Jadrová inflácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vývoj jadrovej a čistej inflácie na Slovensku

Jadrová inflácia kvantifikuje mieru rastu cenovej hladiny na neúplnom spotrebnom koši. Spotrebný kôš je očistený od vplyvu regulovaných cien, zmien nepriamych daní a dotácií. Národná banka Slovenska od 1. januára 2000 okrem celkovej inflácie vyhodnocuje aj jadrovú infláciu.

Dôvody merania jadrovej inflácie[upraviť | upraviť zdroj]

Nová metodika merania inflácie vychádza z potreby štandardizácie jej vykazovania s krajinami Európskej únie a presnejších informácíí o vývoji cien bez jednorazových a netrhových opatrení, ktoré nie sú ovpyvniteľné menovou politikou Národnej banky Slovenska. Jadrová inflácia by sa mala stať objektívnym meradlom zmeny cenovej hladiny, ako aj určitým kritériom kontroly verejnosti nad činnosťou Národnej banky Slovenska.

Kvantifikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Jadrová inflácia je kvantifikovaná dvoma spôsobmi:

 1. ako príspevok upraveného koša (v percentuálnych bodoch) k celkovej miere inflácie, očistený od zmien daňového zaťaženia príslušných položiek spotrebného koša,
 2. ako prírastok cien upraveného spotrebného koša (v percentách), očistený od zmien daňového zaťaženia príslušných položiek spotrebného koša.

Celková inflácia sa rozkladá na jadrovú infláciu (vplyv položiek s trhovými cenami), vplyv položiek s regulovanými cenami a vplyv nepriamych daní (eliminácia daňových úprav).

Spotrebný kôš[upraviť | upraviť zdroj]

Národná banka Slovenska sleduje cenový vývoj v obchodovateľnom a neobchodovateľnom sektore ekonomiky od roku 1997. Na tento účel boli jednotlivé položky spotrebného koša Štatistickým úradom Slovenskej republiky rozdelené na tovary, ktoré sa považujú za obchodovateľné so zahraničím, a služby, ktoré sú vnímané ako neobchodovateľné. Zoznam týchto položiek sa aktualizuje raz ročne.

Obchodovateľnými tovarmi sa rozumejú všetky tovary, s ktorými možno obchodovať so zahraničím, bez tovarov, ktorých ceny sú regulované. Členia sa na dve skupiny:

 • potraviny bez alkoholických nápojov
 • ostatné obchodovateľné tovary

Neobchodovateľné položky sú všetky trhové služby a tiež služby a komodity, ktorých ceny sú regulované štátom. Členia sa na dve skupiny:

 • regulované ceny
 • trhové služby

V spotrebnom koši sa neobchodovateľné položky ďalej delia na domáce trhové služby a tie služby a komodity, ktorých ceny sú regulované štátnymi orgánmi.

Spotrebný kôš pre výpočet jadrovej inflácie sa skladá z 82 % celkového spotrebného koša (18 % nie je tvoreným trhom, ale regulovanými cenami), ktorý závisí od reálneho vývoja a stupňa rozvoja ekonomiky. Základ pre výpočet jadrovej inflácie zahŕňa na rozdiel od čistej inflácie aj potraviny a je očistený od vplyvu:

 • administratívnych opatrení
 • daňových zmien
 • dotácií
 • regulovaných cien

Zmeny dane z pridanej hodnoty, spotrebné dane a dotácií zostávajú súčasťou spotrebného koša, ale vplyv daňových úprav sa eliminuje.

Zoznam položiek, o ktoré sa upravuje spotrebný kôš pre výpočet jadrovej a čistej inflácie[upraviť | upraviť zdroj]

1. Položky vylúčené zo spotrebného koša:

 • Položky s maximálnymi cenami stanovené Ministerstvom financií Slovenskej republiky
 • čisté nájomné v nájomných bytoch
 • vodné a stočné
 • elektrina
 • zemný plyn pre domácnosti
 • vybrané položky liekov a výkonov v zdravotníctve
 • osobná železničná doprava
 • osobná autobusová doprava
 • poštové služby
 • telefónne a telegrafické služby
 • stanovenými miestnymi orgánmi
 • mestská hromadná doprava
 • tepelná energia pre domácnosti
 • služby spojené s bývaním (čistenie a kontrola komína, odvoz komunálneho odpadu atď.)

2. Položky s vecne usmerňovanými cenami:

 • uhlie a koks
 • vybrané položky liekov a výkonov v zdravotníctve
 • školské a predškolské stravovanie
 • služby sociálnej starostlivosti
 • Poistenie a poplatky
 • zákonné poistenie motorových vozidiel
 • poplatky za rozhlas a televíziu
 • poplatky za predškolské a školské vzdelanie
 • poplatky za overenie podpisu v listinách, vydanie pasu, výpis z registra trestov a iné poplatky za právne úkony
 • poplatok za psa

3. Položky, u ktorých sú eliminované cenové dopady vyplývajúce z titulu daňových úprav, ktoré nie sú vylúčené zo spotrebného koša:

 • daň z pridanej hodnoty
 • spotrebné dane
 • dotácie

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]