Miroslav Glejtek

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Miroslav Glejtek
slovenský historik, heraldik a
vysokoškolský pedagóg
Miroslav Glejtek
Narodenie25. apríl 1981 (39 rokov)
Žilina, Česko-Slovensko
Alma materUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Odkazy
Webstránkacirkevneerby.sk

Doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD. (* 25. apríl 1981, Žilina) je vysokoškolský pedagóg, historik a heraldik.[1] Pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako pedagóg a spolugarant študijných odborov.[2] Je členom výboru Slovenskej Genealogicko-heraldickej spoločnosti, heraldickým konzultorom Konferencie biskupov Slovenska a členom viacerých redakčných a vedeckých rád vedeckých časopisov a pamäťových inštitúcií. Venuje sa bádaniu v oblasti heraldiky, pomocných vied historických a cirkevných dejín, je autorom samostatných monografií a vedeckých štúdii, ako aj autorom cirkevných a občianskych erbov.[3]

Profesionálna dráha[upraviť | upraviť zdroj]

 • 2014 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, habilitovaný na docenta Slovenských dejín (doc.)[4]
 • od roku 2013 člen vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci
 • od roku 2012 člen výboru Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti v Martine
 • od roku 2011 pracovník Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FF UKF)
 • od roku 2008 Heraldický konzultor Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska
 • 2008 – 2011 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, interné doktorandské štúdium, odbor slovenské dejiny (PhD.)
 • 2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (PhDr.)
 • 2004 – 2008 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odbor história (Mgr.)
 • 1999 – 2004 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Ing.)

Členstvo v redakčných radách časopisov[upraviť | upraviť zdroj]

 • Konštantínove listy (Scopus[5]) (od r. 2013)[6]
 • Studia historica Nitriensia (Scopus; Erih+[7]) (od r. 2012)[8]
 • Acta Regionalia (od r. 2016)[9]

Vedecké a odborné zameranie v oblasti pomocných vied historických a cirkevných dejín[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2008 obhájil magisterskú prácu na tému "Historický exlibris a supralibros vo fondoch nitrianskych piaristov ako historický prameň". V rokoch 2008 – 2011 bol interným doktorandom na Katedre histórie FF UKF, kde obhájil dizertačnú prácu na tému "Inštitúcia Spišskej kapituly v ranom novoveku. Vnútorné dejiny kapituly v 17. a 18. storočí vo svetle kanonických vizitácií a kapitulných štatútov". V roku 2010 obhájil rigoróznu prácu na tému "Pečať ako prameň cirkevnej heraldiky". Od roku 2011 pôsobil na Katedre histórie FF UKF ako odborný asistent a v roku 2014 sa na rovnakom pracovisku habilitoval prácou "Stredoveká cirkevná pečať – prameň kresťanskej ikonografie" na docenta. Špecializuje sa na pomocné vedy historické, cirkevné dejiny a kresťanskú ikonografiu. V roku 2008 bol menovaný Heraldickým konzultorom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska s právom posudzovať a schvaľovať cirkevné erby.[10][11] Je tiež členom Slovenskej genealogicko–heraldickej spoločnosti. Od roku 2013 je členom vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci. Vo výskumnej činnosti sa zaoberá najmä cirkevnou heraldikou a sfragistikou, kresťanskou ikonografiou a dejinami knižnej kultúry. Okrem historického výskumu sa venuje aj živej heraldike – navrhovaniu erbov (pečiatok, zástav, exlibrisov) cirkevných ustanovizní a cirkevných predstaviteľov.[12]

Heraldická tvorba[upraviť | upraviť zdroj]

Ako samostatný heraldik je Miroslav Glejtek autorom viac ako stovky erbov, pečiatok a zástav najmä cirkevných inštitúcií (diecézy, kapituly, archidiakonáty, dekanáty, farnosti, duchovné správy, rehoľné spoločenstvá) a cirkevných hodnostárov (biskupi, opáti, kanonici, farári, kapláni, administrátori). Vo svojej tvorbe sa opiera predovšetkým o teoretické poznatky získané rozsiahlym archívnym výskumom historických písomných a ikonografických prameňov z obdobia stredoveku a raného novoveku. Pri tvorbe erbov sa snaží čerpať predovšetkým z domácej slovenskej (uhorskej) heraldickej tvorby tak, aby v dielach vynikla autentická krása stredoeurópskej heraldiky, ktorá má svoje špecifické prejavy. Do roku 2017 vytvoril množstvo erbov početných cirkevných inštitúcií. Ďalej vytvoril erby viac ako 60-tich farností slovenských katolíckych diecéz.[13][14][15][16][17][18][19][20] Je tiež autorom desiatok erbov, pečiatok a exlibrisov cirkevných hodnostárov tak z radov najvyšších cirkevných hodnostárov ako aj množstva kňazov pôsobiacich vo farnostiach a ďalších cirkevných inštitúciách. V rámci heraldickej tvorby vytvoril tiež množstvo občiaskych (rodových erbov).

Cirkevné osobné erby[upraviť | upraviť zdroj]

Cirkevné inštitucionálne erby[upraviť | upraviť zdroj]

Vedecké a odborné publikácie[upraviť | upraviť zdroj]

Miroslav Glejtek je autorom množstva odborných prác publikovaných samostatne alebo v domácich a zahraničných zborníkoch.[37][38]

Monografie a vysokoškolské učebnice[upraviť | upraviť zdroj]

 1. GLEJTEK, M. – LABANC, P. Cvičenia z historickej chronológie. Spôsoby datovania v stredovekom Uhorsku. Nitra 2016, 192 s. ISBN 978-80-558-1045-4.
 2. LABANC, P. – GLEJTEK, M. Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku I. Príspevok k náboženským dejinám Spiša. Trnava; Kraków 2015, 101s. ISBN 978-83-7490-879-5.
 3. GLEJTEK, M. – LABANC, P. Cvičenia zo stredovekej latinskej paleografie. Uhorské listinné písmo v 13. – 16. storočí. Nitra 2015, 334 s.
 4. GLEJTEK, M. Heraldika. Úvod do štúdia erbov. Čadca 2013, 272 s.
 5. GLEJTEK, M. – RÁBIK, V. Insígnia kanonikov Nitrianskej kapituly. Nitra 2013, 84 s.
 6. GLEJTEK, M. Stredoveká cirkevná pečať – prameň kresťanskej ikonografie. Hradec Králové 2013, 234 s.
 7. GLEJTEK, M. Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2011, 151 s.

Vedecké a odborné štúdie (články)[upraviť | upraviť zdroj]

 1. GLEJTEK, M. Výmena veľkých pečatidiel uhorských prelátov a cirkevných inštitúcií v stredoveku. In Kultúrne dejiny, roč. 8, 2017, č. 1, s. 6-40. ISSN 1338-2209.
 2. GLEJTEK, M. Niekoľko poznámok k vzťahu medzi cirkevnou heraldikou a sfragistikou. In Genealogicko-heraldický hlas, roč. 27, 2017, č. 1-2, s. 15-26. ISSN 1335-0137.
 3. GLEJTEK, M. Pečať ako prostriedok symbolickej komunikácie. Predovšetkým na príklade panovníckych, cirkevných a mestských pečatí v stredovekom Uhorskom kráľovstve. In Hlavačková, Miriam (ed.). Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. Bratislava 2016, s. 315-353 + prílohy s. 446-455. ISBN 978-80-224-1537-8.
 4. GLEJTEK, M. Neznáme cirkevno-sfragistické artefakty zo stredovekého Spiša. In Konštantínove listy, roč. 9, 2016, č. 1, s. 50-63. ISSN 1337-8740.
 5. GLEJTEK, M. Ikonografia autentickej pečate katedrálnej kapituly sv. Jána Nepomuckého v Rožňave z roku 1777 a tvorba súčasných symbolov (Ku koncepcii tvorby symbolov v cirkevnej sfragistike a heraldike). In Genealogické a heraldické informace 2014, Brno 2015, s. 73-80 + obr. prílohy.
 6. GLEJTEK, M. Pečate nižšieho duchovenstva (farárov) v 18. a 19. storočí ako prameň heraldiky a kresťanskej ikonografie. In Genealogicko-heraldický hlas, roč. 23, 2013, č. 1-2, s. 34-43.
 7. GLEJTEK, M. K tvorbe erbov dekanátov Žilinskej diecézy. In Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu, roč. 23, 2013, č. 3, s. 279-286, ISSN 1210-0676.
 8. GLEJTEK, M. Symbolika a heraldika v Kostole sv. Barbory. In Kostol sv. Barbory Žilina. Žilina 2013, s. 27-29, ISBN 978-80-971266-3-6.
 9. GLEJTEK, M. Symbolika Nitrianskej sídelnej kapituly a jej členov do začiatku 19. storočia. In GADUŠOVÁ, Zdenka (ed.). Acta Nitriensiae 14 : reprezentačný zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Nitra 2013, s. 50-67, ISBN 978-80-558-0250-3.
 10. GLEJTEK, M. Testamenty a testamentárne právo spišských kanonikov v 18. storočí (Testament kanonika Andreja Čepešéniho z roku 1738).. In: StudiahistoricaNitriensia, SK, Roč. 17, č. 1 (2013), s. 82-98. ISSN-1338-7219.
 11. GLEJTEK, M. Pečatenie v novovekých hodnoverných miestach na príklade Spišskej a Nitrianskej kapituly. In: Studia historica Brunensia, CZ, Roč. 60, č. 1 (2013), s. 215-230. ISSN-1803-7429.
 12. GLEJTEK, M. Nové poznatky k stredovekým pečatiam členov Spišskej Kapituly. In Acta MusaeiScepusiensis 2010 - 2011. Levoča 2012, s. 6-21, ISBN 978-80-85167-53-5.
 13. GLEJTEK, M. Sv. Vojtech v ikonografickej skladbe cirkevnej pečate v Ostrihomskej arcidiecéze. In NEMEŠ, J. – KOŽIAK, R. (eds.). Svätý Vojtech – svätec, doba a kult. Bratislava : Chronos, 2011, s. 149-158, ISBN 978-80-89027-35-4.
 14. GLEJTEK, M. Ikonografia pečatí konventov a kapitúl v stredovekom Uhorsku. In: Pontes ad fontes, UHK, CZ, 2011, S. 120-149. ISBN 978-80-260-1384-6.
 15. GLEJTEK, M. Náčrt vývoja ikonografickej skladby pečatí nižších klerikov v Uhorsku. In SLNEKOVÁ, V. (ed.). Čriepky z dejín Slovenska. Zborník referátov z konferencie pri príležitosti 70. narodenín doc. PhDr. Idy Zubáckej, CSc. Nitra : FF UKF v Nitre, s. 49-64, ISBN 978-80-8094-732-3.
 16. GLEJTEK, M. Vývoj erbov vyšších cirkevných hodnostárov na Slovensku do konca stredoveku. In DRAHOŠOVÁ, Š. – KERESTEŠ, P. – ŠIŠMIŠ, M. (eds.). Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky : Continuity and DiscontinuityofGenealogy and Heraldry. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2010, s. 55-68, ISBN 978-80-970196–2–4
 17. GLEJTEK, M. Niekoľko poznámok k erbu a pečatiam olomouckého biskupa Stanislava Turza. In DOBROTKOVÁ, M. (ed.). Studia historica Tyrnaviensia IX – X. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce; Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2010, s. 81-97, ISBN 978-83-7490-327-1
 18. GLEJTEK, M. Pečate spišských prepoštov od polovice 15. storočia do roku 1776. In Hromják, Ľuboslav (ed.) Studia theologica Scepusiensia III : Z dejín Spišského prepoštstva. Zborník z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 800. výročia prvej známej písomnej zmienky o Spišskom prepoštstve. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka : Spišské Podhradie, 2010, s. 251-271 + obr. príloha XXVII – XXXVIII.
 19. GLEJTEK, M. Niekoľko poznámok k ikonografii stredovekých cirkevných pečatí. In Konštantínove listy, ročník 3, 2010, č. 3, s. 62-87, ISSN 1337-8740
 20. GLEJTEK, MIROSLAV. Dielo Sacraconcilia Ecclesiae Romano-catholicae in Regno Hungariae z heraldického a sfragistického hľadiska. In Feriancová, A. – Glejtek, M. (ed.) Prameň – jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume. Nitra 2010, s. 103-120.
 21. GLEJTEK, M. Cirkevná heraldika v Nitrianskej diecéze. In Genealogicko-heraldický hlas, ročník 19, 2009, č. 1 – 2, s. 28-35.
 22. GLEJTEK, M. Umwandlungen der Wappen in den Siegeln Ungarischer Erzbischöfe und Bischöfe. In Turul, ročník 82, 2009, č. 4, s. 113-118, ISSN 1216-7258
 23. GLEJTEK, M. Typológia a ikonografia arcibiskupských pečatí v Ostrihomskej arcidiecéze v 16. – 18. storočí (Sonda do problematiky). In VerbaTheologica, roč. VIII, 2009, č. 2, s. 87-95.
 24. GLEJTEK, M. Vývoj a súčasný stav personálnej cirkevnej heraldiky s prihliadnutím na územie Slovenska. In Liturgia – Časopis pre liturgickú obnovu, roč. XIX, 2009, č. 4, s. 281-300.
 25. GLEJTEK, M. Erby novej Žilinskej diecézy a jej prvého biskupa Mons. Tomáša Galisa. In Genealogicko – heraldický hlas, roč. XVIII, 2008, č. 1, s. 36-37.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Cirkevné erby - kontakt [online]. cirkevneerby.sk, [cit. 2017-09-07]. Dostupné online.
 2. Adresár zamestnancov - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre [online]. www.ukf.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 3. Miroslav Glejtek | Constantine the Philosopher University Nitra - Academia.edu [online]. ukf.academia.edu, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online. (po anglicky)
 4. UKF [online]. portal.ukf.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 5. Scopus preview - Scopus - Welcome to Scopus [online]. www.scopus.com, [cit. 2017-09-07]. Dostupné online. (po anglicky)
 6. Editorial Board [online]. www.constantinesletters.ukf.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online. (po anglicky)
 7. Search | ERIH PLUS | NSD [online]. dbh.nsd.uib.no, [cit. 2017-09-07]. Dostupné online. (po nórsky (Bokmål))
 8. Redakcia / Editorial board. Studia historica Nitriensia, 2014-10-14. Dostupné online [cit. 2017-09-06].
 9. SPRAVCA1. Acta regionalia - Kysucké múzeum [online]. www.kysuckemuzeum.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 10. Heraldický konzultor - menovací dekrét [online]. cirkevneerby.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 11. GLEJTEK, Miroslav. Vývoj a súčasný stav personálnej cirkevnej heraldiky s prihliadnutím na územie Slovenska. Liturgia – Časopis pre liturgickú obnovu, 2009, roč. XIX., čís. 4., s. 296.
 12. ERIKA. Katedra histórie - doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD. [online]. www.khis.ff.ukf.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 13. A.S., Petit Press. Erb Oponíc požehnali na hodovej slávnosti. mytopolcany.sme.sk. Dostupné online [cit. 2017-09-06].
 14. Farnosť Veľké Lovce [online]. velkelovce.fara.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 15. CHRENKO, Ing. Vladimír. Máme farský erb! [online]. Máme farský erb! - Základom heraldicky správneho erbu je jednoduchosť a ľahká čitateľnosť. Heraldika pracuje s jednoduchosťou a kvalitne nakreslenými figúrami podľa heraldických pravidiel., [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 16. Erb a vlajka farnosti ČADCA [online]. www.cadcafarnost.szm.com, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 17. Farnosť Papradno [online]. papradno.fara.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 18. Farnosť Oščadnica - kablovka [online]. ftp.oscadnica.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 19. ADMINISTRATOR. Erb farnosti [online]. banov.fara.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 20. Symboly farnosti – Farnosť Levice – Rybníky [online]. levice.fara.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 21. Erb - Žilinská diecéza - Rímskokatolícka cirkeva [online]. www.dcza.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 22. Rímskokatolícka cirkev farnosť Bytča » Erb dekanátu [online]. bytca.fara.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 23. A.S., Petit Press. Cirkevná heraldika aj do kostolov. myturiec.sme.sk. Dostupné online [cit. 2017-09-06].
 24. Náš dekanát :: Saletini Rozkvet [online]. saletinirozkvet.webnode.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 25. Dekanát | Dekanát Považská Bystrica | Moja Komunita [online]. test.mojakomunita.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online. (po anglicky)
 26. O., KP-SYS spol. s r.. Cirkevná herladika v Nitrianskej diecéze / Glejtek, Miroslav - Bibliografia slovenskej historiografie [online]. knihovny.eu, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 27. Slovak Catholic Mission in London » Prečo sa registrovať v SCM? [online]. www.scmlondon.org, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 28. Kláštor Premenenia Pána má svoj erb – Kláštor Premenenia Pána [online]. www.benediktini.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 29. Erb Rožňavskej katedrálnej kapituly [online]. www.cirkevneerby.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 30. GLEJTEK, Miroslav. Ikonografia autentickej pečate katedrálnej kapituly sv. Jána Nepomuckého v Rožňave z roku 1777 a tvorba súčasných symbolov (Ku koncepcii tvorby symbolov v cirkevnej sfragistike a heraldike). Genealogické a heraldické informace 2014 (Brno), 2015, s. 73 - 80.
 31. O NÁS - dominikani.sk [online]. dominikani.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 32. Konvent na Kalvárii v Bratislave - dominikani.sk [online]. dominikani.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 33. Konvent sv. Dominika vo Zvolene - dominikani.sk [online]. dominikani.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 34. Konvent Krista Kráľa v Dunajskej Lužnej - dominikani.sk [online]. dominikani.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 35. Konvent sv. Martina de Porres v Žiline - dominikani.sk [online]. dominikani.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 36. Konvent Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach - dominikani.sk [online]. dominikani.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 37. BRATISLAVA, SVOP, s.r.o.. OPAC - vyhľadávanie [online]. kis.ukf.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 38. BRATISLAVA, SVOP, s.r.o.. OPAC - vyhľadávanie [online]. www.crepc.sk, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]