Wikipédia:WikiJar SVE/2016/Pravidlá

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Súťaž na Facebooku
Súťaž   Medzinárodná   Čs. odboj počas 1. svetovej vojny    Esperanto   Pravidlá   Súťažiaci   Pomocník   V iných Wikipédiách   Diskusia    

§ 1 Súťaž[upraviť | upraviť zdroj]

(1) Názov súťaze je „WikiJar strednej a východnej Európy“, v skrátenom tvare „WikiJar SVE“, v angličtine “CEE Spring” (ďalej len „súťaž“).

(2) Organizátorom súťaže je občianske združenie Wikimedia Slovenská republika (ďalej len „organizátor“).

(3) Do súťaže môžu byť prihlásené úpravy článkov uložené medzi 21. marcom 2016 00:00 stredoeurópskeho času a 31. májom 2016 23:59 stredoeurópskeho letného času.

§ 2 Cieľ[upraviť | upraviť zdroj]

(1) Cieľom súťaže je:

a) V medzinárodnej súťažnej kategórii obohatenie slovenskej jazykovej verzie internetovej encyklopédie Wikipédia (ďalej len „slovenská Wikipédia“) o nové články a vylepšenie už existujúcich článkov k problematike geografických, historických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych reálií strednej a východnej Európy, menovite štátov Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Gruzínsko, Grécko, Maďarsko, Kazachstan, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Čierna Hora, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina, ako aj území so sporným statusom Krym, Republika Kosovo, Abcházsko, Južné Osetsko a problematiky Esperanta.

b) V súťažnej kategórii Československý odboj počas prvej svetovej vojny obohatenie slovenskej Wikipédie o nové články a vylepšenie už existujúcich článkov k problematike prvého československého exilu, účasti Čechov a Slovákov v prvej svetovej vojne na strane formujúceho sa československého štátu a vzniku Československa, v rámci taxatívne uvedených článkov na stránke Wikipédia:WikiJar SVE/2016/Československý odboj počas prvej svetovej vojny.

c) Rozširovanie povedomia o slobodných licenciách a zvlášť o licenciách Creative Commons.

(2) Porota súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže úpravy, ktoré sa tematicky netýkajú tém vymedzených v § 2 ods. 1.

§ 3 Účasť[upraviť | upraviť zdroj]

(1) Súťaže sa môže zúčastniť ktorákoľvek fyzická osoba (okrem fyzických osôb uvedených v § 3 ods. 4), ktorá je schopná tvorby textu podľa pravidiel slovenskej Wikipédie v slovenskom jazyku na úrovni rodeného hovoriaceho alebo porovnateľnej s rodeným hovoriacim.

(2) Podmienkou účasti je, že účastník má založený vlastný používateľský účet na slovenskej Wikipédii alebo si počas doby uvedenej v § 1 ods. 3 založí vlastný používateľský účet na slovenskej Wikipédii, pričom nastavenia jeho používateľského účtu umožňujú kontaktovať ho elektronickou poštou prostredníctvom rozhrania slovenskej Wikipédie. Podmienkou účasti nie je zverejnenie občianskej identity, t. j. mena a priezviska.

(3) Účastník vyjadruje súhlas s týmito pravidlami prihlásením sa do súťaže a to zápisom do zoznamu súťažiacich, uvedeného na stránke Wikipédia:WikiJar SVE/2016/Súťažiaci.

(4) Súťaže sa nemôže zúčastniť organizátor (člen predsedníctva, člen revíznej komisie, osoba v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému k organizátorovi) ani člen poroty.

§ 4 Účastník[upraviť | upraviť zdroj]

Za účastníka súťaže sa považuje každý kto sa prihlásil do súťaže (§ 3 ods. 3) a zároveň zapísal najmenej jeden článok, zodpovedajúci tematickému vymedzeniu uvedenému v § 2 ods. 1.

§ 5 Podmienky získania cien[upraviť | upraviť zdroj]

(1) Ak je účastník súťaže porotou navrhnutý na získanie ceny, organizátor ho o tom informuje elektronickou poštou poslanou prostredníctvom rozhrania Wikipédie. Až vtedy požiada účastníka o poskytnutie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia), o poskytnutie súhlasu so spracovaním oznámených osobných údajov, o poskytnutie súhlasu so získaním ceny a o vyhlásenie, že sa účastník oboznámil s pravidlami, že spĺňa podmienky účasti v súťaži a získanie ceny a že príslušné úpravy v článkoch spĺňajú súťažné podmienky. V týchto krokoch môže byť účastník zastúpený v súlade s právnym poriadkom inou osobou, ak k nim sám nie je spôsobilý alebo ak preukáže, že k nim inú osobu splnomocnil.

(2) Ak sa nepodarí účastníka kontaktovať podľa § 5 ods. 1 alebo ak užívateľ na požiadanie neposkytne osobné údaje, súhlasy a vyhlásenia požadované v § 5 ods. 1, nemôže mu byť cena udelená.

(3) Organizátor smie osobné údaje poskytnuté na základe žiadosti podľa § 5 ods. 1 uchovávať a použiť len na účely odovzdania súťažných cien a len po dobu na to nevyhnutne nutnú. Zverejniť z nich smie iba používateľské meno účastníka v rámci zverejnenia udelených cien. Na práva a povinnosti účastníka a organizátora sa vo vzťahu k spracovaniu týchto osobných údajov vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy.

(4) Ceny v súťaži nemôžu byť udelené organizátorovi (členovi predsedníctva, členovi revíznej komisie, osobe v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému) ani členovi poroty.

(5) Splnenie súťažných podmienok overuje a posudzuje porota. V prípade sporných situácií s konečnou platnosťou rozhoduje organizátor zastúpený predsedníctvom.

(6) Diskvalifikovať účastníka pre nesplnenie podmienok možno len do vyhlásenia cien. Potom už nemôže byť udelená cena odopretá ani odobraná. To sa však nevzťahuje na prípad, keď bola cena udelená na základe vedome nepravdivého vyhlásenia účastníka súťaže.

§ 6 Porota[upraviť | upraviť zdroj]

Organizátor zriaďuje a menuje za účelom súťaže porotu, ktorej úlohou je hodnotiť súťažné príspevky.

§ 7 Hodnotenie[upraviť | upraviť zdroj]

(1) Súťažné príspevky musia byť v súlade s pravidlami slovenskej Wikipédie, písané encyklopedickým štýlom, podložené citáciami (referenciami) uvedenými na konci článku. Prihliada sa na presnosť a odbornosť, rozsah resp. pokrytie spracovanej problematiky, množstvo a kvalitu použitých zdrojov, čitateľnosť, štruktúrovanosť, ako aj gramatickú, pravopisnú a štylistickú podobu článkov. Je možné použiť preklady častí alebo celých textov z ostatných jazykových verzií Wikipédie alebo iných slobodných zdrojov, nesmie to však byť na úkor jazykovej, štylistickej a faktografickej kvality.

(2) Porota súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže príspevky napísané automatizovane robotickými programami, príspevky napísané šablónovito (tzn. opakované vkladanie predpripraveného textu jedného príspevku, upraveného pre konkrétny článok), nepriznané preklady častí alebo celých textov z ostatných jazykových verzií Wikipédie alebo iných slobodných zdrojov.

(3) Ustanovenie § 7 ods. 2 sa nevzťahuje na Nástroj Česko-Slovenskej Wikipédie.

(4) Porota si vyhradzuje právo zohľadniť jazykovú (gramatickú, pravopisnú, štylistickú) aj faktografickú kvalitu súťažných príspevkov spôsobom, kedy príspevok s väčším množstvom chýb alebo so závažnými chybami môže z hodnotenia vylúčiť.

(5) Za príspevky, ktoré sú do súťaže prihlásené, bude porota udeľovať súťažné body. Pre rozhodovanie poroty, celkové poradie účastníkov v súťaži a vyhlásenie víťazov, budú ako podkladové údaje slúžiť zoznamy úprav v prihlásených článkoch, ktoré dohľadá porota.

(6) Hodnotenie súťaže bude prebiehať nasledujúcou formou:

a) za 1000 bajtov zmysluplného vlastného textu bude udelený 1 súťažný bod;
b) za 4000 bajtov zmysluplného preloženého textu bude udelený 1 súťažný bod.

(7) Hodnotené budú príspevky v tej podobe, v ktorej boli na slovenskú Wikipédiu uložené.

(8) Porota do 60 dní od skončenia súťaže zverejní rebríček účastníkov podľa počtu bodov, ktorý je rozhodujúci pre udeľovanie cien. Ak nedôjde k mimoriadnej situácii, ktorú vyhlási organizátor, budú ceny udelené tým účastníkom súťaže, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov.

(9) O svojom pracovnom postupe rozhoduje porota dohodou alebo hlasovaním. V prípade hlasovania platí rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny členov poroty. Ak sa zníži počet členov poroty pod 3, vyhradzuje si organizátor právo porotu doplniť podľa svojho uváženia.

(1) Ceny udeľuje porota podľa rebríčka úspešnosti účastníkov v bodovaní stanovenom porotou po vykonaní krokov podľa § 5. Ak niektorému z účastníkov nemôže byť cena udelená, postupujú na jeho miesto ďalší podľa poradia stanoveného porotou. Prípadné zvláštne ocenenia navrhne porota organizátorovi podľa svojho uváženia.

(2) Hlavné ceny do súťaže zaisťuje organizátor.

(3) Iné právnické osoby a fyzické osoby môžu poskytnúť dodatočné ceny. Podmienky udelenia týchto dodatočných cien dohodne organizátor s poskytovateľom ceny.

(4) Ceny a vyznamenania budú odovzdané na slávnostnom vyhlásení. Organizátor pripraví slávnostné vyhlásenie súťaže. Ak sa účastník slávnostného vyhlásenia nezúčastní, môže požiadať o zaslanie ceny na náklady organizátora súťaže. Ceny, ktoré si výhercovia neprevezmú do 31. decembra 2016, prepadajú.

§ 9 Komunikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Oficiálne oznámenie, najmä zmeny súťažných pravidiel a údajov v nich uvedených, rozhodnutie poroty a oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže, zverejní organizátor na stránke Wikipédia:WikiJar SVE/2016. Po začatí súťaže môže organizátor meniť pravidlá alebo skutočnosti v pravidlách uvedené len zo závažných dôvodov, pritom musí dbať na to, aby bola zachovaná spravodlivosť súťaže.