Redaktor:Lišiak/Stanoviská a usmernenia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Uvádzanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev[upraviť | upraviť zdroj]

Searchtool.svg Pozri aj: Diskusia:Československej armády (Banská Bystrica)

Žiadosť[upraviť | upraviť zdroj]

Vynechané pozdravy, prvý odsek a podpis, doplnené odkazy na právne predpisy a dokumenty.
Pozn.: V texte sú dve pravopisné chyby – v treťom odstavci chýba predložka „v [Štvrtej správe]“ a v poslednej vete je malé začiatočné písmeno v slove „československá“ pri názve „Ulica československej armády“. Každopádne nejde o závažné nedostatky.

Ako podpredseda občianskeho združenia Wikimedia Slovensko, ktoré sa venuje rozvoju slovenskej verzie internetovej encyklopédie Wikipédie, Vás týmto oslovujem so žiadosťou o usmernenie k uvádzaniu názvov ulíc a iných verejných priestranstiev (ďalej len „ulica“).

V zmysle ustanovení § 1 ods. 1 vety druhej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 141/2015 Z. z. (ďalej len „vyhláška o označovaní ulíc“) platí, že súčasťou názvu ulice je slovo ulica alebo označenie druhu iného verejného priestranstva, t. j. námestia, nábrežia, aleje, mostu, parku a pod.

Ako sa uvádza Štvrtej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky, schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 150/2018, „v súčasnosti sa však vyskytujú v niektorých obciach aj jazykovo chybné názvy ulíc, ktoré sa potom v takomto nespisovnom tvare prenášajú do registra adries [zriadeného na základe zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov]. Ide napríklad o [...] používanie neúplného názvu ulice bez použitia podstatného mena ‚ulica‘ (napr. Kpt. Nálepku namiesto správneho zápisu Ulica kpt. Nálepku, Z. Kodálya namiesto správneho zápisu Ulica Z. Kodálya).“

Moja otázka smeruje k tomu, či sa pri uvádzaní názvov ulíc má používať názov, ktorý je evidovaný obcou v rámci registra adries a ktorý nie je v súlade s vyššie uvedeným ustanovením vyhlášky o označovaní ulíc, alebo máme uvádzať názov, aký ulica má mať podľa vyhlášky o označovaní ulíc. V našej encyklopédii totiž máme články o viacerých uliciach, napr. o Ulici československej armády v Banskej Bystrici, ktorá je mestom v registri adries uvádzaná ako „Československej armády“.

Odpoveď[upraviť | upraviť zdroj]

Vynechané pozdravy a podpis, doplnené odkazy na znenia právnych predpisov.
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sekcii verejnej správy, odboru všeobecnej vnútornej správy (ďalej len „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“) bol dňa 20. 04. 2020 z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky postúpený Váš e-mail zo dňa 19. 04. 2020 označený ako „Sprava, MINV“ s prílohou, a to podaním označeným ako „Žiadosť o usmernenie k uvádzaniu názvov ulíc a iných verejných priestranstiev“ (ďalej len „žiadosť“).

K predmetnej žiadosti oznamujeme nasledovné.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na úseku správnom zabezpečuje úlohy ústredného orgánu štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti, pričom metodicky usmerňuje orgány obcí v oblasti určovania názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a ich označovania a pri číslovaní stavieb.

Právna úprava týkajúca sa označovania ulíc a iných verejných priestranstiev je vymedzená zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a vyhláškou č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy uvádza, že podľa § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb /ďalej len vyhláška o označovaní ulíc/ v obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev /ďalej len ulica/ má každá ulica názov. Súčasťou názvu ulice je slovo ulica alebo označenie druhu iného verejného priestranstva. V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu byť v rôznych častiach obce ulice s rovnakým názvom; to neplatí ak ulica pokračuje súvisle z jednej časti obce do druhej časti obce.

V zmysle § 1 ods. 1 vyhlášky o označovaní ulíc teda je potrebné, aby na orientačných tabuliach s názvom ulice bolo uvedené slovo „ulica“. Vyhláška o označovaní ulíc rieši spôsob označovania ulíc na tabuliach ale neukladá povinnosť meniť názvy pôvodných ulíc s doplnením slova „ulica“.

Podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 1 zákona o obecnom zriadení obec vo veciach územnej samosprávy ustanoví nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny.

Vzhľadom na uvedené označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev je originálnou samosprávnou pôsobnosťou obce.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky neposkytuje právny výklad, usmernení a stanoviská k zákonom a iným právnym predpisom pre fyzické osoby a právnické osoby.