Šablóna:Citácia knihy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Šablóna pre generovanie citácií kníh a časti kníh podľa noriem STN ISO 690 a STN ISO 690-2.

Použitie

Názvy všetkých parametrov musia byť malými písmenami. Skopírujte prázdnu verziu na miesto použitia:

Plná verzia Zvyčajné použitie Citácia zborníku, hesla v encyklopédii
 
{{Citácia knihy 
 | priezvisko = 
 | meno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | priezvisko2 = 
 | meno2 = 
 | autor2 = 
 | odkaz na autora2 = 
 | priezvisko3 = 
 | meno3 = 
 | autor3 = 
 | odkaz na autora3 = 
 | spoluautori = 
 | korporácia = 
 | odkaz na korporáciu = 
 | titul = 
 | odkaz na titul = 
 | editori = 
 | redaktori = 
 | prekladatelia = 
 | ilustrátori = 
 | ďalší = 
 | vydanie = 
 | typ vydania = 
 | vydavateľ = 
 | miesto = 
 | rok = 
 | mesiac = 
 | deň = 
 | rok tlače = 
 | mesiac tlače = 
 | deň tlače = 
 | rok copyrightu = 
 | počet zväzkov = 
 | počet strán = 
 | prílohy = 
 | edícia = 
 | subedícia = 
 | zväzok edície = 
 | kapitola = 
 | typ kapitoly =
 | url kapitoly =
 | strany = 
 | zväzok = 
 | typ zväzku = 
 | url = 
 | isbn = 
 | doi = 
 | id = 
 | poznámka = 
 | jazyk = 
}} 
 
{{Citácia knihy
 | priezvisko = 
 | meno = 
 | odkaz na autora = 
 | titul = 
 | vydanie = 
 | vydavateľ = 
 | miesto = 
 | rok = 
 | isbn = 
 | kapitola = 
 | strany = 
 | jazyk = 
}} 
 
{{Citácia knihy
 | meno zborník = 
 | priezvisko zborník =
 | autor zborník =
 | odkaz na autora zborník =
 | kapitola zborník =
 | url kapitoly zborník =
 | priezvisko = 
 | meno = 
 | odkaz na autora = 
 | titul = 
 | vydavateľ = 
 | miesto = 
 | rok = 
 | isbn =
 | dátum prístupu =
 | url = 
 | diel =
 | typ dielu = 
 | strany = 
 | jazyk = 
}} 

Parametre

Primárna zodpovednosť

Parametre určujúce hlavnú zodpovednosť za text, väčšinou ide o meno autora alebo autorov. Mená sa uvádzajú bez titulov a vedeckých hodností.

Parametre pre prvého autora sa vypĺňajú vždy, ak je uvedený aspoň jeden autor.

 • priezvisko – priezvisko 1. autora
 • meno – meno 1. autora
 • autor – použitie parametrov meno a priezvisko môže byť problematické v prípadoch autorov, u ktorých je zvykom priezvisko písať vždy ako prvé (ako je tomu napríklad v čínštine). V takom prípade by čiarka medzi menom a priezviskom pôsobila rušivo. Niekedy je tiež problém určiť presný rozsah priezviska. V tom prípade je lepšie parametre meno a priezvisko nepoužiť a vyplniť radšej parameter autor pomocou zápisu "Hu Ku Jie" podľa toho, ako je potrebné.
 • odkaz na autora – ak existuje na Wikipédii článok so životopisom, uvedie sa tu jeho názov

Parametre pre druhého autora sa vypĺňajú, ak sú uvedení práve dvaja alebo práve traja autori. Ak ich je uvedených viac (čo sa vyjadruje parametrom spoluautori(pozri ďalej), je na zvážení citujúceho, či uviesť konkrétne len jedného, dvoch alebo troch. Význam je analogický s parametrami pre 1. autora.

 • priezvisko2
 • meno2
 • autor2
 • odkaz na autora2

Parametre pre tretieho autora sa vypĺňajú, ak sú uvedení práve traja autori. Ak ich je uvedených viac (čo sa vyjadruje parametrom spoluautori(pozri ďalej), je na zvážení citujúceho, či uviesť konkrétne len jedného, dvoch alebo troch. Význam je analogický s parametrami pre 1. autora.

 • priezvisko3
 • meno3
 • autor3
 • odkaz na autora3

Nasledujúci parameter sa vypĺňa, len ak sú v dokumente uvedení viac ako traja autori.

 • spoluautori – do tohto poľa sa uvedie „et al.“ Alebo „ai.“ alebo „a kol.“ (bodka na konci je povinná).

Nasledujúce parametre sa vypĺňajú len vtedy, ak nie sú uvedení autori a primárnu zodpovednosť nesie spoločnosť, ktorá nie je vydavateľskou organizáciou (ak je zároveň vydavateľskou organizáciou, stačí ju uviesť v údajoch o vydaní).

 • korporácia – názov spoločnosti, ktorá nesie primárnu zodpovednosť. V prípade, že primárnu zodpovednosť nesie organizačná zložka, uvedie sa hierarchia zložiek s názvom spoločnosti ako prvým. Zložky sú oddelené bodkami.
 • odkaz na korporáciu – ak existuje na Wikipédii článok o spoločnosti, uvedie sa tu jeho názov

Celá sekcia primárna zodpovednosť sa vynechá len vtedy, ak

 • nie sú známi autori ani zodpovedná spoločnosť (napr. ide o text zákona) alebo
 • nie sú známi autori a zodpovedná spoločnosť je zároveň vydavateľská.

Názov

 • názov – názov dokumentu. Ak je zložený z viacerých častí, je potrebné ho formátovať podľa normy podľa nasledovných zásad
  • ak ide o názov a podnázov, je potrebné najprv uviesť názov, potom podnázov, podľa poradia na titulnej stránke. Musia byť oddelené dvojbodkou.
  • ak je dokument súčasťou väčšieho celku, je potrebné uviesť všetky časti hierarchie od najvyššej úrovne až po náš dokument. Časti hierarchie je potrebné oddeliť bodkami.
  • pri dokumentoch medzinárodných organizácií sa môžeme stretnúť s viacejazyčnými názvami. Zapisujeme v poradí, ako sú na titulnej stránke, oddeľujeme znamienkom rovnosti.
 • url – URL knihy, ak je prístupná online.
 • odkaz na titul – ak existuje na Wikipédii článok o danom dokumente, uvedie sa tu jeho názov.

Sekundárna zodpovednosť

Do každého z týchto parametrov je možné zapísať maximálne tri osoby oddelené čiarkami v tvare „Meno Priezvisko“

 • editori – zostavovatelia
 • redaktori
 • prekladatelia
 • ilustrátori
 • ďalší – v tomto parametri je potrebné uviesť najprv vec, ktorou daný človek prispel, až potom jeho meno napríklad "Prílohy Jan Novák"

Vydanie

 • vydanie – číslo vydania. Je veľmi dôležité, pretože dokument môže byť medzitým doplňovaný, upravovaný
 • typ vydania – možné hodnoty sú: aktualizované, autorizované, doplnené, prepracované, revidované, rozšírené, upravované, skrátené a pod.
 • vydanie text – celé znenie vydania, alternatíva k predošlým dvom parametrom. Napr. "2nd ed.".
 • vydavateľ – meno nakladateľa / vydavateľa. Možno ho uviesť v skrátenej forme, ak to nespôsobí nejasnosti. Ak nepôsobí viac vydavateľov rovnakého mena, možno vynechať iniciály. Ďalej sa vynechajú skratky obchodných organizácií typu „s.r.o.“, „a spol.“, „A syn“, „as“, „Inc.“, „Ltd.“ a pod. Výraz „Press“ sa nevynecháva.
  • problém viacerých vydavateľov zatiaľ šablóna nerieši.
  • ak je vydavateľom korporácia s hierarchickou štruktúrou, môžeme rozpísať štruktúru, kde jednotlivé zložky nahradíme bodkami „Univerzita Komenského. Matematicko-fyzikálna fakulta. Katedra fyziky“ alebo použiť vhodné rozlíšenie „Katedra fyziky (Matematicko-fyzikýlna faktulta Univerzity Komenského, Bratislava)“.
  • ak nie je vydavateľ známy, uvedie sa sieťová adresa, na ktorej bol dokument nájdený.
 • miesto – názov mesta, kde bol dokument vydaný. Zapisuje sa ako je uvedené v dokumente, neposlovenčuje sa, t.j. ak je uvedené „Paris“, nepíše sa „Paríž“.
  • v prípade možnej zámeny je dobré do zátvorky za názov mesta uviesť rozlišovací príznak. Napríklad „Oxford (Ohio)“, pretože uvedenie bez neho by zvádzalo k dojmu, že dokument bol vydaný napríklad v Spojenom kráľovstve.
  • v prípade, že je viac miest vydania, uvedieme len prvé alebo to, ktoré je v dokumente typograficky zvýraznené.
  • v prípade, že miesto nie je uvedené, alebo v prípade neistoty, sa uvedie do hranatých zátvoriek, napríklad „[Bratislava]“. Ak si nie sme istí, doplníme na koniec otáznik – „[Praha?]“. Ak vôbec netušíme, parameter vynecháme.

Dátum vydania je dátum vytvorenia publikácie za účelom sprístupnenia.

 • rok – rok vydania. V prípade, že sa neskôr vydá nezmenená dotlač (reprint), uvádza sa pôvodný rok. Rok dotlače sa namiesto vlastného roku vydania uvádza len v prípade, že sa u neho zmenila sadzba (tzv.reset). Ak nie je uvedený rok vydania, ani ho nemožno nahradiť uvedením roka tlače alebo roka copyrightu, môžeme uviesť odhad:
  • ak z iných zdrojov ako z dokumentu rok vydania známy, zapíše sa ho do hranatých zátvoriek, napríklad „[1992]“.
  • ak je tento rok len pravdepodobný, dopĺňa sa otáznik, napr „[1992?]“.
  • ak z iných zdrojov ako z dokumentu zistíme aspoň desaťročie, uvedádza sa miesto poslednej číslice spojovník, napríklad ak kniha vyšla v 90. rokoch 20. storočia, píšeme „[199-]“.
  • ak je známe desaťročie len pravdepodobne, dopĺňa sa otáznik, napríklad „[199-?]“.
 • mesiac – mesiac vydania (1 – 12). Ak nie je známy, neuvádza sa.
 • deň – dátum vydania (1 – 31). Ak nie je známy, neuvádza sa.

Dátum tlače sa uvádza, len ak je známy a líši sa od dátumu vydania, prípadne ak dátum vydania nie je známy a dátum tlače sa líši od dátumu copyrightu.

 • rok tlače – rok tlače
 • mesiac tlače – mesiac tlače (1 – 12). Ak nie je známy, neuvádza sa.
 • deň tlače – deň tlače (1 – 31). Ak nie je známy, neuvádza sa.

Dátum copyrightu sa uvádza, len ak nie je uvedený dátum vydania.

 • rok copyrightu – posledný rok uvedený pri ©

Rozsah diela

 • počet zväzkov – ak je dielo viaczväzkové, uvedie sa počet zväzkov
 • počet strán – počet strán dokumentu, prípadne počet strán jednotlivých zväzkov
  • ak sú stránky očíslované dvojakým spôsobom, napríklad rímsky a arabsky, napíše sa počet strán rôznymi spôsobmi za sebou, ako sa v dokumente vyskytujú a oddelí sa čiarkami – napríklad „ix, 120“ (teda 9 strán očíslovaných rímskymi číslicami a 120 číslovaných arabskými číslicami)
  • ak ide o viaczväzkový dokument, vypíšu sa počty strán jednotlivých dokumentov, oddelené čiarkami
 • prílohy – zoznam príloh oddelených čiarkami, napríklad „2 diskety, 1 CD-ROM, 1 mapa“

Edícia

 • edícia – názov edície. Edícia je súbor dokumentov vydaných rovnakým nakladateľom s podobnými prvkami. Dokumenty z rovnakej edície majú väčšinou podobnú grafickú podobu a sú očíslované. Slovo „edícia“ z jej názvu zvyčajne vynechávame, ak netvorí jeho integrálnu súčasť.
 • subedícia – podnázov edície, určujúci nejaký tematický okruh v jej rámci. Napríklad v edícii „Dejiny štátov“ môže byť subedícia „Dejiny Spojeného kráľovstva“.

Časť

Objasnenie časti diela, ktorá je predmetom nášho záujmu.

 • kapitola – názov časti alebo kapitoly dokumentu.
 • typ kapitoly – možné hodnoty sú napríklad „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ ai.
 • url kapitoly – odkaz na kapitolu dokumentu, ak je prístupná online.
 • strany – strany alebo rozsahy strán oddelené čiarkami
 • zväzok – číslo príslušného zväzku alebo iné jeho označenie, ak nie je číselné
 • typ zväzku – možné hodnoty sú napríklad „zväzok“, „ročník“ ai.

Identifikácia

 • isbn ISBN číslo jednoznačne identifikujúce dokument. Zapisuje sa len číslo so spojovníkmi, písmená „ISBN“ sa nepíšu.
 • doiDOI číslo jednoznačne identifikujúce dokument.
 • id – iné identifikačné číslo vrátane jeho označenia.

Iné

 • poznámka – nejaké ďalšie podstatné informácie k dokumentu. Napríklad „Obsahuje registre k predchádzajúcim dielam“, „Prvé vydanie v slovenčine“, „Dôverný materiál“, „Prekl. z angl. orig.: Názov“, a pod.
 • jazyk – používa sa len u cudzojazyčných diel, ide o jazyk, v ktorom je dielo napísané, napríklad „po anglicky, po nemecky, po grécky“, atď.

Príklady

 • {{Citácia knihy | meno = Christopher | priezvisko = Paolini | odkaz na autora = Christopher Paolini | titul = Eldest | odkaz na titul = Eldest | editori = | prekladatelia = Zdenka Buntová | vydanie = 1 | vydavateľ = Fragment | miesto = Bratislava | rok = 2006 | počet strán = 687 | kapitola = Dary | strany = 562{{--}}564 | isbn = 80-8089-013-7 }}

  PAOLINI, Christopher. Eldest. Preklad Zdenka Buntová. 1. vyd. Bratislava : Fragment, 2006. 687 s. ISBN 80-8089-013-7. Kapitola Dary, s. 562 – 564.

 • {{Citácia knihy | priezvisko zborník = Zvedelová | meno zborník = Kristína | kapitola zborník = Charakteristika novovekých sídel strednej šľachty v Turci na príklade stavieb rodu Justh z Necpál | url kapitoly zborník = http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/Zemianstvo_2/299.pdf | titul = Zemianstvo na Slovensku v novoveku : Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 8.-10. júna 2009 v Martine | odkaz na titul = | url = http://www.snk.sk/?Z2 | editori = Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš Mačuha | vydavateľ = [[Slovenská národná knižnica]] | edícia = Studia historico-bibliographica Turociensia | subedícia = | zväzok edície = 1 | miesto = Martin | rok = 2010 | počet strán = 414 | dátum prístupu = 2012-09-24 | kapitola = | typ kapitoly = | url kapitoly = | diel = II. Duchovná a hmotná kultúra | typ dielu = časť | strany = 299{{--}}332 | isbn = 978-80-89301-56-0 | doi = | id = | poznámka = | jazyk = }}

  ZVEDELOVÁ, Kristína. Charakteristika novovekých sídel strednej šľachty v Turci na príklade stavieb rodu Justh z Necpál. In: Zemianstvo na Slovensku v novoveku : Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 8.-10. júna 2009 v Martine. Ed. Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš Mačuha. Martin : Slovenská národná knižnica, 2010. 414 s. (Studia historico-bibliographica Turociensia; zv. 1.) [Cit. 2012-09-24]. Dostupné online. ISBN 978-80-89301-56-0. Časť II. Duchovná a hmotná kultúra, s. 299 – 332.


Umožňuje citovať knihy a časti kníh podľa noriem STN ISO 690 a STN ISO 690-2

Parametre šablóny[Spravovať dokumentáciu šablóny]

ParameterPopisTypStav
priezviskopriezvisko

priezvisko autora

Príklad
Judák, Cheney...
Neznámyodporúčaný
menomeno

meno autora

Príklad
Juraj, David...
Neznámyodporúčaný
odkaz na autoraodkaz na autora

ak existuje o autorovi článok na Wikipédii, zadajte názov článku o ňom

Príklad
Brian Greene, Jaroslav Pelikan...
Neznámyvoliteľný
priezvisko2priezvisko2

priezvisko prípadného druhého autora

Neznámyvoliteľný
meno2meno2

meno prípadného druhého autora

Neznámyvoliteľný
odkaz na autora2odkaz na autora2

názov článku o prípadnom druhom autorovi

Neznámyvoliteľný
priezvisko3priezvisko3

priezvisko prípadného tretieho autora

Neznámyvoliteľný
meno3meno3

meno prípadného tretieho autora

Neznámyvoliteľný
odkaz na autora3odkaz na autora3

názov článku o prípadnom treťom autorovi

Neznámyvoliteľný
titultitul

názov dokumentu

Neznámypovinný
vydanievydanie

číslo vydania

Neznámyodporúčaný
vydavateľvydavateľ

webová stránka, vydavateľstvo alebo iná inštitúcia, ktorá vydala dokument

Neznámyodporúčaný
miestomiesto

miesto vydania

Neznámyodporúčaný
rokrok

rok vydania. V prípade, že sa neskôr vydá nezmenená dotlač (reprint), uvádza sa pôvodný rok

Neznámyodporúčaný
isbnisbn

ISBN číslo jednoznačne identifikujúce dokument. Zapisuje sa len číslo so spojovníkmi, prefix 'ISBN' sa neuvádza.

Neznámyodporúčaný
doidoi

DOI číslo jednoznačne identifikujúce dokument

Neznámyvoliteľný
edíciaedícia

názov edície. Edícia je súbor dokumentov vydaných rovnakým nakladateľom s podobnými prvkami. Dokumenty z rovnakej edície majú väčšinou podobnú grafickú podobu a sú očíslované. Slovo 'edícia' z jej názvu zvyčajne vynechávame, ak netvorí jeho integrálnu súčasť.

Neznámyvoliteľný
kapitolakapitola

názov časti alebo kapitoly dokumentu

Neznámyvoliteľný
stranystrany

strany alebo rozsahy strán oddelené čiarkami

Neznámyodporúčaný
zväzokzväzok

číslo príslušného zväzku alebo iné jeho označenie, ak nie je číselné

Neznámyvoliteľný
urlurl

URL knihy, ak je prístupná online

Neznámyvoliteľný
poznámkapoznámka

prípadné ďalšie podstatné informácie k dokumentu

Neznámyvoliteľný
jazykjazyk

jazyk, v ktorom je dokument napísaný (ak v slovenčine, nevypĺňajte)

Neznámyvoliteľný
dátum archiváciedátum archivácie

dátum archivácie

Dátumodporúčaný
url archívuurl archívu

url archívu

Neznámyodporúčaný


Ak máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.