Slovenská lekárnická komora

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Slovenská lekárnická komora
Právna formaStavovská samosprávna organizácia
Odvetviefarmácia
Založená1992
SídloNová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava 3, Slovensko
VedeniePharmDr. Ondrej Sukeľ (prezident)
Územný rozsahSlovensko
Webová stránkahttps://www.slek.sk/

Slovenská lekárnická komora (SLeK) je nezávislá, nepolitická, samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje a reprezentuje vyše 4 700 farmaceutov na území Slovenska.

Slovenská lekárnická komora vznikla 16. januára 1992. Členstvo v komore je dobrovoľné a jej členom sa môže stať každý farmaceut, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky – je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania a bezúhonný. Slovenská lekárnická komora je členom Pharmaceutical Group of the European Union.

Aktuálnym prezidentom SLeK je PharmDr. Ondrej Sukeľ.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská lekárnická komora je následníckou organizáciou Zväzu lekárnikov Slovákov, ktorý bol založený v roku 1927 a Slovenskej lekárnickej komory založenej v roku 1943, ktorej činnosť bola zrušená v roku 1950.

Prvý snem Slovenskej lekárnickej komory sa uskutočnil 13. novembra 1990, kedy kvôli absencii zákona vznikla komora ako dobrovoľná organizácia vysokoškolských pracovníkov lekárenských služieb. 3. decembra 1991 na základe zákona Slovenskej národnej rady vznikla Slovenská lekárnická komora s povinným členstvom pre osoby vykonávajúce povolanie farmaceuta na území Slovenska.

V rokoch 2002 – 2004 činnosť a pôsobnosť SLeK upravoval zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, zrušený zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorý upravuje činnosť komory dodnes.

Slovenská lekárnická komora bola prijatá za člena Pharmaceutical Group of the European Union so štatútom pozorovateľa 2. júna 1997 a následne získala plné členstvo 14. júna 2004.
V októbri 1999 začal vychádzať odborno-informačný mesačník SLeK – Lekárnické listy a v roku 2016 začala Slovenská lekárnická komora vydávať odborný časopis zameraný na históriu farmácie – Slovenský lekárnik.

Myšlienka a ciele[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavnou úlohou Slovenskej lekárnickej komory je združovať a reprezentovať lekárnikov a rozvíjať farmaceutické prostredie na Slovensku.

Cieľom komory je rozširovať odborný profil farmaceutov prostredníctvom sústavného vzdelávania, vydavateľskej činnosti a realizácie osvetových projektov, hájiť záujmy svojich členov aktívnym angažovaním v procese tvorby liekovej politiky a zvyšovať spoločenský status profesie lekárnika. Okrem toho poskytuje svojim členom odborné, ekonomické a právne poradenstvo.

Štruktúra a orgány SLeK[upraviť | upraviť zdroj]

Snem[upraviť | upraviť zdroj]

Snem komory je najvyšším orgánom komory, ktorý je zvolávaný najmenej raz za kalendárny rok a je tvorený delegátmi komory. Úlohou snemu je zabezpečiť fungovanie organizácie prijímaním dôležitých rozhodnutí a uznesení, schvaľovaním vnútorných predpisov a voľbou členov orgánov komory.

Rada[upraviť | upraviť zdroj]

Rada komory je riadiacim orgánom komory v období medzi zasadnutiami snemu. Jej primárnou úlohou je voliť a odvolávať členov prezídia, hodnotiť ich činnosť a prijímať dôležité rozhodnutia a uznesenia medzi zasadnutiami snemu.

Prezídium[upraviť | upraviť zdroj]

Prezídium komory je výkonným orgánom komory, ktorý zabezpečuje fungovanie organizácie a plnenie jej úloh na dennej báze. Jeho členovia sú volení radou komory.

Prezident[upraviť | upraviť zdroj]

Prezident komory je štatutárnym zástupcom organizácie a reprezentuje komoru pri styku s verejnosťou a orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy. Prezident zvoláva a vedie zasadnutia rady a prezídia komory a predsedá snemu komory.

Zoznam prezidentov Slovenskej lekárnickej komory:

 • 1990 – 1993 RNDr. Anton Bartunek
 • 1993 PharmDr. Ján Valjan
 • 1993 – 1994 PharmDr. Peter Mihálik
 • 1994 – 1996 Mgr. Pavel Černák
 • 1996 – 1999 RNDr. Tatiana Kubovičová
 • 2000 – 2001 PharmDr. Štefan Krchňák
 • 2001 – 2006 PharmDr. Peter Mihálik
 • 2006 – 2009 PharmDr. Ján Valjan
 • 2010 – 2014 PharmDr. Tibor Czuľba
 • od 2014 PharmDr. Ondrej Sukeľ

Disciplinárna komisia[upraviť | upraviť zdroj]

Disciplinárna komisia komory je etický a disciplinárny orgán komory, ktorý je volený snemom komory. Úlohou disciplinárnej komisie je vykonávať disciplinárnu právomoc a vyjadrovať sa k etickým otázkam, ktoré sú vo vzťahu k výkonu povolania farmaceuta.

Kontrolný výbor[upraviť | upraviť zdroj]

Kontrolný výbor komory je kontrolným orgánom komory a je volený snemom komory. Medzi základné úlohy kontrolného výboru patrí dozor nad činnosťou, hospodárením a plnením uznesení komory a kontrola dodržiavania povinností členov komory.

Sekretariát[upraviť | upraviť zdroj]

Sekretariát komory vykonáva odborné, administratívne a organizačné aktivity súvisiace s plnením úloh komory a poskytuje aktívnu podporu pre prezídium komory pri výkone jeho činností.

Regionálne lekárnické komory (RLeK)[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská lekárnická komora združuje nasledovné regionálne komory:

 • Regionálna lekárnická komora Bratislava
 • Regionálna lekárnická komora Trnava
 • Regionálna lekárnická komora Nitra
 • Regionálna lekárnická komora Žilina
 • Regionálna lekárnická komora Trenčín
 • Regionálna lekárnická komora Banská Bystrica
 • Regionálna lekárnická komora Košice
 • Regionálna lekárnická komora Prešov

Aktivity a projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Sústavné vzdelávanie farmaceutov[upraviť | upraviť zdroj]

Jednou zo základných činností komory je sústavné vzdelávanie. Komora zastrešuje nasledujúce vzdelávacie aktivity:

 • Bratislavské lekárnické dni (32 ročníkov)
 • Stredoslovenské lekárnické dni (4 ročníky)
 • Liptovsko-oravské lekárnické dni (7 ročníkov)
 • Zoborské lekárnické dni (4 ročníky)
 • Zemplínske lekárnické dni (17 ročníkov)
 • Pracovné dni nemocničných lekárnikov (27 ročníkov)
 • Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta (4 ročníky)
 • Sympózium z dejín farmácie (22 ročníkov)

Advokácia v oblasti liekovej politiky[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská lekárnická komora dlhodobo obhajuje slobodné lekárnické povolanie a aktívne sa zapája do legislatívnych procesov v oblasti zdravotníctva formou priamych návrhov pri tvorbe a novelizácií zákonov, pridávaním zásadných pripomienok v medzirezortných pripomienkových konaniach alebo výrazným poukazovaním na problémy v zdravotníctve ako napríklad nedovolený výdaj, reexport a nedostatok liekov na území Slovenska alebo problematika individuálne pripravovaných liekov.

Komora sa už dlhodobo podieľa na príprave novelizácií zákonov ako zákon č. 362/2011 Z. z., č. 363/2011 Z. z. a č. 296/2010 Z. z. v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR. V roku 2016 vďaka projektu Nedostupné lieky komora dokázala zozbierať hlásenia z lekární o nedostupnosti liekov a tak vďaka nazbieraným dátam efektívne poukázať na reálnu situáciu na Slovensku a prispieť k vyriešeniu danej situácii. V roku 2017 sa komora aktívne podieľa na príprave novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde navrhla zmenu v prevádzkovaní verejných lekární a lekárenských pohotovostných služieb.

25 rokov rastieme spolu[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2015 si Slovenská lekárnická komora pripomenula 25. výročie konania ustanovujúceho snemu, ktorý bol prvým krokom v novodobej histórií samosprávnej stavovskej organizácií lekárnikov na území Slovenska. Toto významné jubileum si komora pripomenula organizáciou odborných a spoločenských podujatí a vyhlásením Roka farmaceuta ako pomáhajúcej profesie. Okrem historického seminára sa uskutočnil aj Slávnostný snem Slovenskej lekárnickej komory, ktorý bol pod záštitou prezidenta Slovenska Andreja Kisku a ktorého súčasťou bolo odovzdanie ocenenia farmaceutom, ktorí v prostredí, kde vykonávajú svoje povolanie, predstavujú výrazné osobnosti a robia dobré meno lekárnickému stavu. Ocenenie nesie meno Artemide Zattiho, lekárnika známeho vytrvalým a nezištným postojom v pomoci chudobným pacientom. Týmto krokom komora zároveň zahájila „Rok farmaceuta ako pomáhajúcej profesie“.

Artemide – uznanie SLeK za spoločenský prínos lekárnika[upraviť | upraviť zdroj]

Pri príležitosti 25. výročia ustanovujúceho snemu Slovenskej lekárnickej komory udelila komora na základe nominácií verejnosti ocenenia Artemide za spoločenský prínos lekárnika desiatim slovenským farmaceutom. Medzi ocenenými sú : PharmDr. Danica Bošanská, PharmDr. Marcel Jusko, PhD., RNDr. Roman Smieško, PharmDr. Alena Chytilová, PharmDr. Peter Mihálik, doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., Mgr. Andrea Biščová, PharmDr. Jozef Blahovec, PharmDr. Vasil Šatnik, PhD., PharmDr. Viliam Fedorko. Špeciálne ocenenie bolo udelené Jozefovi Wolfovi, bývalému riaditeľovi sekretariátu SLeK. Ocenenie je pomenované po Artemide Zattiho, lekárnikovi, ktorý bol význačný svojím vytrvalým a nezištným postojom v pomoci chudobným pacientom.

Lekárnické listy[upraviť | upraviť zdroj]

odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory[upraviť | upraviť zdroj]

Lekárnické listy sú jediným odborným stavovským periodikom pre oblasť lekárenstva a farmácie, ktorý je pravidelne doručovaný priamo na domáce adresy členom Slovenskej lekárnickej komory.

Časopis prináša komplexné informácie pre odbornú verejnosť, určené predovšetkým pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, ale aj pre ostatných zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov farmaceutických spoločností.

Počas svojej existencie sa časopis vyprofiloval na relevantné a mienkotvorné médium vysoko hodnotené medzi jeho čitateľmi – odbornou farmaceutickou verejnosťou.

Lekárnické listy vydáva spoločnosť EDUFARM s. r. o. od roku 1999.

Slovenský lekárnik[upraviť | upraviť zdroj]

odborný časopis slovenského lekárenstva[upraviť | upraviť zdroj]

Časopis Slovenský lekárnik: odborný časopis slovenského lekárenstva je venovaný histórii s cieľom poukázať na bohaté dejiny a významné osobnosti lekárenstva a farmácie.

Periodikum nadväzuje na kedysi vydávaný časopis s názvom Slovenský lekárnik, ktorý vydával Zväz lekárnikov Slovákov od roku 1931 do roku 1951.

Časopis vydáva Slovenská lekárnická komora od roku 2016. Vychádza 2x ročne.

Nedostupné lieky[upraviť | upraviť zdroj]

Zameraním projektu Nedostupné lieky bol jeden z najväčších problémov slovenského lekárnického prostredia – nedostatok liekov a nemožnosť lekární zabezpečiť všetky potrebné lieky pre predpísanú liečbu pacientov. Oneskorený prístup k predpísanej liečbe môže spôsobiť pacientovi závažné zdravotné komplikácie v dôsledku celkového zníženia účinnosti a bezpečnosti liečby so súbežným nárastom celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť.

Cieľ projektu[upraviť | upraviť zdroj]

 • zabezpečenie súhrnného zberu údajov o opakovanej alebo dlhodobej nedostupnosti konkrétnych liekov,
 • procesné konzistentné zmapovanie a prezentácia nedostupnosti liekov v praxi,
 • kvantifikácia zmapovaných problémov s cieľom sprehľadnenia zistených skutočností v nedostupnosti liekov,
 • návrh na realizáciu celoplošne aplikovateľných opatrení (legislatívne), smerujúcich k zlepšeniu dostupnosti liekov podľa potrieb pacienta a pre zabezpečenie jeho liečby,
 • špecifikácia konkrétnych aktivít na dosiahnutie cieľov,
 • prepojenie aktivít s účastníkmi aktívneho distribučného reťazca.

Do projektu sa zapojilo 540 lekární na Slovensku a zaznamenaných hlásení o nedostupnosti liekov bolo 21 180. Najväčšie množstvo hlásení bolo zachytených v mesiaci september 2016 s počtom 4 932, avšak s nastoleným klesajúcim trendom sa hlásenia zredukovali na 14 v júni 2016. Najčastejším nedostatkovým liekom bol Fraxiparine.

Výsledky projektu dokázali efektívnou formou poukázať na problematiku nedostupnosti liekov a vo výraznej miere prispeli k vyriešeniu daného problému celoplošne na území Slovenska.

Osvetové kampane[upraviť | upraviť zdroj]

Podpora verejného zdravia je oblasť, ktorej sa venuje Slovenská lekárnická komora prostredníctvom sérií osvetových kampaní. Cieľom kampaní je zapojiť farmaceutov a verejné lekárne do projektov zameraných na poskytovanie odborného poradenstva pri farmakoterapii špecifických skupín pacientov a vzdelávať širokú verejnosť o správnom skladovaní, užívaní aj zneškodňovaní liekov.

Rok farmaceuta ako pomáhajúcej profesie (2016)[upraviť | upraviť zdroj]

Rok 2016 bol rámcovo cielený ako Rok farmaceuta ako pomáhajúcej profesie a zahŕňal nasledovné tri kampane:

 • Kto má kľúče od skrinky s jedmi

Témou kampane s názvom "Kto má kľúče od skrinky s jedmi?" bol liek ako prirodzená súčasť domácnosti s informáciami o správnom zaobchádzaní s liekmi, ich rizikách a najčastejších problémoch.

 • Dieťa nie je malý dospelý

Kampaň „Dieťa nie je malý dospelý“ bola zameraná na farmakoterapiu detských pacientov, ktorej cieľom bolo poukázať na rozdielnosť medzi detským pacientom a dospelým jedincom v klinickej praxi.

 • Lieky počas dojčenia – kedy áno, kedy nie

„Lieky počas dojčenia – kedy áno, kedy nie“ bola kampaňou, ktorá bola cielená na farmakoterapiu dojčiacich žien s cieľom poukázať na najčastejšie chyby farmakoterapie z tejto oblasti.

Interakcie liekov (2017)[upraviť | upraviť zdroj]

Interakcie liekov je osvetová kampaň realizovaná formou projektu zameraného na problematiku liekových interakcií, ktoré sú v mnohých prípadoch značným rizikovým faktorom pre správny priebeh farmakoterapie u pacientov.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o liekových interakciách a predstaviť farmaceuta ako prvolíniového konzultanta problematiky liekových interakcií a lekárne ako relevantného zdroja akýchkoľvek informácií o liekoch. Kampaň zároveň umožní získanie celoslovenských údajov o rizikovej preskripcii, návrh intervencií a analýzu potenciálnych úspor verejných zdrojov.

Súčasťou projektu je aktívny prístup do najväčšej databázy liekových interakcií pre lekárne a aplikácia pre pacientov, ktorá poskytuje možnosť rýchleho a zrozumiteľného vyhodnotenia rizík užívanej kombinácie liekov. Pri vyššom klinickom riziku ponúka pacientovi možnosť konzultácie v niektorej z lekárni zapojenej do projektu. Pacient má možnosť voľby lekárne podľa miesta svojho bydliska.

Databáza obsahuje takmer 600 tisíc citácií odbornej literatúry a podrobnú charakteristiku viac ako 160 tisíc potenciálnych liekových interakcií aj s ich klinickým významom a návrhom riešenia.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • Zákon č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a slovenskej lekárnickej komore, ktorý prijala Slovenská národná rada 3. decembra