Katedra spojov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Katedra spojov - Hlavná budova .jpg
Sídlo Katedry spojov - Budova BF, Kampus UNIZA
Iné názvy
Pôvodný názovKatedra prevádzky a ekonomiky spojov
Základné informácie
PolohaŽilina, Slovensko
SkratkaKS
Zameranieekonomicko-technicko-prevádzkové
Rok založenia1961
Vedenie
Predsedadoc. Dr. Ing. Margita Majerčáková
Štatistické údaje
Počet študentov315[1]
Doktorandi15
KampusVeľký diel
Kontaktné údaje
Miesto010 26 Žilina
AdresaUniverzitná 8215/1
Telefón+421 041 513 3101
Oficiálny webhttp://ks.uniza.sk
Oficiálny e-mailks@fpedas.uniza.sk

Katedra spojov (angl. Department of Communications) Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, je profilovou katedrou pre vzdelávanie vysokoškolských odborníkov v oblasti informačno-komunikačných technológií, distribučných služieb a technológií a elektronických komunikácií.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Katedra spojov disponuje dlhoročnými skúsenosťami s riešením technických, technologických, organizačných, ekonomických a marketingových problémov v podnikoch pôsobiacich v uvedených oblastiach. Jej začiatky siahajú do roku 1961, kedy bola oficiálne zriadená Katedra prevádzky a ekonomiky spojov, ktorá pôsobila ako oddelenie pri Katedre prevádzky a ekonomiky cestnej a mestskej dopravy.

V tomto období bol vedúcim katedry prof. JUDr. Jan Bušák. Súčasne so založením katedry sa začal rozvíjať študijný odbor Prevádzka a ekonomika spojov, čo bolo ovplyvnené nedostatkom odborníkov v rezorte spojov. Práve rozvoj v uvedenom rezorte dal podnet k tomu, že sa pri základnom študijnom odbore Prevádzka a ekonomika spojov, otvorila v roku 1976 špecializácia pre technickú prevádzku pošty.

Z dôvodu požiadaviek rezortu spojov na absolventov tejto katedry a jej medzinárodné uznanie bola pôvodná Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy 9. decembra 1976 premenovaná na Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Neskôr bola vysoká škola premenovaná na Vysokú školu dopravy a spojov.

Po krátkom prerušení činnosti v rokoch 1967 – 1970, sa od roku 1971 znovu obnovila činnosť Katedry spojov pod vedením prof. Ing. Gabriely Mokošovej, CSc., ktorá stála na čele katedry do roku 1990. V nasledujúcom období viedli Katedru spojov prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc. (1990 – 1996), prof. Ing. Jana Štofková, CSc. (1996 – 1999) a prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. (1999 – 2002). V rokoch 2002 – 2003 bol vedúcim katedry opäť prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc. a od roku 2003 až po rok 2016 bola vedúcou katedry doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD. V súčasnosti vedie katedru doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková.[2]

V súčasnosti katedru spojov tvoria tri oddelenia:

 • oddelenie technológie a prevádzky spojov
 • oddelenie elektronických komunikácií a služieb
 • oddelenie ekonomiky spojov

Pôsobí tu 6 profesorov, 6 docentov, 8 odborných asistentov a 1 výskumný pracovník.[3]

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Katedra spojov poskytuje vzdelávanie v dennej i externej forme štúdia v troch stupňoch - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom. S rozvojom služieb a budovaním informačnej spoločnosti dochádza postupne k rozširovaniu uplatnenia absolventov.

Katedra je garantom akreditovaných troch bakalárskych študijných programov Distribučné technológie a služby (od ak. roka 2020/2021), Elektronický obchod a manažment a Poštové technológie a služby (do ak. roka 2019/2020) a dvoch inžinierskych študijných programov Poštové inžinierstvo a Elektronický obchod a manažment.

Cieľom je pripraviť absolventov pre potreby riadenia podnikateľských subjektov, pôsobiacich v oblasti distribučných služieb a elektronických komunikácií, so schopnosťou rozvíjať využitie informačno-komunikačných technológií, pre potreby riadenia na všetkých organizačných stupňoch uvedených subjektov.

Bakalárske štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Distribučné technológie a služby[upraviť | upraviť zdroj]

Úlohou študijného programu je pripraviť absolventov na výkon povolania, pri ktorom budú riešiť štandardné aj neštandardné manažérske úlohy v oblasti riadenia prevádzky poštových a logistických podnikov, služieb, sietí a reťazcov, vo väzbe aj na digitálne prostredie.

Študenti nadobúdajú široký rozsah znalostí a zručností, nakoľko vzdelávanie a príprava nie je zameraná iba na úzky okruh činností jedného odboru, ale vychádza z poznatkov požadovaných z hľadiska ich uplatnenia v praxi, vo väzbe na synergiu poštových technologických systémov a digitálneho prostredia. Ide o bakalársky študijný program, ktorý je posilnený výučbou kvantitatívnych metód a metód operačného výskumu.

Absolventi disponujú elementárnymi znalosťami o technologickej, technickej legislatívnej, marketingovej i ekonomickej stránke odvetvia poštových a distribučných sietí a služieb, ktoré sú úzko naviazané na trendy elektronického obchodovania a požiadavky štátu pri zabezpečovaní služieb eGovernmentu. Dokážu analyzovať problémy a príležitosti determinujúce rozvoj poštových a logistických trhov, podnikov, sietí a služieb, a to aj vo virtuálnom prostredí internetu vo väzbe na meniace sa požiadavky EÚ. Sú pripravení samostatne podnikať v predmetnej oblasti.

Študijný program bakalárskeho štúdia je dostupný pre prijímacie konanie od akademického roka 2020/2021.[4]

Elektronický obchod a manažment[upraviť | upraviť zdroj]

Absolventi študijného programu dokážu analyzovať, vyhodnocovať procesy a riešiť problémy v podmienkach nástupu nových foriem komunikácie prostredníctvom elektronického obchodu a jeho riadenia. Nachádzajú uplatnenie v riadiacich funkciách stredného manažmentu, pri využívaní informačných a komunikačných technológií a služieb v organizáciách služieb ako prevádzkoví manažéri, obchodní zástupcovia, manažéri predaja alebo konzultanti.

Pri založení vlastného podniku sú schopní pracovať aj ako riadiaci manažéri malého alebo stredného podniku v oblasti obchodu a služieb a pôsobiť ako aktívny a riadiaci prvok v jeho hodnotovom reťazci.

Poštové technológie a služby[upraviť | upraviť zdroj]

Absolventi medziodborového študijného programu dokážu analyzovať a riešiť problémy v podmienkach podnikov služieb s premiestňovacou činnosťou. V nadväznosti na predmety zamerané na ekonomiku, bankový a finančný sektor, prevádzku a riadenie pošty a informačno-komunikačné technológie, hľadajú možnosti ich efektívneho riadenia a navrhujú adekvátne riešenia moderných postupov a marketingovej podpory v technických a ekonomických oblastiach.

Študenti, ktorí úspešne ukončia štúdium nachádzajú uplatnenie ako stredný manažment v sieťových podnikoch, v expresných a kuriérskych službách, bankovom a finančnom sektore ako i v ostatných podnikoch služieb.

Tento študijný program bakalárskeho štúdia sa od akademického roka 2020/2021 neotvára.[5]

Inžinierske štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Poštové inžinierstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Absolventi študijného programu sú pripravení na riadenie prevádzkových, technologických, obchodných a ekonomických činností v poštových a logistických procesoch.

Nadobudnuté znalosti majú v oblasti základných legislatívnych predpisov, situácie na poštových a prepravných trhoch a trhoch elektronických komunikácií, ale aj informačných systémoch, zásadách ekonomického a finančného riadenia a medzinárodných ekonomických vzťahoch. Tie ich predurčujú, aby dokázali navrhovať a implementovať vhodné technológie, riadiť, organizovať a zabezpečovať prevádzku.

Elektronický obchod a manažment[upraviť | upraviť zdroj]

Po absolvovaní štúdia sa absolventi môžu uplatniť v riadiacich funkciách vrcholového manažmentu všetkých typov podnikov obchodu alebo služieb, pri zabezpečovaní manažérskych funkcií vo väzbe na využívanie informačno-komunikačných technológií a služieb, ako aj pri napĺňaní funkcií aktívneho riadiaceho prvku v hodnototvornom reťazci v rámci elektronického podnikania a elektronického obchodovania. Sú odborne pripravení na oblasť poskytovania elektronických služieb, služieb elektronického bankovníctva, e-governmentu a riešení e-logistiky. Dokážu aplikovať obchodné modely elektronického obchodovania vo forme virtuálnych maloobchodných predajní (e-shop), virtuálnych obchodných domov (e-mall), elektronického verejného obstarávania, elektronických aukcií a pod.

Absolventi majú vedomosti a zručnosti spojené s implementovaním projektového riadenia a manažmentu inovácií.

Doktorandské štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Katedra spojov sa podieľa na zabezpečovaní doktorandských študijných odborov Doprava (študijné programy: Dopravná technika a technológia, Dopravné služby a Poštové technológie) a Ekonómia a manažment (študijné programy: Ekonomika a manažment podniku a Ekonomika dopravy, spojov a služieb), ktoré poskytuje Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline.

Veda a výskum[upraviť | upraviť zdroj]

Vedecko-výskumná činnosť katedry zodpovedá odbornej profilácii študijných programov. Orientuje sa najmä na riešenie technických, technologických, organizačných, ekonomických a marketingových problémov v podnikoch z oblasti poštových služieb a elektronických komunikácií.

Teoretický a experimentálny výskum je zameraný predovšetkým na riešenie problémov:

 • spojovej politiky a identifikovania spoločensky optimálnej úrovne spojových systémov
 • efektívnosti a kvality v distribučných podnikoch a podnikoch elektronických komunikácií
 • interakcie dopytu a ponuky v pošte a v oblasti elektronických komunikácií
 • návrhu a optimalizácie logistických a distribučných sietí
 • diagnostikovania podnikateľského prostredia v spojoch, rozpracovania vhodných metód diagnostikovania v spojových podnikoch a stanovovania účinných terapií v týchto podnikoch
 • interakcie človek-stroj vo variantnom prostredí
 • poľsko-slovensko-českej cezhraničnej spolupráce
 • riadenie kvality v službách

Katedra spojov sa podieľa na organizácií medzinárodných konferencií a workshopov:

 • POSTPOINT – medzinárodné stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít zamerané na rôzne oblasti poštového sektora a rozvíjanie spolupráce s poprednými domácimi i zahraničnými inštitúciami.[6]
 • Rozvoj Euroregiónu Beskydy – konferencia, zameraná na poznávanie a diagnostiku spoločensko-ekonomických podmienok, možností, činností samospráv a využívanie európskych fondov s cieľom podpory a rozvoja územia Euroregiónu Beskydy.
 • Diagnostika podniku, controling a logistika – cieľom konferencie je vzájomná výmena vedeckých informácií a záverov o metodológií diagnostiky podniku a hľadaní optimálnych riešení v prípade negatívnych tendencií v podniku.[7]
 • MARVI – stretnutie pedagógov a výskumných pracovníkov z univerzít a vzdelávacích inštitúcií, ako aj zástupcov reklamných agentúr má za cieľ vzájomnú výmenu vedeckých informácií, skúseností a záverov z oblasti marketingu vzdelávacích inštitúcií.[8]
 • DoNT – Day of New Technologies – konferencia je tématicky zameraná na problematiku technológie RFID ako nástroja pre inovácie, transfér získaných poznatkov do praxe a rozvoj automatickej identifikácie.[9]

Technické zabezpečenie[upraviť | upraviť zdroj]

Pre zabezpečenie výučby využíva Katedra spojov okrem univerzitných a fakultných učební aj vlastné laboratóriá, ktoré sa nachádzajú v miestnostiach BF106, BF110 a taktiež špeciálne laboratória AIDC[10] a HMI-LAB.[11] Sú špecializované na výučbu jednotlivých odborných predmetov, podporu výskumu a svojím multimediálnym charakterom vytvárajú základ pre ďalšie vzdelávanie študentov i pedagógov katedry.

V rámci katedry bolo vytvorené multimediálne pracovisko pre potreby zdravotne postihnutých študentov. Súčasťou je program MAGIC, ktorý umožňuje zväčšovanie zobrazovania a zlepšenia práce s počítačom. Vytvorením tohto pracoviska sa sprístupnila výučba a vzdelávanie aj zdravotne postihnutým študentom.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. fpedas.uniza.sk, [cit. 2020-02-04]. Dostupné online.
 2. História - Katedra spojov [online]. ks.uniza.sk, [cit. 2020-02-04]. Dostupné online.
 3. Zamestnanci - Katedra spojov [online]. ks.uniza.sk, [cit. 2020-02-04]. Dostupné online.
 4. Informačný leták pre bakalárske štúdium na FPEDAS [online]. fpedas.uniza.sk, [cit. 2020-02-06]. Dostupné online.
 5. Informačný leták pre bakalárske štúdium na FPEDAS [online]. fpedas.uniza.sk, [cit. 2020-02-06]. Dostupné online.
 6. Konferencia Postpoint 2019 [online]. postpoint.sk, [cit. 2020-02-04]. Dostupné online.
 7. Konferencia Diagnostika podniku, controlling a logistika [online]. diagnostika.uniza.sk, [cit. 2020-02-04]. Dostupné online.
 8. Konferencia MARVI [online]. marvi.sk, [cit. 2020-02-04]. Dostupné online.
 9. Konferencia Day of New Technologies [online]. dont.uniza.sk, [cit. 2020-02-04]. Dostupné online.
 10. AIDC laboratory [online]. aidclab.uniza.sk, [cit. 2020-02-04]. Dostupné online.
 11. HMI laboratory [online]. hmi-lab.uniza.sk, [cit. 2020-02-04]. Dostupné online.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 49°12′10″S 18°45′19″V / 49,202812°S 18,755355°V / 49.202812; 18.755355