Konkurz (konkurzné právo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Konkurz je v zmysle súčasného slovenského zákona č. 7/2005 Z.z. hlavná časť konkurzného konania, čiže časť konkurzného konania nasledujúca po tzv. vyhlásení konkurzu. Konkurzné konanie je špeciálne súdne konanie na riešenie úpadku dlžníka (teda jeho dlhodobej platobnej neschopnosti voči viacerým veriteľom alebo predlženosti) kolektívnym uspokojením jeho veriteľov z výťažku zo speňaženia majetku dlžníka. Podrobnejšie o použití termínu konkurz(né konanie) pozri nižšie.

Terminológia[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnom slovenskom zákone č. 7/2005 Z.z. sa termín konkurz a konkurzné konanie používa tak, ako je uvedené vyššie v úvode článku. V predchádzajúcom zákone č. 328/1991 Z.z. boli výrazy konkurz a konkurzné konanie úplné synonymá, lebo výraz konkurz sa používal ako legislatívna skratka výrazu konkurzné konanie, ktorým sa myslelo celé konanie. Historicky, v susedných štátoch a v literatúre sa vyskytujú ešte ďalšie významy slova konkurz. Celkovo teda slovo konkurz môže mať tieto významy:

 • ako termín (primárne) rímskeho práva (po latinsky „concursus creditorum“): súbeh pohľadávok viacerých veriteľov proti jednému insolventnému dlžníkovi, čím sa myslí (1) jednak prihlásenie sa viacerých veriteľov (teda prihlásenie ich pohľadávok) počas istej predpísanej doby v starovekom Ríme, aby nestratili nárok na majetok (časť majetku) insolventného dlžníka, a (2) jednak všeobecnejšie konkurencia (t. j. konkurenčný vzťah) viacerých veriteľov ohľadom uspokojenia svojich pohľadávok voči insolventnému dlžníkovi, ak tento dlžník nemá dosť majetku na uspokojenie všetkých veriteľov v plnom rozsahu[1][2][3][4][5][6][7]
 • úpadok (t.j. buď v zmysle zákona č. 7/2005, teda: dlhodobá platobná neschopnosť dlžníka voči viacerým veriteľom alebo predlženosť, alebo voľnejšie: zastavenie platieb či aktivity podniku kvôli platobnej neschopnosti, bankrot)[8][9][10][11][12][13]
 • konkurzné konanie, t.j. súdne konanie na riešenie úpadku (v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z.) dlžníka kolektívnym uspokojením jeho (vzájomne si „konkurujúcich“ viacerých) veriteľov z výťažku zo speňaženia majetku dlžníka, pričom toto konkurzné konanie môže byť chápané[14][15][7][1][16][17][18][19][20]:
  • v užšom zmysle (t.j. až od vyhlásenia konkurzu; takto napr. v súčasnom slovenskom zákone č. 7/2005 Z.z. len pod názvom „konkurz“”, alebo v rakúskom zákone RGBl. č. 337/1914 v znení z roku 2016 pod názvom „konkurzné konanie“) alebo
  • v širšom zmysle (t.j. zhruba od podania návrhu na konkurz; takto napr. v staršom zákone 328/1991 Zb. pod názvami „konkurzné konanie“ alebo „konkurz“ a v súčasnom zákone č.7/2005 Z.z. len pod názvom „konkurzné konanie“)
 • súhrnné označenie pre predchádzajúce dve odrážky, teda (1) úpadok (starší názov aj: materiálny konkurz) a (2) konkurzné konanie (starší názov aj: formálny konkurz)[21][10][22][23][24][12]

Podobný je termín úpadok a krida.

V rokoch 1951 – 1963 existovala namiesto konkurzu tzv. exekučná likvidácia (§ 570 a nasl. zákona č. 142/1950 Zb.) a v rokoch 1963 – 1991 tzv. (exekučná) likvidácia majetku (§ 352 – 354 zákona č. 99/1963 Zb.)[25][26][27][28][29].

Úpadok[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa terminológie zákona č. 7/2005 Z.z. hovoríme, že dlžník je „v úpadku“ vtedy, ak je platobne neschopný alebo predlžený (pričom ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, predpokladá sa, že je v úpadku)[30]:

 • Platobne neschopný je dlžník vtedy, ak nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.
 • Predlžený je dlžník vtedy, ak je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

Konkurzné konanie[upraviť | upraviť zdroj]

Niektorý z veriteľov dlžníka alebo samotný dlžník (prípad. iná osoba uvedená v zákone č. 7/2005 Z.z.) podáva na príslušný súd návrh na vyhlásenie konkurzu, pričom veriteľ návrh podať môže, kým dlžník návrh v niektorých stanovených prípadoch podať musí. Návrh musí mať v zákone stanovené náležitosti a navrhovateľ obyčajne musí zaplatiť súdu preddavok.[31].

Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania a vydá uznesnie o začatí konkurzného konania. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa (podľa terminológie zákona č. 7/2005) začína “konkurzné konanie”. Ak súd zistí, že návrh nespĺňa náležitosti, do 15 dní od doručenia návrhu poučí navrhovateľa o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby tieto nedostatky v lehote 10 dní odstránil. Ak tak navrhovateľ neurobí, súd návrh odmietne najneskôr do 15 dní po tom, čo uplynula lehota na odstránenie nedostatkov. Inak v rovnakej lehote rozhodne o začatí konkurzného konania. Voči uzneseniu o odmietnutí návrhu odvolanie nie je prípustné. <§14 zákona č. 7/2005>. Spočiatku je možné, aby navrhovateľ vzal svoj návrh späť[32] alebo bolo konkurzné konanie prerušené či zastavené[33].

Začiatok konkurzného konania má tieto účinky[34]:

 • dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony,
 • na dlžníkov majetok nemožno začať (resp. sa musí prerušiť existujúce) konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie,
 • na dlžníkov majetok nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom (okrem istých výnimiek) začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva,
 • konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje a nemožno rozhodnúť (a do obchodného registra zapísať toto rozhodnutie) o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka.

Podľa terminológie zákona č. 7/2005 sa od okamihu vyhlásenia konkurzu konkurzné konanie nazýva „konkurz“. Vyhlásenie konkurzu nastáva zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Od vyhlásenia konkurzu sa dlžník nazýva „úpadca“.[35]. Podrobnosti priebehu vyhlásenia konkurzu sú upravené v § 18 a 19 tohto zákona – postup závisí od toho, či bolo konkurzné konanie začaté na návrh dlžníka alebo na návrh veriteľa. Ak má súd pochybnosti o majetnosti dlžníka, tak v rámci prípravy vyhlásenia konkurzu ustanoví predbežného správcu; ak ten zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, súd konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastaví.[36]

V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok odkazom na príslušné ustanovenia tohto zákona. Ak súd v konkurznom konaní už ustanovil predbežného správcu, do funkcie správcu ustanoví predbežného správcu.[37]

Vyhlásenie konkurzu má najmä tieto účinky[38]:

 • oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu; právne úkony úpadcu urobené počas konkurzu, ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu, sú voči jeho veriteľom neúčinné; pohľadávky podliehajúce konkurzu sú ich dlžníci počas konkurzu povinní plniť správcovi
 • ak úpadca pred vyhlásením konkurzu predal vec s výhradou vlastníctva a kupujúcemu ju odovzdal, môže kupujúci vec vrátiť alebo trvať na plnení zmluvy; ak úpadca pred vyhlásením konkurzu kúpil a prevzal vec s výhradou vlastníctva bez toho, aby k nej nadobudol vlastnícke právo, nemôže predávajúci uplatňovať vrátenie veci; toto všetko platí obdobne pre zmluvy o finančnom lízingu
 • nesplatné pohľadávky a záväzky úpadcu, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu a ktoré sa týkajú jeho majetku, sa začnú považovať za splatné
 • prerušujú niektoré súdne a iné konania, ktoré sa týkajú úpadcovho majetku
 • na úpadcov majetok nemožno začať (resp. sa musí prerušiť existujúce) konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie,
 • na úpadcov majetok nemôže počas konkurzu vzniknúť zabezpečovacie právo (okrem riadne registrovaného záložného práva, ktoré sa vzťahuje na budúci majetok),
 • zanikajú úpadcove jednostranné právne úkony, ak sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, najmä jeho príkazy, poverenia, plnomocenstvá a prokúry,
 • zaniká úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov,
 • začína platiť, že proti pohľadávke, ktorá vznikla úpadcovi po vyhlásení konkurzu, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči úpadcovi pred vyhlásením konkurzu,
 • zmluvné dojednania zakazujúce úpadcovi postúpenie jeho pohľadávok alebo zakazujúce postúpenie pohľadávok, ktoré vznikli voči úpadcovi pred vyhlásením konkurzu, sa stávajú neúčinnými
 • oprávnenie konať za úpadcu v pracovnoprávnych vzťahoch vo vzťahu k zamestnancom úpadcu prechádza na správcu,
 • zmluva o zlúčení, zmluva o splynutí alebo projekt rozdelenia úpadcu podlieha súhlasu správcu. Splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie úpadcu možno zapísať do obchodného registra iba so súhlasom správcu.

Zákon č. 7/2005 Z.z., pokiaľ ide o konkurz, ďalej upravuje podrobnosti o:

 • prihlasovaní pohľadávok (§ 28 – 32a)
 • schôdzi veriteľov a veriteľského výboru (§ 33 – 39)
 • správcovi (§ 40 – 43)
 • práve veriteľa alebo správcu odporovať počas konkurzu právnym úkonom týkajúcim sa majetku dlžníka a ukracujúcim uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka (§ 57 - 66)
 • majetku podliehajúcom konkurz (teda o tzv. konkurznej podstate) (§ 67 – 81)
 • orgánoch dávajúcich pokyny a odporúčania správcovi majetku (§ 82 – 85)
 • postupe správcu pri správe majetku (§ 86 – 90)
 • speňažovaní majetku (§ 91 - 93)
 • uspokojovaní veriteľov (§ 94 - 101)
 • zrušení konkurzu súdom (§ 102 - 105)
 • cezhraničných konkurzoch (§ 172 - 175)
 • konkurze finančných inštitúcií a záverečnom vyrovnaní ziskov a strát (§ 176 – 195)

Okrem konkurzného konania (resp. konkurzu) sa zákon č. 7/2005 Z.z. mimochodom zaoberá aj témami reštrukturalizácia (§ 108-165) a oddlženie (§ 166 - 171).

Malý konkurz[upraviť | upraviť zdroj]

Pri vyhlásení konkurzu alebo aj počas konkurzu môže súd (tzv. uznesením o otvorení malého konkurzu) uznať konkurz za tzv. malý konkurz, ak je úpadca fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, a ak sú splnené aspoň dva nasledujúce predpoklady: (a) majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevyšuje 165 000 eur, (b) obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom uzatvorenom účtovnom období pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 eur, (c) úpadca pravdepodobne nemá viac ako 50 veriteľov. V prípade malého konkurzu môže súd skrátiť lehoty platné pre riadny konkurz alebo rozhodnúť o iných opatreniach v záujme čo najrýchlejšieho, najúspornejšieho a najefektívnejšieho vedenia konkurzného konania. Okrem toho v malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov.[39]

Zoznam príslušných súdov na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu[upraviť | upraviť zdroj]

Na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie, sú príslušné zákonom určené okresné súdy v sídle krajského súdu, a to [chýba zdroj]:

 • Okresný súd Bratislava I pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 • Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 • Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline,
 • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
 • Okresný súd Košice I pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b konkurz. In: OVEČKOVÁ, Oľga, at al. Slovník obchodného práva. 1. vyd. Bratislava : Iura edition, 1994. 366 s. ISBN 80-88715-11-3. S. 122 – 123.
 2. SCHELLE, Karel; SCHELLEOVÁ, Ilona. Konkurs und Ausgleich in der Tschechischen Republik. 1. Aufl. [München]: GRIN, 2010. 429 s. ISBN 978-3-640-72817-6. s. 27, 39.
 3. PUCHTA, Georg Friedrich. Vorlesungen über das heutige römische Recht 2. 2. Aufl. Leipzig, 1849. dostupné online s. 55.
 4. BAUER, Peter M. Der Insolvenzplan : Untersuchungen zur Rechtsnatur anhand der geschichtlichen Entwicklung. Berlin ; Münster : Lit, 2009. 420 s. ISBN 978-3-643-10115-0. S. 37.
 5. Concurs. In: Pierer's Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit, Band 4. 4. Aufläge. Altenburg: Verlagsbuchhandlung von H. A. Pierer, 1858. dostupné online s. 341 – 344.
 6. Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Konkurs [online]. Heidelberg: Deutsches Rechtswörterbuch, Forschungsstelle der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, [cit. 2016-03-30]. Dostupné online.
 7. a b ĎURICA, Milan; HUSÁR, Ján. Sprievodca konkurzným právom. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008. Dostupné online. S. 5.
 8. Konkurs. In: Lexikon des Mittelalters. CD-ROM. Verlag J.B. Metzler, 2000. ISBN 3-476-01819-9.
 9. KONKURS. In: JELÍNEK, Jaroslav, ed. Ekonomická encyklopedie 1 A – O. 2., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1984. s. 462.
 10. a b konkurs. In: Masarykův slovník naučný 4. Ko – M. Praha: Československý kompas, 1929. s. 68 – 69.
 11. úpadek. In: Příruční slovník jazyka českého. dostupné online; konkurs. In: Příruční slovník jazyka českého. dostupné online
 12. a b Konkurs. In: Duden. dostupné online
 13. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/291/324344582_136579_27601_627
 14. zákon 7/2005 (napr. § 1, §14 a §23) dostupné online
 15. zákon č. 328/1991 Zb.
 16. SCHELLE, Karel; SCHELLEOVÁ, Ilona. Konkurs und Ausgleich in der Tschechischen Republik. 1. Aufl. [München]: GRIN, 2010. 429 s. ISBN 978-3-640-72817-6. s. 27, 43.
 17. Konkurs. In: Ottův slovník naučný 14. Kartel – kraj. V Praze : J. Otto, 1899. dostupné online s. 712 – 717.
 18. BAŘINOVÁ, Dagmar; HÓTOVÁ, Renáta; OLŠAR, Ladislav. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. 2. přeprac. vyd. Praha : Grada, 2006. 171 s. ISBN 80-247-0909-0. S. 19, 22.
 19. Schnellübersicht über die Insolvenzverfahren [online]. Wien: Wirtschaftskammer Österreich, [cit. 2016-03-31]. Dostupné online. Archivované 2016-04-13 z originálu.
 20. Konkursverfahren [online]. Wien: Bundesministerium für Finanzen, 1.1.2016, [cit. 2016-03-31]. Dostupné online. Archivované 2016-04-12 z originálu.
 21. SCHELLE, Karel; SCHELLEOVÁ, Ilona. Konkurs und Ausgleich in der Tschechischen Republik. 1. Aufl. [München]: GRIN, 2010. 429 s. ISBN 978-3-640-72817-6. s. 32.
 22. zákon 7/2005
 23. Immincuter Konkurs. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens Band 9. 6., gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Leipzig und Wien: Bibliographisches Institut, 1907. dostupné online s. 772.
 24. Konkurs. In: DWDS-Wörterbuch [online]. Berlin: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, [cit. 2016-03-30]. Dostupné online.
 25. SCHELLE, Karel; SCHELLEOVÁ, Ilona. Konkurs und Ausgleich in der Tschechischen Republik. 1. Aufl. [München]: GRIN, 2010. 429 s. ISBN 978-3-640-72817-6. s. 40.
 26. konkurs. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 27. konkurz. In: Slovník cudzích slov (akademický). dostupné online
 28. likvidace In: Malá československá encyklopedie III I – L. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. s. 812.
 29. Právo a zákonnost : časopis pro právní praxi, 1991, roč. XXXIX, s. 376. Dostupné online. ISSN 1210-0900.
 30. § 3 zák. č. 7/2005 Z.z.
 31. § 11-13 zákona č. 7/2005
 32. § 15 zákona č. 7/2005
 33. § 16 zákona č. 7/2005
 34. § 14 zákona č. 7/2005
 35. § 23 zákona č. 7/2005
 36. § 18-21 zákona č. 7/2005
 37. § 22 zákona č. 7/2005
 38. § 44 – 56a zákona č. 7/2005
 39. § 106 – 107 zákona č. 7/2005