Národná banka Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
O budove inštitúcie, ktorá je predmetom tohto článku, pozri Národná banka Slovenska (budova).

Súradnice: 48°09′12″S 17°06′54″V / 48,153414°S 17,115074°V / 48.153414; 17.115074

Budova Národnej banky v Bratislave

Národná banka Slovenska (NBS) je centrálnou bankou Slovenska. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Je nezávislou ustanovizňou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability. Vykonáva tiež dohľad nad finančným trhom a iné činnosti.

Sídli v Bratislave a má tiež osem regionálnych pobočiek. Má nadriadené postavenie nad ostatnými bankami, je to tzv. „banka bánk“ (tiež „emisná banka“ či „ceduľová banka“).

Organizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Národnú banku Slovenska zastupuje navonok jej guvernér, od 1. júna 2019 Peter Kažimír[1]. Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska. Banková rada má šesť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia. Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.

Guvernéri Národnej banky Slovenska[upraviť | upraviť zdroj]

Guvernér[2] Dĺžka

funkčného obdobia pri vymenovaní

Mandát[3] Vymenovaný
Vladimír Masár 6 rokov 29. júl 1993 – 28. júl 1999 prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom
Marián Jusko 6 rokov 29. júl 1999 – 31. december 2004 prezidentom Slovenskej republiky Rudolfom Schusterom
Ivan Šramko I. 5 rokov;

II. ad interim

I. 1. január 2005 – 31. december 2009;

II. 1. január 2010 – 11. január 2010

I. prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom;

II. ex lege [§ 7 ods. 8 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení účinnom od 1. decembra 2009]

Jozef Makúch I. 5 rokov;

II. 6 rokov

I. 12. január 2010 – 11. január 2015;

II. 12. január 2015 – 31. máj 2019

I. prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom;

II. prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom

Peter Kažimír 6 rokov 1. jún 2019 – [najneskôr] 1. jún 2025 prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom

Viceguvernéri Národnej banky Slovenska[upraviť | upraviť zdroj]

Viceguvernér[2] Dĺžka

funkčného obdobia pri vymenovaní

Mandát[2] Vymenovaný
Marián Jusko I. ad interim (ako poverený člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska)[4];

II. 6 rokov

I. 1. január 1993 – 10. apríl 1993;

II. 11. apríl 1994 – 28. júl 1999

I. vládou Slovenskej republiky[4];

II. prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom

Marián Tkáč I. ad interim (ako poverený člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska)[4];

II. 6 rokov

I. 1. január 1993 – 28. júl 1993;

II. 29. júl 1993 – 17. apríl 1994

I. vládou Slovenskej republiky[4];

II. prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom

Jozef Mudrík 6 rokov 23. máj 1995 – 22. máj 2001 prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom
Elena Kohútiková 6 rokov 28. marec 2000 – 27. marec 2006 prezidentom Slovenskej republiky Rudolfom Schusterom
Ivan Šramko 5 rokov 11. január 2002 – 31. december 2004 prezidentom Slovenskej republiky Rudolfom Schusterom
Martin Barto 5 rokov 31. január 2005 – 30. január 2010 prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom
Viliam Ostrožlík 5 rokov 11. júl 2007 – 10. júl 2012 prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom
Ján Tóth 5 rokov 5. november 2012 – 5. november 2017 prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom
Ľudovít Ódor 5 rokov 20. február 2018 – 14.máj 2023 prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom
NBS Košice

Banková rada[upraviť | upraviť zdroj]

Členovia Bankovej rady sú:[5]

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska Banková rada určuje:

 • menovú politiku a nástroje na jej uskutočňovanie a rozhoduje o menových opatreniach Národnej banky Slovenska,
 • zásady výkonu a organizáciu výkonu dohľadu nad finančným trhom a rozhoduje v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu.
Múzeum mincí a medailí, Kremnica
NBS Banská Bystrica

Banková rada ďalej najmä:

 • ustanovuje zásady činnosti a obchodov Národnej banky Slovenska,
 • schvaľuje rozpočet Národnej banky Slovenska, schvaľuje účtovné závierky Národnej banky Slovenska, ročné správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska a výročné správy Národnej banky Slovenska, rozhoduje o použití zisku alebo úhrade straty Národnej banky Slovenska a určuje druhy fondov Národnej banky Slovenska, ich výšku a použitie,
 • ustanovuje organizačné usporiadanie Národnej banky Slovenska,
 • určuje podľa osobitného predpisu výšku ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu,
 • rozhoduje o vydávaní bankoviek a mincí,
 • ustanovuje platové a iné požitky guvernéra, viceguvernérov a ďalších členov bankovej rady,
 • rozhoduje o zabezpečení výkonu činností zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom a osobitnými zákonmi,
 • schvaľuje rokovací poriadok bankovej rady,
 • zriaďuje koordinačné a ďalšie orgány Národnej banky Slovenska, a organizačné zložky Národnej banky Slovenska,
 • schvaľuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané Národnou bankou Slovenska na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov,
 • schvaľuje návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci, súčinnosti a poskytovaní informácií a podkladov medzi Národnou bankou Slovenska a zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti finančného trhu alebo medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi verejnej moci na Slovensku, ktoré vykonávajú dohľad alebo dozor podľa osobitných predpisov.

Úlohy NBS[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability. Za tým účelom Národná banka Slovenska:

 • určuje menovú politiku,
 • vydáva bankovky a mince,
 • riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitným zákonom a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť,
 • vykonáva ďalšie činnosti podľa zákona o Národnej banke Slovenska a osobitných zákonov.

Národná banka Slovenska predkladá Národnej rade Slovenskej republiky polročnú správu o menovom vývoji do troch mesiacov po skončení prvého polroka príslušného kalendárneho roka a ročnú správu o menovom vývoji do piatich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.

Národná banka Slovenska zastupuje Slovensko na základe poverenia vlády Slovenskej republiky v medzinárodných inštitúciách v oblasti finančného trhu.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Novým guvernérom NBS je Peter Kažimír [online]. Bratislava: Národná banka Slovenska, [cit. 2019-06-13]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 2. a b c http://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/bankova-rada-nbs
 3. http://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/bankova-rada-nbs
 4. a b c d http://www.government.gov.sk/uznesenia/1992/1222/uz_0995_1992.html
 5. Banková rada NBS [online]. Národná banka slovenska, [cit. 2019-06-13]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]