Svaly dolnej končatiny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Svaly dolnej končatiny (lat. musculi membri inferioris) sa delia vzhľadom na topograficko-anatomický vzťah na dve hlavné skupiny:

 • bedrové svaly (lat. mm. coxae)
 • svaly voľnej časti dolnej končatiny (lat. mm. partis liberae membri inferioris)
  • svaly stehenné (lat. mm. femoris)
  • svaly lýtkové (lat. mm. cruris)
  • svaly nohy (lat. mm. pedis)

Bedrové svaly[upraviť | upraviť zdroj]

Predná skupina[upraviť | upraviť zdroj]

 • M. psoas major

O:Priečne výbežky posledného hrudného a lumbálneho stavca U:trochanter minor F:dôležitý pri chôdzi, flexia chrbtice, addukcia

 • M. psoas minor

Leží v entromediálnej strane m. psoas major. Často je len zachovaná ako lesklá plochá šľacha.

 • M. iliacus

O:fossa iliaca U:trochanter minor F:ventrálna flexia v bedrovom kĺbe

Zadná skupina[upraviť | upraviť zdroj]

 • M.gluteus maximus

O:os sacrum, vonkajšej plochy lopatky bedrovej kosti, kostrč U:pod trochanter major F:abdukcia, addukcia, udržiava sklon panvy v stoji a pri chôdzi

 • M.gluteus minimus a medieus

O:vonkajšej plochy lopatky bedrovej kosti U:trochanter major F:flexia,extenzia

 • M.quadratus femoris

O:tuber ischiadicum U:crista intertrochanterica F:vonkajšia rotácia

 • M.gemellus superior

O:spina ossis ischi U:trochanter major F:vonkajšia rotácia

 • M.gemellus inferior

O:tuber ischiadicum U:trochanter major F:vonkajšia rotácia

 • M.obturatorius externus
 • M.obturatorius internus

O:foramen obturatum U:fossa trochanterica F:vonkajšia rotácia

 • M.tensor fasciae latae

O:spina iliaca anterior superior U:m.gluteus maximus F:flexia abdukcia v bedrovom kĺbe

 • M.piriformis

O:Facies anterior ossis sacri U:trochanter major F:vonkajšia rotácia

Svaly voľnej časti dolnej končatiny[upraviť | upraviť zdroj]

Stehenné svaly[upraviť | upraviť zdroj]

Predná skupina[upraviť | upraviť zdroj]

 • M.sartorius

O:spina iliaca anterior superior U:tuberositas tibie F:flexia kolena, vnútorná rotácia tibie

 • M.quadriceps femoris

1.m.rectus femoris O:spina iliaca anterior inferior 2.m.vastus medialis O:linea aspera 3.m.vastus lateralis O:Linea aspera 4.m.vastus medius O:ventrálna plocha femuru U:patella, ligamentum patellae kt.sa upína na tuberositas tibie F:zúčastňujú sa pri chôdzi

 • M.articularis genus

Vnútorná (mediálna) skupina[upraviť | upraviť zdroj]

 • M.gracilis

O:Dolné rameno ossis pubis U:Pes Anserinus F:addukcia bedra

 • M.adductor longus

O:synfyzy U:linea aspera F:vonkajšia rotácia

 • M.adduktor brevis

O:synfyza U:pes anserinus F:vnútorná rotácia

 • M.adduktor magnus

O:tuber ischiadicum U:linea aspera F:vonkajšia rotácia

 • M.pectineus

O:pecten ossis pubis U:trochanter minor F:vonkajšia rotácia

Zadná skupina[upraviť | upraviť zdroj]

 • M.semitendinosus

O:tuber ischiadicum U:pes anserinus F:vnútorná rotácia

 • M.semimembranosus

O:tuber ischiadicum U:mediálny condylus tibie F:vnútorná rotácia

 • M.biceps femoris

Má dve hlavy:

 • caput longum O:tuber ischiadicum
 • caput breve O:linea aspera

U:caput fibulae F:vonkajšia rotácia kolena

Lýtkové svaly[upraviť | upraviť zdroj]

Vonkajšia (laterálna) skupina[upraviť | upraviť zdroj]

 • M.peroneus longus et brevis

O:caput fibulae U:1.a5.metatarz F:zdvíhanie vonkajšieho okraja nohy

Predná skupina[upraviť | upraviť zdroj]

 • M.tibialis anterior

O:laterárny bok tibie U:os cuneiforme, palcový metatarz F:supinacia

 • M.extensor digitorum longus

O:membrana interossea U:koncové články 2. a 5. prst F:extenzia prstov

 • M.extensor hallucis longus

O:stredná tretina fibuly U:druhý článok palca F:extenzia palca

Zadná skupina[upraviť | upraviť zdroj]

 • M.triceps surae

musculus gastrocnenius a-caput mediale ostup medialny condyl tibie b-caput laterale ostup lateralny condylfemur c-musculus soleus ostup-capitulum fibule upon-vytvárajú achilovu šľachu, ktorá končí na tuber calcaneus

 • M.plantaris

Svaly nohy[upraviť | upraviť zdroj]

Svaly na chrbte nohy[upraviť | upraviť zdroj]

 • M.extensor digitorum brevis
 • M.extensor hallucis longus

Svaly na ploške nohy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Svaly palcovej skupiny
  • M.abductor hallucis
  • M.flexor hallucis brevis
  • M.adductor hallucis
 • Svaly malíčkovej skupiny
  • M.abductor digiti minimi
  • M.flexor digiti minimi
 • Svaly strednej skupiny
  • M.flexor digitorum brevis
  • M.quadratus plantae
  • Mm.lumbricales
  • Mm.interossei plantares
  • Mm.interossei dorsales