Preskočiť na obsah

Výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov[1] alebo EBITDA[1] (iné názvy pozri nižšie) je jeden z hlavných ukazovateľov vo finančnej analýze podniku. Podrobnosti jeho definície pozri nižšie.

Anglický názov tohto ukazovateľa je Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Charges). Anglická a medzinárodná skratka je EBITDA.

Slovenské názvy tohto ukazovateľa sú:

 • výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, zdanenia [alebo: daní] a odpisov [alebo: odpisov a amortizácie],
 • výsledok hospodárenia pred úrokmi, zdanením [alebo: daňami] a odpismi [alebo: odpismi a amortizáciou],
 • výsledok hospodárenia pred započítaním úrokov, zdanenia [alebo: daní] a odpisov [alebo: odpisov a amortizácie],
 • výsledok hospodárenia pred zohľadnením úrokov, zdanenia [alebo: daní] a odpisov [alebo: odpisov a amortizácie],
 • výsledok hospodárenia pred zdanením [alebo: daňami], úrokmi a odpismi [alebo: odpismi a amortizáciou],

pričom namiesto výrazu „výsledok hospodárenia“ v uvedených názvoch vždy môže byť niektorý z týchto výrazov: zisk, hrubý zisk, [zriedkavo:] príjmy, [zriedkavo:] výsledok, [staršie:] hospodársky výsledok, resp. ak je ukazovateľ obmedzený len na hospodársku činnosť: prevádzkový zisk či výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (čiže ďalšie možné názvy sú zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi, prevádzkový zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou a pod.).[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]

V anglickom a niektorých slovenských názvoch je - ako vidno - namiesto výrazu „odpisy“ výraz „odpisy a amortizácia“. Je to tak preto, lebo kým v bežnom slovenskom (a stredoeurópskom) účtovníctve sa hovorí vždy len o odpisoch, v GAAP a IFRS sa terminologicky rozlišuje medzi odpismi [v užšom zmysle] (depreciation) a amortizáciou (amortization) - o odpisoch [v užšom zmysle] sa hovorí pri hmotnom majetku a o amortizácii pri nehmotnom majetku.[1]

Definícia

[upraviť | upraviť zdroj]

EBITDA je definovaný ako výsledok hospodárenia (alebo podľa iných zdrojov len výsledok hospodárenia z bežnej činnosti [=z hospodárskej a finančnej činnosti] alebo len výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti) podniku pred odpočítaním dane z príjmov a bez zohľadnenia nákladových úrokov a odpisov. Spomínaný výsledok hospodárenia (bežne nazývaný: zisk) je pritom len iné označenie pre rozdiel medzi účtovnými nákladmi a účtovnými výnosmi.

Všeobecný vzorec je teda:

EBITDA =
výnosy [alebo len výnosy z bežnej činnosti alebo len z hospodárskej činnosti]
- náklady [alebo len výnosy z bežnej činnosti alebo len z hospodárskej činnosti] okrem daní, nákladových úrokov a odpisov.

Inými slovami:

EBITDA = EBIT + odpisy

V slovenskom podvojnom účtovníctve je EBITDA teda konkrétne:

EBITDA =
výsledok hospodárenia [alebo len výsledok hospodárenia z hospodárskej a finančnej činnosti alebo len výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti] pred zdanením
+ nákladové úroky
+ odpisy k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku.

Úroky a odpisy sa tu pripočítavajú preto, lebo v slovenskom oficiálnom výsledku hospodárenia sú už odpočítané, z čoho vyplýva, že ich treba vo výpočte "vrátiť naspäť".[1][19][20][21]

EBITDA ukazuje prevádzkovú výkonnosť podniku. Nezohľadňuje rôznosť daňových zaťažení v rôznych štátoch sveta, a preto je obľúbený ako ukazovateľ na medzinárodnej úrovni. Používa sa vo finančnej analýze pri porovnávaní výkonnosti podnikov alebo odvetví.

 1. a b c d e KOTULIČ, Rastislav; KIRÁLY, Peter; RAJČÁNIOVÁ, Miroslava. Finančná analýza podniku. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Iura edition, 2010. 238 s. ISBN 978-80-8078-342-6. S. 42.
 2. crz.gov.sk, [cit. 2021-03-30]. Dostupné online.
 3. Slovak Telekom, a. s. - Ročná správa 2005 [online]. telekom.sk, [cit. 2021-03-30]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 4. AION CS s.r.o., S-EPI, s.r.o.. Úprava základu dane z dôvodu podkapitalizácie [online]. danovecentrum.sk, [cit. 2021-03-30]. Dostupné online.
 5. danovecentrum.sk, [cit. 2021-03-30]. Dostupné online.
 6. parkiet.com, [cit. 2021-03-30]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 7. TASR. Fitch zvýšila rating firmy ČEZ. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2006-04-19. Dostupné online [cit. 2021-03-30]. ISSN 1336-1996.
 8. Slovak Telekom dosiahol za deväť mesiacov výnosy 667 miliónov eur, Slovak Telekom [online]. telekom.sk, [cit. 2021-03-30]. Dostupné online.
 9. TASR. Zisk Continentalu vzrástol za 9 mesiacov nad 2 mld. eur. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2015-11-09. Dostupné online [cit. 2021-03-30].
 10. VAVROVÁ, Tatiana; FORBESU, Editorka. Prípad Jaroslav Haščák: ako vyrástol (a nateraz padol) kontroverzný partner Penty [online]. forbes.sk, 2020-12-02, [cit. 2021-03-30]. Dostupné online.
 11. EBIT a EBITDA: Význam, rozdiel, výpočet a všetky (ne)výhody [online]. predaj-firmy.sk, [cit. 2021-03-30]. Dostupné online.
 12. AION CS s.r.o., S-EPI, s.r.o.. Úprava základu dane z dôvodu podkapitalizácie [online]. danovecentrum.sk, [cit. 2021-03-30]. Dostupné online.
 13. HUDÁK, I.: MOŽNOSTI MERANIA FINANČNEJ VÝKONNOSTI V STROJÁRSKYCH PODNIKOCH [online]. ekf.tuke.sk, [cit. 2021-03-30]. Dostupné online.
 14. LABANC, Martin. BHP má rekordné zisky. Trend (Bratislava: News and Media Holding), 2011-09-05. Dostupné online [cit. 2021-03-30]. ISSN 1336-2674.
 15. HladamInvestora. Najpoužívanejšie finančné ukazovatele pri vyhodnocovaní investície [online]. hladaminvestora.sk, [cit. 2021-03-30]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 16. smernica Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu
 17. ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO č. 205/11/COLz 29. júna 2011o dodatočnej dohode o službe podniku Hurtigruten (Nórsko)
 18. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výbou A Výboru regiónov - Regulácia a trhy elektronických komunikácií v Európe 2006 (12. Správa) {SEK(2007) 403}
 19. COENENBERG, A. G. Jahresabschluß und Jahresabschlußanalzse. 17. Aufl. Verlag Moderne Industrie. 2000, S. 938, 939
 20. EBIT a EBITDA: Význam, rozdiel, výpočet a všetky (ne)výhody [online]. predaj-firmy.sk, [cit. 2021-03-30]. Dostupné online.
 21. AION CS s.r.o., S-EPI, s.r.o.. Úprava základu dane z dôvodu podkapitalizácie [online]. danovecentrum.sk, [cit. 2021-03-30]. Dostupné online.