Miroslav Sopoliga

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Miroslav Sopoliga
slovenský etnológ a múzejník
Miroslav Sopoliga
Narodenie26. marec 1946 (77 rokov)
Svidník, Slovensko
Alma materUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Prešove

Dr.h.c., PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc. (* 26. marec 1946, Svidník) je slovenský etnológ a múzejník, kultúrny predstaviteľ ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Odbor ukrajinčina - história absolvoval na UPJŠ v Prešove roku 1967. Od roku 1967 pracoval ako odborný pracovník v Múzeu ukrajinskej kultúry (MUK) SNM, od roku 1972 – vedúci oddelenia etnografie, od roku 1974 – zástupca riaditeľa, v rokoch 1986 – 2016 bol riaditeľom tejto organizácie. Je autorom ideového projektu národopisnej expozície v prírode (skan­zenu) pri MUK - SNM, zaslúžil sa o sprístupnenie Galérie Dezidera Millyho ako jednej z expozícií MUK vo Svidníku (1983), pod jeho vedením bola vytvorená hlavná kultúrno-historická expozícia Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, kde je tvorcom libreta (1991). Vedeckú ašpirantúru ukončil na UK v Bratislave v roku 1981, titul DrSc. získal v Národnej akadémii vied Ukrajiny v Kyjeve, čestný doktorát (Dr.h.c.) na Užhorodskej národnej univerzite v roku 2006.

Odborné zameranie[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci vedecko-výskumnej práce sa zameral na etnológiu, históriu a lingvistiku ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku, materiálne prejavy ľudovej kultúry severovýchodného Slovenska a na problematiku múzeí v prírode. Odborná erudícia, organizačná a riadiaca práca, muzeológa a etnológa, s kontaktmi v mnohých krajinách sveta zaraďuje Miroslava Sopoligu k uznáva­ným odborníkom na Slovensku aj na Ukrajine. Publikoval množstvo štúdií aj monografií doma a v zahraničí, špecializoval sa na ľudovú architektúru a jej ochranu a tradičnú kultúru Ukrajincov na Slovensku. Od roku 1986 redi­goval Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku (od čísla 15). Múzeum sa pod jeho vedením pevne začlenilo do slovenskej múzejnej siete a nadobudlo európsku rezonanciu. Je autorom a spoluautorom 69 knižných publikácií, okolo 150 vedeckých a mnohých odborno-populárnych prác. Je spoluautorom štyroch dokumentárnych filmov o histórii a kultúre Rusínov-Ukrajincov východného Slovenska. Jeho perso­nálna bibliografia vydaná v roku 2017 obsahuje 2460 pozícií.

Spolupracoval na celoslovenských projektoch – Etnografickom atlase Slovenska (1990) a Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska (1995). Vystupoval na me­dzinárodných konferenciách v Poľsku, Maďarsku, Česku, Ukrajine, Srbsku, Fínsku, Rumunsku, Kanade a USA. Aktívne participoval na podujatiach s medzinárodnou účasťou, ktoré organizovalo SNM-MUK najmä pri príležitosti Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku.

Člen Odbornej komisie pre múzeá kultúr etnických minorít (pri Slovenskom národnom múzeu), Asociácie európskych múzeí v prírode, predsedníctva Zväzu múzeí na Slovensku, v rokoch 2000 – 2013 bol viceprezidentom Únie múzeí v prírode na Slovensku, od roku 1994 je členom špecializovanej vedeckej rady Ústavu ume­novedy, folkloristiky a etnológie pri Národnej akadémii vied Ukrajiny v Kyjeve, v rokoch 2008 – 2013 som bol viceprezidentom Medzinárodnej asociácie ukrajinistov, od roku 2010 je riadnym členom Svetovej rady Vedeckej spoločnosti Tarasa Ševčenku.

Výber z bibliografie[upraviť | upraviť zdroj]

 • SOPOLIGA, M.: Narodna architektura ukrajinciv schidnoji Slovaččyny / Ľu­dová architektúra Ukrajincov východného Slovenska. Košice: Východosloven­ské vydavateľstvo, 1976.
 • SOPOLIGA, M.: Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Sprievodca po expo­zícii. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1981.
 • SOPOLIGA, M.: Narodne žytlo ukrajinciv schidnoi Slovaččyny. [Ľudové obydlie Ukrajincov východného Slovenska.] Bratislava: SPN, 1983.
 • SOPOLIGA, M. – GREŠLÍK, V.: Galéria Dezidera Millyho Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo,1989.
 • SOPOLIGA, M.: 35 rokiv Muzeju ukrajinskoj kuľturi u Svidniki. [35 rokov Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.] Bratislava: Slovenské pedagogické vydavateľstvo, 1990.
 • HANUDEĽOVÁ, Z. – RIPKA, I. – SOPOLIGA, M.: Atlas ukrajinskich govo­rivnárečí schidnoji Slovaččyny. Vedecké a kartografické dopracovanie M. So­poliga. Bratislava: Slovenské pedagogické vydavateľstvo, 1991.
 • SOPOLIGA, M.: Perly ľudovej architektúry. Prešov: Dino, 1996.
 • Tradície staviteľstva a bývania na Slovensku (s osobitným akcentom na kul­túrne prejavy v prostredí etnických minorít). Zost. M. Sopoliga. Bratislava – Prešov: EXCO s. r. o., 1999.
 • SOPOLIGA, M. – ZUSKINOVÁ, I.: Slovenské múzeá v prírode. Liptovská Sielnica: M PRINT, 2001.
 • SOPOLIGA, M.: Ukrajinci na Slovensku. Etnokultúrne tradície z aspektu osídlenia, ľudovej architektúry a bývania. Dunajská Streda: Fórum Inštitút, 2002.
 • SOPOLIGA, Miroslav. Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2006. 292 s. (Klenotnica slovenskej ľudovej kultúry; zv. 21.) ISBN 80-224-0883-2.
 • SOPOLIGA, M.: Skanzen vo Svidníku. Sprievodca po národopisnej expozícii SNM – múzea ukrajinskej kultúry. Svidník: SNM, 2008.
 • SOPOLIGA, M.: Ukrajinci Slovaččyny: materialni vijavy narodnoji kuľtury ta mystectva. [Ukrajinci na Slovensku: materiálne prejavy ľudovej kultúry a ume­nia.] Kijev: Tempora, 2011.
 • SOPOLIGA, M.: Poklady ľudovej kultúry. Svidník: SNM, 2012.
 • SOPOLIGA, M.: Narodna architektura ukrajinciv Slovaččyny. [Ľudová archi­tektúra Ukrajincov Slovenska.] Svidník: SNM, 2016.
 • SOPOLIGA, M.: Miroslav Sopoliga: Bibliografia (1967 – 2017). Svidník – Užhorod: Timpani, 2017.
 • Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry. č. 15 – 28. Hlavný redaktor a zostavovateľ. 1988 – 2016.

Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1986 – Cena Slovenského literárneho fondu
 • 1989 – Vzorný pracovník kultúry (MK)
 • 1992 – 1. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV v kategórii výstavy „Za Stálu expozíciu Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku“ (udelená kolektívu autov)
 • 1994 – Medaila „Česť – Sláva – Práca“ IV. stupňa medzinárodného akademic­kého ratingu Zlatá Fortúna
 • 1999 – 1. Cena Národopisnej spoločnosti pri SAV v kategórii výstavy „Za výstavu Tradície staviteľstva a bývania na Slovensku“
 • 1999 – Diplom laureáta Ceny P. P. Čubinského Ukrajinskej spoločnosti ochrany pamiatok histórie a kultúry
 • 2006 – Medaila Zväzu múzeí na Slovensku „Za vynikajúce výsledky v oblasti múzejníctva“
 • 2006 – DOCTOR HONORIS CAUZA (Dr.h.c.) na Užhorodskej národnej univerzite
 • 2008 – 1. Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV v kategórii výstavy „Za výstavu Tradície staviteľstva a bývania na Slovensku“
 • 2008 – Vyznamenanie „Za zásluhy“ III. stupňa udelené prezidentom Ukra­jiny
 • 2011 – Cena Andreja Kmeťa „Za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu, dokumentácie a prezentácie histórie a kultúry ukrajinskej národnosti na Slovensku“. (MK SR)
 • 2011 – Čestné uznanie „Zaslúžilý pracovník kultúry Ukrajiny“ udelené prezidentom Ukrajiny
 • 2016 – Ďakovný list Predsedníctva Národnej akadémie vied Ukrajiny „Za dlhoročnú plodnú prácu vedca – múzejníka, etnológa, bádateľa kultúry a umenia Ukrajincov východného Slovenska a aktívnu spolu­prácu s vedeckými ústavmi Národnej akadémie vied Ukrajiny“
 • 2016 – Cena primátora mesta Svidník „Za rozvoj mesta“
 • 2016 – Zlatá medaila zväzu Rusínov – Ukrajincov

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]