Folkeskole

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Folkeskole (vo voľnom preklade „ľudová škola“; „folke“ - ľud, „skole“ - škola) je typ školy v Dánsku, ktorá poskytuje vzdelanie na úrovni základných škôl.

V prvom odseku „Dokumentu o dánskej Folkeskole“ z roku 1994 sa píše:

„Folkeskole by mala byť o spolupráci s rodičmi, ďalej by mala byť prínosom pre vedomosti, zručnosti, pracovné metódy a zlepšenie spôsobu vyjadrovania študentov. Ďalej by ich mala oboznámiť s dánskou kultúrou a históriou, pomôcť im spoznávať rôzne národy, kultúry a vzťahy medzi ľuďmi a prostredím, a prispievať k osobnému rozvoju jednotlivcov.“

„Folkeskole by sa mala snažiť vytvárať možnosti a sústrediť sa na rozvoj povedomia, fantázie a dôvery študentov v ich vlastné asociácie a z nich ďalej dokázať utvoriť nezávislé domnienky.”

„Folkeskole by mala pripravovať študentov na aktívne zapájanie sa počas hodiny. Taktiež spojiť zodpovednosť s porozumením ich právam a povinnostiam v spoločnosti založenej na slobode a demokracii. Vyučovanie v školách má byť založené na intelektuálnej slobode, rovnosti a demokracii.”

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Dánska Folkeskole bola založená v roku 1814. V tom čase mali všetky deti právo na vzdelanie v rozsahu sedem rokov. Základné predmety v škole boli písanie, čítanie, náboženstvo a aritmetika. Až do konca 20. storočia sa v školskom zákone (Education Act) udialo len 5 významnejších zmien, a to v rokoch 1903, 1937, 1958, 1975 a 1993. Od začiatku 21. storočia sa v Školskom zákone uskutočnilo veľké množstvo obsiahlych zmien.

Štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

V zákone sa uvádza: „Vzdelanie je povinné pre všetkých, nie však jeho forma.“

V Dánsku je povinná školská dochádzka od 6-7 do 16 rokov.

Typy škôl v Dánsku
 • Folkeskole (bez poplatkov, navštevuje ich 86% detí)
 • Súkromné školy (štvrtinu školného platia rodičia)
 • domáca výučba (deti môžu zostať doma a vzdelávať sa)

Štátne školy - Folkeskole[upraviť | upraviť zdroj]

Štátne školy sú rozdelené na jeden rok predškolskej dochádzky, 9 rokov povinnej školskej dochádzky a nepovinný desiaty ročník. Cieľom predškolskej dochádzky je pripraviť deti na školu a taktiež im zdokonaliť niektoré schopnosti ako komunikácia a spolupráca, formy vyjadrovania, sociálne zručnosti, pohybové schopnosti, praktické a hudobné nadanie. 9-ročná povinná školská dochádzka obsahuje tri akademické oblasti: humanitné vedy (dánsky jazyk, anglický jazyk, kresťanstvo, dejepis, sociálne štúdiá), praktické a hudobné predmety a prírodné vedy (matematika, geografia, biológia, fyzika, chémia). Desiaty ročník je dobrovoľný pre tých študentov, ktorí sa potrebujú zdokonaliť v konkrétnej oblasti ich nadchádzajúceho štúdia. Každý študent má individuálny študijný plán obsahujúci len tie predmety, ktoré chce študovať.

Súkromné školy[upraviť | upraviť zdroj]

Súkromné školy sú tiež financované zo štátneho rozpočtu, ale rodičia musia doplatiť určité percento poplatkov. Pod ich vznik sa podpísali náboženské, etické, politické a ideologické dôvody.

Vyučovanie[upraviť | upraviť zdroj]

V štátnych školách je priemerne 20 žiakov v každej triede (max. 28). Tento typ školy nie je orientovaný na testovanie žiakov ale ich hlavnou požiadavkou je dochádzka. Práve preto je takmer nemožné neúspešne absolvovať ročník. Každá trieda má triedneho učiteľa, ktorý je zodpovedný za spôsobilosť a vyžaduje sociálny rozvoj študentov. Je v kontakte s rodičmi. Niektorí z nich sú zapojení do školskej rady.

Predmety[upraviť | upraviť zdroj]

V Dánskom vzdelávacom systéme sú tri hlavné oblasti predmetov:

 • Humanitné vedy:
 1. Dánsky jazyk
 2. Anglický jazyk
 3. Kresťanské štúdiá
 4. Dejepis
 5. Sociálne štúdiá
 • Praktické/Kreatívne predmety:
 1. Telesná výchova
 2. Hudobná výchova
 3. Výtvarná výchova
 4. Domáce práce
 • Prírodné vedy:
 1. Matematika
 2. Geografia
 3. Biológia
 4. Fyzika
 5. Chémia

Ďalšie vzdelanie dostávajú v oblastiach ako rodinná, sexuálna a zdravotná výchova a dopravné zákony. Ako druhý cudzí jazyk si môžu zvoliť nemecký alebo francúzsky jazyk.

Hodnotenie[upraviť | upraviť zdroj]

Dánske štátne školy sú typy škôl, ktoré nie sú zamerané na klasické testovanie. Základným pravidlom je, že jednu triedu navštevujú deti toho istého veku. Hodnotenie je istou formou navádzania žiakov ako jednotlivcov, je to pre nich motivácia k neustálemu zlepšovaniu. Taktiež je to spôsob, akým sa rodičia môžu dozvedieť prospech svojich detí.

NÁRODNÉ TESTOVANIE

Všetci žiaci musia absolvovať toto testovanie v určitých predmetoch, aby mohli ďalej pokračovať v štúdiu.

 • Dánsky jazyk – testovanie je zamerané na čítanie
 • Anglický jazyk
 • Matematika
 • Geografia
 • Biológia
 • Fyzika
 • Chémia

Testovanie je elektronickou formou a je prispôsobené každému študentovi ako jednotlivcovi. Ak študent odpovie na vybranú otázku nesprávne, počítač vygeneruje nasledujúcu otázku jednoduchšiu. Naopak, keď odpovie správne, nasledujúca otázka bude náročnejšia. Týmto spôsobom sa vytvára presný obraz akademických vedomostí študentov jednotlivo. Nie je možné, aby dvaja študenti dostali tie isté otázky.

ZÁVEREČNÉ TESTOVANIE

Na záver štúdia v štátnych školách študenti absolvujú záverečné testy. Tieto testy sú povinné po ukončení deviateho ročníka, a dobrovoľné po ukončení desiateho ročníka. Testovanie vo výberovom desiatom ročníku vyžaduje vyššie akademické vzdelanie.

7 stupňový známkovací rebríček obsahuje 5 stupňov ABSOLVOVAL a 2 stupne NEABSOLVOVAL.

 • 12 – výborné výsledky
 • 10 – veľmi dobré výsledky
 • 7 – dobré výsledky
 • 4 – adekvátne výsledky
 • 02 – dostatočné výsledky
 • 00 – nedostatočné výsledky
 • -3 – neakceptovateľné výsledky