Štrnásť bodov prezidenta Wilsona

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

14 bodov prezidenta Wilsona bolo posolstvo amerického prezidenta W. Wilsona Kongresu zo 8. januára 1918.

Začiatkom roku 1918 v posolstve Kongresu americký prezident Woodrow Wilson (inšpirovaný Masarykom) sformuloval zásady, na ktorých sa mala vybudovať Európa po prvej svetovej vojne (tzv. Nový svetový poriadok).

 1. Otvorené mierové zmluvy, otvorene dohodnuté, po ktorých nebudú nasledovať žiadne tajné medzinárodné dohody, diplomacia bude naopak rokovať vždy úprimne a pred zrakom verejnosti.
 2. Úplná sloboda plavby na moriach, mimo územných vôd, či v mieri alebo počas vojny, s výnimkou úplného alebo čiastočného uzavretia morí medzinárodným rozhodnutím za účelom uplatnenia medzinárodných zmlúv.
 3. Odstránenie, ak možnosť dovoľuje, všetkých hospodárskych prekážok a zavedenie rovnosti obchodných podmienok medzi všetkými národmi súhlasiacimi s mierom a združenými na jeho udržanie.
 4. Vhodné záruky, že štátne zbrojenie bude obmedzené na najnižšiu mieru, zodpovedajúcu domácej bezpečnosti.
 5. Slobodná, úprimná a úplne nestranná úprava všetkých koloniálnych nárokov, opierajúca sa o prísne dodržanie zásady, že v riešení všetkých takýchto otázok zvrchovanosti musia záujmy príslušného obyvateľstva mať rovnakú váhu ako spravodlivé požiadavky vlády, ktorej nárok má byť určený.
 6. Úplné stiahnutie sa z ruského územia a usporiadanie všetkých otázok týkajúcich sa Ruska spôsobom, ktorý zaručí najlepšiu a najslobodnejšiu spoluprácu ostatných národov sveta na to, aby Rusko získalo voľnú možnosť nerušene rozhodovať o svojom vlastnom politickom vývoji a o svojej štátnej politike, a ktorý mu zabezpečí úprimné uvítanie v spoločnosti slobodných národov s takým štátnym zriadením, aké si samo zvolí.
 7. Belgicko, ako celý svet uzná, musí byť obnovené.
 8. Celé francúzske územie nech bude oslobodené a jeho obsadené časti obnovené. Krivda spáchaná na Francúzsku Pruskom roku 1871 vo veci Alsaska a Lotrinska nech bude napravená, aby mier bol opäť v záujme všetkých zabezpečený.
 9. Úprava talianskych hraníc nech bude uskutočnená podľa jasne zrejmých národnostných hraníc.
 10. Národom Rakúsko - Uhorska, ktorých miesto medzi národmi, prajeme si, aby bolo zabezpečené a zaistené, má byť poskytnutá najslobodnejšia príležitosť na autonómny vývoj.
 11. Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora nech budú vojensky vyprázdnené, obsadené územia obnovené. V Srbsku poskytnutý slobodný a bezpečný prístup k moru a vzájomné styky jednotlivých balkánskych krajín upravené priateľskou dohodou podľa historických hraníc, príslušnosti a národnosti.
 12. Tureckým častiam dnešnej Osmanskej ríše nech bude zabezpečená zvrchovanosť, avšak ostatným národnostiam, ktoré sú dnes pod tureckou nadvládou, nech bude zabezpečené nevyhnutné zaistenie života a úplne nerušená možnosť autonómneho vývoja. Dardanely nech budú trvalo otvorené pre slobodný prejazd lodí a obchodu všetkých národov pod medzinárodnými zárukami.
 13. Nech bude zriadený nezávislý poľský štát, obsahujúci územie, obsadené nesporne poľským obyvateľstvom a jeho politická a hospodárska nezávislosť i územná celistvosť zaručená medzinárodnou zmluvou.
 14. Musí byť utvorené všeobecné združenie národov podľa výslovných zmlúv, vedúcich k poskytnutiu vzájomných záruk politickej nezávislosti a územnej celistvosti veľkých, rovnako ako aj malých štátov.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • Kuklíkovi, Jan a Jan: Dějiny 20. století, Praha 1999