Štruktúra (štruktúrna geológia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Štruktúra vo všeobecnej a štruktúrnej geológii predstavuje celkové vzťahy[1], priestorové usporiadanie[2] horninových jednotiek. Horninové jednotky (napr. vrásy, zlomy, diskordancie) predstavujú funkčné časti v štruktúrnom celku, ktorým je geologické (horninové) prostredie. Štruktúra zároveň vyjadruje vzájomné vzťahy medzi prvkami a celkom.

Pojem štruktúra môže mať v iných oboroch geológie, ako je petrológia alebo mineralógia iné významy.

Štúdiom geologických štruktúr, postupnosti ich vzniku sa venuje odbor štruktúrnej geológie označovaný štruktúrna analýza.

Delenie[upraviť | upraviť zdroj]

Geologické štruktúry možno rozdeliť podľa vzniku na primárne (prvotné) a deformačné štruktúry (sekundárne, ktoré vznikli pôsobením deformácie na primárne štruktúry).

Primárne štruktúry[upraviť | upraviť zdroj]

Primárne pôvodné štruktúry hornín možno ďalej deliť na základe ich vzniku na sedimentárne a magmatické. Medzi magmatické štruktúry patria rôzne magmatické telesá ako sú lakolity, batolity, plutóny, dajky, žily, neky a iné. Vulkanické telesá tvoria kaldery, diatrémy atď.

Štruktúry sedimentárnych hornín tvorí vrstvovitosť, ktorá reprezentuje vodorovne uložené vrstvy, ale i rôzne iné typu uloženia ako šikmé zvrstvenie, gradačné zvrstvenie, čeriny, diskordancie a iné. Pri pozícií vrstiev usadených hornín sa aplikujú základné pravidlá stratigrafie, hlavne pravidlo superpozície.

Deformačné štruktúry[upraviť | upraviť zdroj]

Deformačné ale sekundárne štruktúry vznikli pôsobením deformačných síl na primárne (pôvodné) štruktúry. Rozlišujú sa spravidla podľa štýlu deformácie na spojité (duktílne), napr. vrásy a nespojité (krehké), napr. zlomy.

Veľmi vzácne sa vyskytujú aj vzácne netektonické deformačné štruktúry, sú spojené s niektorými synsedimentárnymi procesmi. Známe sú napr. glacigénne a gravitačné štruktúry v sedimentoch. Glacigénne deformácie vznikajú pôsobením ľadovca na okolité sedimenty.

Zmiešané štruktúry[upraviť | upraviť zdroj]

Zmiešané (tzv. penekontemporánne) deformácie sedimentov môžu byť tiež podmienené regionálnym napäťovým poľom, prípadne môžu byť spôsobené syntektonickým umiestnením intrúzie a jej následným chladnutím počas deformácie. Takto tiež vznikajú niektoré premenené horniny ako syntektonické anatektické migmatity a pod.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. PETRÁNEK, Jan. On-line geologická encyklopedie [online]. [Cit. 2009-09-16]. Dostupné online.
  2. Marko, F., Jacko, S., 1999: Štruktúrna geológia I (Všeobecná a systematická). Archivované 2011-07-19 na Wayback Machine Vydavateľstvo Harlequin, Košice, 180 s.