Adiabata

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search
Adiabata v diagrame p-V

Adiabata, alebo izoentropa je krivka popisujúca zmeny stavových veličín počas adiabatického deja. Najčastejšie sa vyjadruje v tzv. p-V diagrame.[1]


V stavovom diagrame p-V (závislosť tlaku na objeme plynu ) má adiabata exponenciálny priebeh podľa rovnice:

V stavovom diagrame T-S (závislosť teploty na zmene entropie) má adiabata lineárny priebeh podľa rovnice:

  • ΔS - zmena entropie plynu

Entropia sa pozdĺž adiabaty nemení, odtiaľ je odvodený aj jej alternatívny názov izoentropa.

Referencie[edit | edit source]

  1. Encyklopedický ústav SAV. Encyclopaedia Beliana (A-Belk). I. vyd. Banská Bystrica : Veda, vydavateľstvo SAV a Stredoslovenské vydavateľstvo, a. s., 1999. 1. z 12 zv. (696 s.) ISBN 80-224-0554-X. číslo publikácie 3259. Kapitola A, s. 52.