Národná banka Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
NBS Košice
NBS Banská Bystrica
Múzeum mincí a medailí, Kremnica

Národná banka Slovenska (NBS) je centrálnou bankou Slovenska. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability. Vykonáva tiež dohľad nad finančným trhom a iné činnosti.

Sídli v Bratislave a má tiež osem regionálnych pobočiek. Má nadriadené postavenie nad ostatnými bankami je to tzv. „banka bánk“ (tiež „emisná banka“ či „cedulárna banka“).

Organizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Národnú banku Slovenska zastupuje navonok jej guvernér, od 12. januára 2010 Jozef Makúch[1]. Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska. Banková rada má jedenásť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia. Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.

Funkciu guvernéra NBS mali:

Podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska Banková rada určuje

 • menovú politiku a nástroje na jej uskutočňovanie a rozhoduje o menových opatreniach Národnej banky Slovenska,
 • zásady výkonu a organizáciu výkonu dohľadu nad finančným trhom a rozhoduje v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu.

Banková rada ďalej najmä

 • ustanovuje zásady činnosti a obchodov Národnej banky Slovenska,
 • schvaľuje rozpočet Národnej banky Slovenska, schvaľuje účtovné závierky Národnej banky Slovenska, ročné správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska a výročné správy Národnej banky Slovenska, rozhoduje o použití zisku alebo úhrade straty Národnej banky Slovenska a určuje druhy fondov Národnej banky Slovenska, ich výšku a použitie,
 • ustanovuje organizačné usporiadanie Národnej banky Slovenska,
 • určuje podľa osobitného predpisu výšku ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu,
 • rozhoduje o vydávaní bankoviek a mincí,
 • ustanovuje platové a iné požitky guvernéra, viceguvernérov a ďalších členov bankovej rady,
 • rozhoduje o zabezpečení výkonu činností zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom a osobitnými zákonmi,
 • schvaľuje rokovací poriadok bankovej rady,
 • zriaďuje koordinačné a ďalšie orgány Národnej banky Slovenska, a organizačné zložky Národnej banky Slovenska,
 • schvaľuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané Národnou bankou Slovenska na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov,
 • schvaľuje návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci, súčinnosti a poskytovaní informácií a podkladov medzi Národnou bankou Slovenska a zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti finančného trhu alebo medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú dohľad alebo dozor podľa osobitných predpisov.

Úlohy NBS[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability. Za tým účelom Národná banka Slovenska

 • určuje menovú politiku,
 • vydáva bankovky a mince,
 • riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitným zákonom a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť,
 • vykonáva ďalšie činnosti podľa zákona o Národnej banke Slovenska a osobitných zákonov.

Národná banka Slovenska predkladá Národnej rade Slovenskej republiky polročnú správu o menovom vývoji do troch mesiacov po skončení prvého polroka príslušného kalendárneho roka a ročnú správu o menovom vývoji do piatich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.

Národná banka Slovenska zastupuje Slovenskú republiku na základe poverenia vlády Slovenskej republiky v medzinárodných inštitúciách v oblasti finančného trhu.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. [online]. Bratislava : Národná banka Slovenska, [cit. 2012-01-24]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]