Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Súradnice: 48°09′17″S 17°07′10″V / 48,154767°S 17,119489°V / 48.154767; 17.119489

Sídlo na Radlinského v Bratislave

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (skr. ARDAL) je orgán štátnej správy Slovenskej republiky zabezpečujúcim riadenie štátneho dlhu a likvidity a rozpočtová organizácia. Agentúru zastupuje a riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií.

História[upraviť | upraviť kód]

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ďalej „Agentúra“, „ARDAL“) vznikla ako súčasť reformy riadenia verejných financií. Cieľom bolo vytvoriť moderný systém riadenia štátneho dlhu a likvidity vychádzajúci z najlepšej medzinárodnej praxe krajín Európskej únie. Reforma tejto oblasti riadenia verejných financií začala v roku 2002. V rámci tejto reformy bol zriadený systém štátnej pokladnice, ktorý tvorí Ministerstvo financií SR, Štátna pokladnica, DataCentrum a Agentúra.

Agentúra bola zriadená podľa ustanovenia § 14 zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ku dňu 1. februára 2003 ako rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR. Agentúra je zároveň oprávnená na vykonávanie činností ako obchodník s cennými papiermi v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pôsobnosť Agentúry[upraviť | upraviť kód]

Hlavnou úlohou ARDAL v rámci systému štátnej pokladnice je zabezpečovanie činností súvisiacich s riadením štátneho dlhu, riadením likvidity Štátnej pokladnice, riadením finančných rizík a vykonávanie finančných operácií na finančnom trhu. V rámci uvedených činností ide najmä o:

 • zabezpečenie profesionálneho riadenia dlhu a likvidity, v rámci ktorého Agentúra optimalizuje štruktúru dlhu a náklady s ním spojené na základe analýz trhu, analýzy portfólia dlhu a vypracovaného systému riadenia rizík,
 • umožnenie oddelenia operatívneho riadenia dlhu a likvidity od formulovania stratégie a kontroly dodržiavania strategických rámcov a pravidiel,
 • zlepšenie komunikácie s finančným a kapitálovým trhom a investormi - v spolupráci s Ministerstvom financií SR a ostatnými inštitúciami pôsobiacimi na finančnom a kapitálovom trhu
 • zvýšenie likvidity a transparentnosti trhu so štátnymi cennými papiermi,
 • zabezpečenie flexibility operatívneho riadenia štátneho dlhu na medzinárodnej úrovni,
 • napomáhanie pri ďalšej integrácii slovenského finančného trhu a finančného riadenia okruhu verejných financií s krajinami Európskej únie a Eurozóny.

Agentúra vykonáva v mene Ministerstva financií SR v súlade s platnou legislatívou nasledujúce činnosti:

 • organizuje a realizuje splácanie štátneho dlhu,
 • zabezpečuje vydávanie štátnych cenných papierov,
 • vykonáva vysporiadavanie obchodov s cennými papiermi,
 • vykonáva výplatu menovitých hodnôt a výnosov zo štátnych cenných papierov,
 • vykonáva zabezpečovacie prevody cenných papierov,
 • vykonáva finančné operácie s investičnými nástrojmi súvisiacimi s riadením štátneho dlhu vrátane operácií s finančnými derivátmi súvisiacimi s riadením rizík štátneho dlhu a likvidity,
 • vykonáva spätné odkúpenie nesplateného štátneho dlhu,
 • vykonáva predčasné splatenie štátneho dlhu, ak to umožňuje zmluvná dokumentácia alebo emisné podmienky,
 • vykonáva finančné operácie s investičnými nástrojmi vrátane operácií s finančnými derivátmi na finančnom trhu na preklenutie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu a na zabezpečenie likvidity Štátnej pokladnice.

Stratégia riadenia štátneho dlhu[upraviť | upraviť kód]

Stratégia riadenia štátneho dlhu je základný strategický dokument definujúci rámce riadenia štátneho dlhu. Určuje základné pravidlá správy štátneho dlhu na štvorročné obdobie. Návrh stratégie pripravuje Ministerstvo financií SR v spolupráci s Agentúrou. Tento návrh je následne schvaľovaný Vládou SR. Hlavné ciele stratégie riadenia štátneho dlhu:

 • dodržiavanie parametrov refinančného, úrokového a cudzomenového rizika štátneho dlhu,
 • optimalizácia nákladov na dlhovú službu štátu v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte,
 • štandardizovanie vlastností nových emisií cenných papierov,
 • optimalizovanie štruktúry neobchodovateľného dlhu,
 • diverzifikácia investorskej základne,
 • skvalitnenie infraštruktúry riadenia štátneho dlhu (sekundárny trh, zlepšenie podmienok vysporiadania štátnych cenných papierov a pod.).

Riaditeľ Agentúry[upraviť | upraviť kód]

Agentúru zastupuje a riadi riaditeľ, ktorého vymenováva minister financií SR. Súčasným riaditeľom ARDAL je od roku 2003 Daniel Bytčánek.

Sídlo Agentúry[upraviť | upraviť kód]

Sídlom Agentúry je Bratislava.

Adresa: Radlinského 32, 813 19 Bratislava

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]