Preskočiť na obsah

Geologické práce (legislatívny termín)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Geologické práce sú legislatívny pojem definovaný v geologickom zákone (Zákon č. 62/1988 Sb. z.[1]a Zákon č. 569/2007 Z. z.[2]). Predstavuje ich geologický výskum a geologický prieskum,[3] ale aj monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanácia geologického prostredia, sanácia environmentálnej záťaže, odborný geologický dohľad, ako aj vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku. Geologické práce sa na území Slovenska môžu vykonávať len na základe povolenia, ktoré udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR[4], resp. sú vymenované priamo v zákone (hlavne vysoké školy, geologická služba a niektoré ďalšie verejné, resp. štátne organizácie).

Termín geologické práce existoval v československej legislatíve najneskôr od r. 1961 (vyhláška Úsředního geologického úřadu a ministarstva financí č. 22/1962 Sb.).[5] Už v tej dobe však nebol definovaný jednotne.[6] Publikácia Předpisy z oboru geologie. uvádza, že geologické práce možno v najširšom slova zmysle chápať ako všetky činnosti, ktoré smerujú k objasňovaniu stavby zemskej kôry.[6]

Typy geologických prác[upraviť | upraviť zdroj]

Geologické práce zahŕňajú viacero činností. Sú to jednak činnosti spojené s geologickým výskumom, teda výskum, hodnotenie, dokumentáciu a zobrazovanie vývoja a zloženia geologickej stavby územia a jej zákonitostí. Osobitým typom geologického výskumu je regionálny geologický výskum, ktorý spresňuje poznatky v určitých vybraných oblastiach štátu[2] a na základe jeho poznatkov sa zostavujú tematické a účelové geologické mapy. Zahŕňa aj hodnotie hydrogeologických, inžinierskogeologických a geotermálnych pomerov územia.[7]

Patrí sem aj ložiskový geologický prieskum. Ten spočíva vo vyhľadávaní a prieskume ložísk nerastných surovín, vrátane overovania ich zásob a spracovanie geologických podkladov pre ich využívanie a ochranu.[2]

Hydrogeologický prieskum predstavuje vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd, vrátane minerálnych a geotermálnych vôd; overovanie ich využiteľných zásob, skúmanie negatívnych vplyvov na ich akosť a množstvo, ako aj spracovávanie geologických podkladov pre ich využívanie a ochranu.[2]

Ďalším druhom geologických prác je inžinierskogeologický prieskum, ktorý predstavuje zisťovanie a overovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a realizácie stavieb. Patria sem aj práce spojené so stabilizáciou zosuvov.[2]

Niektoré, tzv. vybrané geologické práce možno vykonávať len na tzv. prieskumnom území, ktoré určí Ministerstvo životného prostredia SR na základe žiadosti žiadateľa, najviac na 4 roky. [2] Patrí sem ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov (s výnimkou geologického prieskumu v dobývacom priestore); prieskum prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov či už na účely ukladania rádioaktívnych odpadov, alebo na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín.[4] Medzi vybrané geologické práce patrí aj hydrogeologický prieskum geotermálnych a minerálnych vôd; a prieskum prírodných horninových štruktúr na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie.[2]

Medzi geologické práce, ktoré nepatria medzi geologický výskum a geologický prieskum patrí aj monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanácia geologického prostredia, sanácia environmentálnej záťaže, odborný geologický dohľad, ako aj vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.[2]

Činnosti, ktoré sa považujú za geologické práce len ak súvisia s geologickým výskumom, prieskumom, monitorovaním geologických faktorov životného prostredia, sanáciami atď. sú aj geofyzikálne práce (napr. geofyzikálne merania rôznymi metódami) a geochemické práce (vzorkovanie vôd, hornín atď.), technologické práce, laboratórne práce a technické práce. K technickým prácam patria najmä vrtné práce, podzemné práce a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim.[2] Pre tieto práce nie je potrebná geologická spôsobilosť, ale je nutná trojročná prax.[3]

Oprávnenie na výkon geologických prác[upraviť | upraviť zdroj]

Geologické práce na území Slovenska je oprávnený vykonávať zhotoviteľ geologických prác, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má geologické oprávnenie alebo Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý je Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverený výkonom štátnej geologickej služby. Ďalšími oprávnenými organizáciami sú Slovenská akadémia vied, vysoké a stredné odborné školy, múzeá a organizácia zriadená ministerstvom na správu jaskýň, ak vykonávajú geologické práce pri plnení svojich vedeckých a výskumných úloh či pedagogických aktivít. Podľa osobitého predpisu môže fyzická resp. právnická osoba vykonávať geologické práce pri ťažbe vyhradených nerastných surovín.[2]

Geologický zákon zároveň uvádza[2], že sa nevzťahuje na geologické práce, ktoré sú spojené činnosťou súkromných osôb, pre ktorých je geológia koníček, napr. zberatelia minerálov a pod.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Zákon č. 62/1988 Sb.Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu [online]. epi.sk, [cit. 2021-12-04]. Dostupné online.
  2. a b c d e f g h i j k Zákon č. 569/2007 Z. z.Zákon o geologických prácach (geologický zákon) [online]. zakonypreludi.sk, [cit. 2021-12-04]. Dostupné online.
  3. a b BALOG, Boris; KAŠŠÁK, Rastislav. Zákon o geologických prácach (geologický zákon) : komentár. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 229 s. ISBN 978-80-8168-276-6.
  4. a b Tözsér, J., 1997: Súčasný stav geologickej legislatívy v Slovenskej republike. Acta Montanistica Slovaca, 2, Special issue 1, s. 1 – 3
  5. Vyhláška č. 22/1961 Sb.Vyhláška Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací [online]. zakonyprolidi.cz, [cit. 2021-12-13]. Dostupné online.
  6. a b Kožíšek, J., Mráz, E., 1964: Předpisy z oboru geologie. Knižnice Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sv. 105, Práce, Praha, s. 7
  7. Vyhláška č. 51/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon [online]. epi.sk, [cit. 2021-12-04]. Dostupné online.