá". [6]
 • Zákon 8/2009 Z.z. nahradil vo svojom texte (podobne ako vykonávací predpis 9/2009 Z.z.) termín „cesta pre motorové vozidlá" termínom rýchlostná cesta.[7] Zákon 8/2009 navyše (a) obsahoval paragraf, ktorý hovoril Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „cesta pre motorové vozidlá“, rozumie sa tým „rýchlostná cesta“ , (b) do zákona 315/1996 Z.z. vsunul časti textu obsahujúce spojenie „rýchlostná cesta", (c) ponechal (však) bez zmeny samotný paragraf §4a 135/1961 Zb. a tým aj v ňom obsiahnutý názov „cesta pre motorové vozidlá", (d) pojem „rýchlostná cesta“ (na rozdiel od staršieho zákona 315/1996 Z.z.) vôbec priamo nedefinoval. Úmysel bol, zdá sa, nahradiť paušálne pojem „cesta pre motorové vozidlá" pojmom „rýchlostná cesta“ (s cieľom zjednotiť terminológiu zákonov s terminológiou technických noriem), výsledok však je pri danej formulácii textu predpis, podľa ktorého sa pojmom cesta pre motorové vozidlá najnovšie „rozumel“ pojem rýchlostná cesta, ale tento pojem „rýchlostná cesta“ nebol je v zákone definovaný. Tento rozpor odstránila až novela 106/2018 Z.z., ktorá s platnosťou od 20. mája 2018 v zákone 135/1961 Zb. nahradila pojem „cesta pre motorové vozidlá“ pojmom „rýchlostná cesta“.[8]

Definície a termíny v súčasnom slovenskom práve[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa zákona o pozemných komunikáciách[upraviť | upraviť zdroj]

S platnosťou od 1. apríla 2020 (podľa novely 393/2019 Z.z.) boli zo zákona 135/1961 Zb. vypustené ustanovenia týkajúce sa rýchlostných ciest a zároveň bola rýchlostná cesta definovaná ako stavebnotechnická kategória diaľnice (v širšom zmysle), ktorá sa svojím stavebnotechnickým vyhotovením od diaľnice (v užšom zmysle) odlišuje návrhovými prvkami[9], napr. užšími jazdnými a predovšetkým odstavnými pruhmi, menšími povolenými polomermi zákrut alebo prudšími stúpaniami.[3]

Podľa zákona o cestnej premávke[upraviť | upraviť zdroj]

S platnosťou od 1. apríla 2020 vstúpila do platnosti novelizácia zákona 8/2009 Z.z. (zákon 393/2019 Z.z.), ktorá upustila od používania termínu rýchlostná cesta v pravidlách cestnej premávky (ktoré bolo zmätočné vo vzťahu k pojmu „rýchlostná cesta“ podľa cestného zákona) a znovu zaviedla termín cesta pre motorové vozidlá. V zmysle mezinárodných dohovorov je to cesta s obmedzeným prístupom, obmedzeným pripojením, ktorá je označená príslušnou dopravnou značkou. Neznamená to však cestu s nejakými určenými technickými parametrami, ako v prípade „rýchlostnej cesty“ podľa cestného zákona. Pri jazde na takejto ceste, bez ďalšej miestnej úpravy dopravnou značkou platí mimo obce maximálna povolená rýchlosť 90 km/h a v obci 50 km/h.[3]

Existujúce rýchlostné cesty (podľa cestného zákona) v plnom profile sú po tomto dátume označené značkou „diaľnica“ a teda je na nich aj naďalej povolená maximálna povolená rýchlosť 130 km/h. Existujúce rýchlostné cesty v polovičnom profile označené novou značkou „cesta pre motorové vozidlá“, ktorá má štvorcový tvar, pri zachovaní doterajších rýchlostných obmedzení.[3]

Na ceste pre motorové vozidlá platia tieto osobitosti premávky:

 • môžu ju používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km/h

Rovnako ako na diaľnici:

 • vchádzať a vychádzať sa smie len na miestach na to určených
 • pre nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 t je zakázané predchádzať iné vozidlá
 • je zakázané zastavenie a státie (s výnimkou núdzového státia), otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás
 • vlečenie vozidla je dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z cesty a to len k najbližšiemu parkovisku alebo výjazdu [10]

Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice[upraviť | upraviť zdroj]

Na účely „Dohovoru o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice“ z Espoo z roku 1991, ktorý nadobudol platnosť na Slovensku v roku 2000, „rýchlostná cesta“ (angl. express road) znamená cestu vyhradenú na premávku motorových vozidiel, prístupnú len cez mimoúrovňové alebo riadené križovatky, na ktorej je predovšetkým v jazdnom pruhu zakázané zastavenie a státie.

Definície a termíny podľa technických noriem[upraviť | upraviť zdroj]

Rýchlostná cesta alebo cesta pre motorové vozidlá je podľa STN 736100 cesta pre motorové vozidlá s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami. Pojem „rýchlostná cesta“ sa vyskytuje v novších slovenských technických normách z oblasti ciest od roku 1985 ako (takmer) ekvivalent vyššie uvedeného pojmu „cesta pre motorové vozidlá“, ktorý výlučne používa slovenské právo (stav 2007). Technické normy uprednostňujú názov rýchlostná cesta. V bežných textoch sa často možno nesprávne stretnúť s nahradením pojmu rýchlostná cesta pojmom rýchlostná komunikácia; takýto pojem sa však v technických normách nevyskytuje a vyskytuje sa len staršej vyhláške v širšom význame než rýchlostná cesta.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Zákon 135/1961 Z.z., časová verzia účinná od 01.04.2020, § 4 [online]. [Cit. 2021-02-06]. Dostupné online.
 2. Príloha č. 2 k zákonu č. 135/1961 Zb. [online]. [Cit. 2021-02-06]. Dostupné online.
 3. a b c d Rýchlosť sa na rýchlostných cestách nemení. Naďalej platí 130 km/h [online]. Pravda.sk, 2020-02-19, [cit. 2020-04-08]. Dostupné online.
 4. Zákon 135/1961 Z.z., časová verzia účinná od 01.07.1996, § 4a [online]. [Cit. 2021-02-06]. Dostupné online.
 5. Zákon 395/1998 Z.z. [online]. [Cit. 2021-02-06]. Dostupné online.
 6. Zákon 315/1996 Z.z., § 2 [online]. [Cit. 2021-02-06]. Dostupné online.
 7. Zákon 8/2009 Z.z. vo vyhlásenom znení, § 144 [online]. [Cit. 2021-02-06]. Dostupné online.
 8. Zákon 106/2018 Z.z., časová verzia účinná od 20.05.2018, § 172 [online]. [Cit. 2021-02-06]. Dostupné online.
 9. Zákon 135/1961 Z.z., časová verzia účinná od 01.04.2020, § 4 [online]. [Cit. 2021-02-05]. Dostupné online.
 10. Zákon č. 8/2009 Z. z. - verzia účinná od 01.04.2020, §37 [online]. [Cit. 2021-02-05]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]