Metrológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Metrológia je odbor (veda) zaoberajúci sa meraním, meracími jednotkami a metódami, technikou merania, meradlami, stanovením fyzikálnych a materiálových konštánt a prípadne istými vlastnosťami osôb, ktoré meranie vykonávajú.

Metrológia sa definuje rôzne:

Metrológia je vedný a technický odbor obsahujúci všetky znalosti a činnosti týkajúce sa merania (náuka o meraní). Je to náuka, ktorá pojednáva o jednotkách, metódach a prostriedkoch merania.

Druhy metrológie[upraviť | upraviť kód]

 • všeobecná – zaoberá sa problémami spoločnými pre všetky merania bez ohľadu na charakter a druh meranej veličiny,
 • legálna – zaoberá sa meracími jednotkami a metódami z hľadiska predpísaných a právnych náležitostí
 • strojárska – zaoberá sa otázkami a problémami merania v oblasti strojárskej výroby, hlavne metrológiu dĺžok a uhlov, geometrických veličín, vrátane drsnosti povrchu.

Legálna metrológia[upraviť | upraviť kód]

V súčasnosti predstavuje metrológia vyspelú vedeckú a technickú disciplínu nevyhnutnú pre vyspelú spoločnosť, jej hospodárstvo a ekonomiku. Názov je odvodený z gréckych slov metron = meria a logos = náuka. Tento pojem existuje viac ako 2 storočia a dnes prakticky nahrádza rôzne, skôr používané pojmy. Od prvých štátnych formácií v dejinách ľudstva bola snaha upraviť záväznými predpismi otázky užívania meradiel a merania v záujme obchodu.

Legálna metrológia sa v súlade so Slovníkom Medzinárodnej organizácie legálnej metrológie OIML definuje ako časť metrológie týkajúca sa činností, ktoré vyplývajú zo zákonných požiadaviek a týkajú sa meracích jednotiek, meracích prístrojov a meracích metód, ktoré vykonávajú oprávnené subjekty.

Poslanie legálnej metrológie[upraviť | upraviť kód]

Poslaním legálnej metrológie je kontrolovať správnosť meradiel a merania na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa, ochrany zdravia, majetku, životného prostredia a bezpečnosti pri práci, čo je prirodzená povinnosť štátu. Jej cieľom je zabezpečiť dôveryhodnosť výsledkov meraní, poskytnúť verejnú záruku jednotnosti a správnosti meraní.

Ľudia využívajúci výsledky meraní v aplikačnej oblasti legálnej metrológie nemusia byť odborníci v metrológii. Preto za vierohodnosť takýchto meraní preberá zodpovednosť vláda.

Zariadenia musia zaručiť správne výsledky merania:

 • v pracovných podmienkach,
 • počas celej doby používania,
 • v hranici dovolených chýb.

Metrologická legislatíva na Slovensku[upraviť | upraviť kód]

Právna úprava metrológie na Slovensku pozostáva z:

a) Predpisov transponujúcich legislatívu "starého prístupu" Európskych spoločenstiev a obsahujúcich tiež legislatívu pre neharmonizovanú oblasť:

 1. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 2. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách,
 3. Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby,
 4. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole (nahrádza vyhlášku ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. a nadobúda účinnosť od 1. augusta 2019)

b) Predpisov transponujúcich legislatívu Nového prístupu - Nového legislatívneho rámca Európskej únie:

 1. Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu,
 3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu.

Legálna metrológia sa teda zaoberá časťou metrológie, ktorá vyplýva zo zákona č.157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo z predpisov nového legislatívneho rámca Európskej únie.

Zákon o metrológii upravuje:

 • pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti metrológie,
 • meraciu jednotku a jej používanie,
 • skupiny meradiel,
 • požiadavky na národný etalón a podmienky jeho realizácie a uchovávania a dohľad nad národným etalónom,
 • certifikovaný referenčný materiál a certifikáciu referenčného materiálu,
 • požiadavky na určené meradlo,
 • použitie určeného meradla a použitie povinne kalibrovaného meradla,
 • práva a povinnosti výrobcu a dovozcu určeného meradla,
 • práva a povinnosti používateľa určeného meradla,
 • práva a povinnosti používateľa povinne kalibrovaného meradla,
 • požiadavky na spotrebiteľské balenie,
 • povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia,
 • spôsob metrologickej kontroly určeného meradla a kalibráciu povinne kalibrovaného meradla a osoby, ktoré môžu vykonávať metrologickú kontrolu a kalibráciu,
 • podmienky úradného merania,
 • požiadavky a spôsob udeľovania spôsobilosti v oblasti metrológie,
 • požiadavky na dezignovanú organizáciu,
 • autorizačné požiadavky a povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby,
 • registračné požiadavky a povinnosti registrovanej osoby,
 • dozor nad dodržiavaním tohto zákona,
 • ukladanie pokút,
 • vzťah Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky k zahraničiu a informačnú povinnosť tohto úradu. [1]

Orgány štátnej správy pre oblasť metrológie[upraviť | upraviť kód]

Orgánmi štátnej správy pre oblasť metrológie sú:

Slovenská legálna metrológia, n. o. (SLM)[upraviť | upraviť kód]

Slovenská legálna metrológia, n. o. (SLM) je nezisková organizácia zriadená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR k 1. 1. 1994 so sídlom v Banskej Bystrici s tromi pracoviskami umiestnenými na piatich miestach na území Slovenska.

Aktivity SLM[upraviť | upraviť kód]

Aktivity SLM sú v týchto oblastiach:

 • prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na sekundárne etalóny, určené pracovné meradlá a prostredníctvom metrologických laboratórií na pracovné meradlá neurčené,
 • metrologická kontrola určených pracovných meradiel, schválenie typu (posudzovanie zhody), prvotné a následné overenie určených pracovných meradiel.

Ide o meradlá:

 • v platobnom styku – pri ochrane správnosti obchodného styku,
 • meradlá v zdravotníctve – pri ochrane zdravia,
 • meradlá v životnom prostredí – pri ochrane životného prostredia,
 • meradlá v bezpečnosti práce – pre bezpečnosť práce,
 • meradlá pre spotrebiteľské balenie tovaru – pri spotrebiteľskom balení tovaru.

Ďalej ide o:

 • úradné meranie,
 • školiacu odbornú činnosť,
 • metrologické expertízy,
 • kontrolu plnenia podmienok registrácie a autorizácie.

Viac ako 75 % kapacity výkonov sa využíva na overovanie a kalibráciu sekundárnych etalónov, meradiel určených i meradiel neurčených. Zákon nestanovuje neurčené meradlá, je tu však skupina meradiel a de facto, ktoré sa používajú v bežnej praxi na meranie parametrov výrobkov, parametrov technologických postupov a na meranie v bežnej praxi vôbec. O túto skupinu po metrologickej stránke sa stará vlastník, on sa stará o ich metrologické zabezpečenie. O metrologické zabezpečenie určených meradiel sa stará štátna metrológia alebo poverená organizácia na požiadanie užívateľa. V novele zákona, ktorá sa chystá, by mali byť znovu uvedené tak ako v predošlom.

Určené meradlá sú meradlá používané:

 1. v platobnom styku,
 2. pri ochrane – zdravia,
 • bezpečnosti,
 • majetku a
 • životného prostredia,
 1. pri spotrebiteľsky balených tovaroch,
 2. pri meraniach poškodzujúcich záujmy fyzických a právnických osôb a spoločnosti,
 3. pri ustanoveniach osobitnými predpismi.

Každé takéto meradlo musí mať schválenie typu, až na prípady, kde sa to zdôvodní nehospodárnosťou. Schválenie typu podáva výrobca alebo na návrh výrobcu dovozca. Žiadateľ o schválenie typu uhrádza náklady na skúšku a predkladá požadované vzorky. Výrobca alebo dovozca je povinný pred uvedením meradiel na trh umiestniť na meradle a všetkých prídavných zariadeniach značku schváleného typu. TSKXXX/YY-ZZZ národná značka schváleného typu, kde XXX je odbor merania, YY je rok schválenia typu a ZZZ je poradové číslo. P TSK XXX/YY-ZZZ národná značka s obmedzením. TSK NM XXX/XX-ZZZ národná značka schváleného typu meradla, ktoré nepodlieha prvotnému overeniu. N TSK XXX/XX-ZZZ národná značka meradla, ktoré nepodlieha schváleniu typu. Vyhláška 210/2000 z 1. júla 2000 ÚNMS SR uvádza i značky schváleného typu Európskych spoločenstiev. Národná overovacia značka sa skladá zo slovenského znaku umiestneného v kruhu, kde pod trojvrším je umiestnené číslo overujúcej organizácie: 0… SMÚ Bratislava 1… SLM Metrologické pracovisko Bratislava 2… SLM Metrologické pracovisko Banská Bystrica 3… SLM Metrologické pracovisko Košice.

SLM je zabezpečovateľom prepojenia etalónov Kalibračných laboratórií, podnikových meracích stredísk a akreditovaných a autorizovaných pracovísk na primárne, národné etalóny.

Legislatívne požiadavky, ktoré musí meradlo spĺňať[upraviť | upraviť kód]

Na celom svete sa kladú miestne legislatívne požiadavky, ktoré, musí spĺňať meradlo a jeho využitie. Spomínajú sa pritom preventívne aj represívne opatrenia:

 • a) Preventívne opatrenia – vykonávajú sa pred uvedeným zariadenia na trh, to znamená, že zariadenie musí mať skúšku typu a musí byť overené. Výrobcovia zabezpečujú skúšku typu oprávneným orgánom – vo väčšine krajín úradom – či typ spĺňa všetky príslušné legislatívne požiadavky. V prípade sériovo vyrábaných meradiel sa musí zaistiť overením, že každé zariadenie spĺňa všetky požiadavky kladené naň schvaľovacím postupom. V prípade používaných prístrojov sa predpisuje preskúšanie alebo opakované overenie. Zaistí sa tak, že meradlo odpovedá legislatívnym požiadavkám. Tie sa v jednotlivých krajinách líšia a závisia od národnej legislatívy.
 • b) Represívne opatrenia – dohľad nad trhom predstavuje represívne opatrenie na zamedzenie nelegálneho používania meradiel. Etalóny používané na takúto kontrolu a preskúšanie musia byť nadviazané na národne alebo medzinárodné etalóny.

Legislatívna kontrola meradiel[upraviť | upraviť kód]

Záväzná legislatívna kontrola meradla, ktorá sa spomína v smernici, sa ponecháva na každú členskú krajinu. Neharmonizovali sa požiadavky kladené na zariadenie, ktoré sa dostalo do prevádzky. Opätovné overenie, preskúšanie a intervaly platnosti overenia preto môžu stanoviť členské krajiny na základe svojej vlastnej národnej legislatívy. Ochrana spotrebiteľa sa môže v jednotlivých členských štátoch líšiť. Preto sa požiadavky, stanovujúce používanie zariadenia, stávajú predmetom národnej legislatívy. Členské krajiny môžu stanoviť legislatívne požiadavky na meradlá, ktoré neobsahuje MID. SLM metrologicky zabezpečuje činnosť v nasledujúcich oblastiach:

1. Dĺžka

 • koncové mierky 0,5 až 1 000 mm,
 • čiarkové metre do 1 000 mm,
 • meračské pásma do 50 m,
 • overovanie taxametrov a počítadiel kilometrov,
 • dĺžkové meradlá na metrový tovar,
 • meračské pásma,
 • skladacie meracie zariadenia,
 • skúšobné sitá.

2. Plocha

 • meracie zariadenia na meranie plochy usni.

3. Objem a prietok

 • odmerné kovové nádoby,
 • odmerné nádoby na vyliatie objemu,
 • rýchlomery,
 • overovacie trate na overovanie vodomerov,
 • prietokomery,
 • zariadenia na overovanie plynomerov,
 • výčapné nádoby,
 • prepravné sudy z nehrdzavejúcich materiálov a prepravné sudy iné,
 • prepravné cisterny na kvapaliny,
 • stacionárne nádrže ako meradlá objemu,
 • objemové meradlá na kvapaliny – dávkovacie,
 • objemové meradlá na lieh,
 • objemové meradlá prietokové na kvapaliny a kvapalné plyny,
 • merače pretečeného množstva vody,
 • plynomery,
 • prepočítavače plynu.

4. Hmotnosť

 • závažia,
 • zaťažovacie závažia a zariadenia,
 • váhy,
 • váhy na váženie drahých kovov, kameňov a cenných materiálov,
 • váhy pre zdravotníctvo,
 • obilné skúšače,
 • váhy na počítanie kusov a zisťovanie vlastností látok,
 • váhy na úradné meranie.

5. Tlak

 • tlakomery na meranie tlaku krvi deformačné a ortuťové,
 • prevodníky tlaku pre kafilerické zariadenia,
 • piestové tlakomery do 60 MPa,
 • deformačné manometre do 60 MPa,
 • prevodníky tlaku.

6. Teplota

 • sklenené teplomery,
 • tlakové teplomery,
 • bimetalové teplomery,
 • elektrické snímače teploty,
 • lekárske a zverolekárske teplomery,
 • teplomery na stanovenie spalného tepla,
 • snímače teploty pre merače tepla,
 • teplotné polia zariadení,
 • teplomery pre objemové meradlá liehu.

7. Teplo

 • merače tepla a ich podzostavy.

8. Elektrický prúd

 • jednosmerné a striedavé ampérmetre (10 uA až 100 A),
 • kalibrátory prúdu.

9. Elektrické napätie

 • jednosmerné a striedavé voltmetre (lOuV až 1000 V),
  • kalibrátory napätia,
  • deliče napätia,
  • whestonové články.

10. Výkon a práca

 • jednosmerné a striedavé watmetre,
 • jednofázové a viacfázové striedavé dynamické elektromery,
 • spotreba elektrickej energie.

11. Odpor, práca a kapacita

 • jednosmerný odpor (0,1 Q. až 100 GO),
 • ohmetre, odporové dekády a mosty,
 • kapacita,
 • indukčnosť.

12. Čas

 • zariadenia na kalibráciu stopiek.

13. Frekvencia

 • čítače frekvencie,
 • kremenné oscilátory,
 • otáčkomery,
 • zariadenia na kontrolu otáčkomerov.

14. Hustota

 • laboratórne hustomery, liehomery, cukromery a muštomery,
 • hustomery, liehomery, cukromery a muštomery.

15. pH-metria

 • pH metre a tlmivé roztoky.

16. Refraktometria

 • refraktometre,
 • index lomu, kvapalné a tuhé látky.

17. Konduktometria

 • konduktometre.
 • vodivostné články,
 • referenčné roztoky.

18. Vlhkosť tuhých látok

 • vlhkomery na obilniny a olejniny,
 • vlhkomery na drevo.

19. Viskozita

 • sklené kapilárne viskozimetre.

20. Chemické zloženie

 • analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel,
 • mototestery benzínových motorov,
 • analyzátory dychu.

21. Veličiny atómovej a jadrovej fyziky

 • služba osobnej dozimetrie.

Infraštruktúra legálnej metrológie[upraviť | upraviť kód]

Do súčasnej infraštruktúry legálnej metrológie na Slovensku patrí:

 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, zodpovedný najmä za štátnu politiku v oblasti metrológie a za metrologickú legislatívu,
 • Slovenský metrologický ústav, ako národná metrologická inštitúcia zabezpečujúca uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov meracích jednotiek a stupníc a odovzdávanie ich hodnôt na etalóny a meradlá používané v hospodárstve SR.
 • Slovenská legálna metrológia, n. o. ako organizácia určená rozhodnutím ÚNMS SR podľa § 9 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii na výkon metrologickej kontroly meradiel (určená organizácia), ako výkonný orgán legálnej metrológie vykonávajúci najmä overovanie určených meradiel a prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na ostatné meradlá,
 • organizácie autorizované ÚNMS SR na overovanie určených meradiel a ďalšie organizácií autorizované na výkon úradného merania,
 • Slovenský metrologický inšpektorát vykonávajúci metrologický dozor nad dodržiavaním zákona o metrológii a dohľad na trhu v oblasti váh s neautomatickou činnosťou.

Hlavné úlohy Slovenskej legálnej metrológie, n. o.[upraviť | upraviť kód]

Slovenská legálna metrológia, n. o. (SLM) je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti metrológie založená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe uznesenia vlády SR č. 1203 aj jej rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Slovenská legálna metrológia.

Súčasné postavenie SLM v metrologickej infraštruktúre na Slovensku a jej hlavné úlohy vyplývajú z Rozhodnutia ÚNMS SR č. 2005/000557/00357 o organizácii určenej úradom, ktorým ÚNMS SR podľa § 9 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. (ďalej len “zákon o metrológii) určil Slovenskú legálnu metrológiu, n. o., na výkon metrologickej kontroly meradiel a ďalších činností vyplývajúcich zo zákona o metrológii.

V súlade s uvedeným dokumentom SLM rozvíja svoje aktivity v nasledujúcich oblastiach:

 • prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na etalóny používané na overovanie a kalibráciu meradiel;
 • poskytovanie metrologických služieb v oblasti regulovanej zákonom o metrológii – ide predovšetkým o overovanie určených meradiel, používaných v oblastiach dôležitých z hľadiska ochrany záujmov občana, spotrebiteľa, ochrany majetku, zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania. SLM ako nezisková organizácia vykonáva tieto služby prísne nestranne a dôveryhodne a bez rušivého vplyvu iných záujmov;
 • výkon technických skúšok vzoriek meradiel na účely schválenia typu;
 • preverovanie splnenia podmienok uznania metrologickej kontroly vykonanej v zahraničí;
 • posúdenie predpokladov na výkon činností, ktoré sú predmetom autorizácie podľa zákona o metrológii, vrátane kontroly u žiadateľa o autorizáciu;
 • kontrola splnenia podmienok registrácie u podnikateľov;
 • výkon úradného merania podľa zákona o metrológii, výkon služieb osobnej dozimetrie predovšetkým pre zdravotnícke organizácie;
 • poskytovanie metrologických služieb v neregulovanej sfére – ide najmä o kalibráciu referenčných a pracovných etalónov a kalibráciu meradiel pre potreby hospodárstva SR.;
 • posudzovanie zhody výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov ako autorizovaná osoba SKTC – 177, akreditovaný orgán prevádzkujúci certifikačný systém váh s neautomatickou činnosťou a notifikovaná osoba na certifikáciu váh s neautomatickou činnosťou podľa smernice Rady Európskych spoločenstiev 90/384/EHS;
 • vykonávanie dohľadu nad systémom kvality výrobcu určených meradiel;
 • poskytovanie služby outsourcingu v oblasti starostlivosti o meradlá;
 • organizovanie programov medzilaboratórnych porovnávacích meraní v oblasti kalibrácie a overovania meradiel a úradného merania;
 • meranie a kontrola množstva výrobku v obale spotrebiteľsky balených výrobkov;
 • expertízna, poradenská a školiaca činnosť;
 • dvojstranná a mnohostranná medzinárodná spolupráca v oblasti metrológie.

SLM a kvalita poskytovaných služieb[upraviť | upraviť kód]

Trvalé ciele SLM:

 • maximálne uspokojovanie požiadaviek zákazníkov,
 • individuálny prístup ku každému z nich,
 • zdokonaľovanie a rozširovanie poskytovaných služieb.

Tento prístup k zákazníkovi je podrobnejšie prezentovaný v Politike kvality, ktorej súčasťou je trvalá zodpovednosť vrcholového manažmentu a všetkých zamestnancov SLM za kvalitu odovzdávanej práce vykonávanej pri všetkých činnostiach SLM. Uvedené ciele sleduje aj vytvorený systém manažérstva kvality SLM, ktorý bol v roku 2001 certifikovaný certifikačným orgánom CE QUALITE SLOVAKIA podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2000.

V roku 2004 bol systém manažérstva kvality potvrdený francúzskym certifikačným orgánom AFAQ vydaním certifikátu siete IQNET.

Iné projekty[upraviť | upraviť kód]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Metrológia

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

 • SLOV-LEX. 157/2018 Z.z. - Zákon o metrológii a o zmene a dopl... [online]. Slov-lex, [cit. 2019-06-16]. Dostupné online.