Structured Query Language

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z SQL)

Structured Query Language (SQL; iné názvy: štruktúrovaný vyhľadávací jazyk, štruktúrovaný dopytovací jazyk, nespisovne štruktúrovaný dotazovací jazyk) je počítačový jazyk na manipuláciu (DML) (výber, vkladanie, úpravu a mazanie) a definíciu údajov (DDL). V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia databáz.

Jazyk SQL sa vyvinul pôvodne z jazyka SEQUEL, čo bol jazyk pre manipuláciu a definíciu dát pre System R od IBM, prvého databázového systému založenom na Coddovom relačnom dátovom modeli. Prvý komerčný databázový systém využívajúci SQL vyvinula spoločnosť Relational Software, Inc. (teraz Oracle) v roku 1979. Jazyk SQL sa stal čoskoro štandardnou výbavou väčšiny relačných databázových systémov.

V roku 1986 inštitúcia ANSI štandardizovala jazyk SQL pod označením SQL-86. O rok neskôr vo viac-menej nezmenenej forme tento štandard ratifikovala aj organizácia ISO (SQL-87). V roku 1989 a 1992 boli prijaté revízie označené ako SQL-89, resp. SQL-92 (aj SQL-2). Výrazné zmeny prišli v roku 1999, kedy sa do štandardu SQL:1999 (SQL-3) dostali napr. rekurzívne dopyty, spúšťače (triggery), regulárne výrazy, neskalárne dátové typy a niektoré objektovo-orientované vlastnosti. Verzia SQL:2003 priniesla hlavne podporu pre XML, štandardizované postupnosti, stĺpce s automaticky generovanými hodnotami a tzv. oknové funkcie.

Norma SQL-86 definuje výslovnosť slova SQL v anglickom jazyku ako „eskjúel“, hoci mnoho ľudí ho vyslovuje stále ako „síkl“ (SEQUEL). V slovenskom jazyku sa okrem týchto dvoch cudzích výslovností používa prirodzené „eskvéel“.

Základné syntaktické konštrukcie jazyka SQL sú nasledovné:

 • manipulácia dát (DML príkazy)
  • SELECT je ďaleko najčastejšie používaný príkaz a slúži pre vytváranie dopytov (výber dát). Dáta umožňuje vyberať z rôznych spojení (napr. prirodzené spojenie, vonkajšie spojenie, karteziánsky súčin) tabuliek, pohľadov a tabuľkových funkcií. V klauzule WHERE je možné definovať podmienky pre výstupné riadky. Tento príkaz plní aj agregačnú a zoskupovaciu funkciu (klauzula GROUP BY). Výstupné dáta môžu byť podľa želenia utriedené (ORDER BY). Príkaz SELECT vyberá dáta deklaratívnym spôsobom z koncepčnej alebo pohľadovej úrovne, nikdy nie z fyzickej.
  • INSERT umožňuje vloženie nových dát do tabuľky.
  • DELETE slúži na vymazanie dát z tabuľky.
  • UPDATE upravuje existujúce dáta v tabuľke.
  • MERGE kombinácia príkazov INSERT/UPDATE, definovaná štandardom SQL:2003. Dáta sa alebo vložia, alebo upravia, v závislosti na definovanej podmienke
 • transakčné príkazy obaľujú DML príkazy, prevedú databázu z jedného konzistentného stavu do druhého
  • START TRANSACTION, (alebo BEGIN TRANSACTION, BEGIN WORK) označuje začiatok transakcie, pokiaľ sa zmeny nepotvrdia, iní užívatelia ich neuvidia
  • SAVE TRANSACTION uloženie aktuálneho stavu transakcie
  • COMMIT potvrdenie zmien vykonaných v transakcii a ich trvalé uloženie do databázy
  • ROLLBACK vrátenie prevedených zmien do stavu pred vykonaním transakcie, alebo do stavu pred posledným uložením transakcie
 • definícia dát (DDL príkazy)
  • CREATE vytvára nové databázové objekty (databázy, tabuľky, pohľady, funkcie a pod.),
  • ALTER upravuje databázové objekty (napr. pridáva stĺpce do existujúcej tabuľky),
  • DROP ruší databázové objekty.
 • niekedy sa hovorí aj o tzv. riadení dát (data control language)
  • GRANT prideľuje používateľom, skupinám a roliam práva na vykonanie rôznych operácií nad dátami,
  • REVOKE odoberá práva.

Časť, ktorá slúži na manipuláciu s dátami, je vo svojej podstate len syntaktický cukor pre relačný kalkul.

V čistej forme (štandard) nie je jazyk SQL turingovsky úplný, tzn. nevieme v ňom vypočítať všetko, čo vieme na Turingovom stroji (a teda aj naprogramovať v bežných programovacích jazykoch). V SQL nedokážeme napríklad urobiť tranzitívny uzáver relácie]. Z tohto dôvodu mnohé databázové systémy rozširujú jazyk SQL o ďalšie konštrukcie, napr. Oracle dodáva PL/SQL, Microsoft SQL Server používa T-SQL. Iný prístup spočíva v integrácii niektorého klasického programovacieho jazyka, napr. Oracle podporuje jazyk Java, Microsoft SQL Server 2005 ľubovoľný jazyk podporujúci .NET (napr. C#, VB.NET či C++), v PostgreSQL môžu byť funkcie písané v rôznych jazykoch ako je Perl, Tcl či C.

Rozšírenia[upraviť | upraviť zdroj]

Procedurálne rozšírenia[upraviť | upraviť zdroj]

SQL je navrhnuté na špecifický účel: vyhľadávať údaje v relačnej databáze. SQL je nastaviteľný, deklaratívny jazyk, nie prikazovací ako C alebo BASIC. Napriek tomu existujú rozšírenia základného SQL, ktoré dopĺňajú funkcie procedurálneho programovacieho jazyka, ako napríklad konštrukcia kontrola-za-behu. Tu sú:

Source Common
Name
Full Name
ANSI/ISO Standard SQL/PSM SQL/Persistent Stored Module
IBM SQL PL SQL Procedural Language
Microsoft/
Sybase
T-SQL Transact-SQL
MySQL MySQL MySQL
Oracle PL/SQL Procedural Language/SQL
PostgreSQL PL/pgSQL Procedural Language/PostgreSQL Structured Query Language

Na doplnenie štandardných SQL/PSM rozšírení a súkromných (patentovaných?) SQL rozšírení, je na veľa SQL platformách pomocou DBMS integrácie s inými jazykmi umožnené procedurálne a objektovo-orientované programovanie. SQL štandardy definujú SQL/JRT rozšírenia (SQL programy a typy(?) pre programovací jazyk Java) na podporu kódu Java v SQL databázach. SQL Server 2005 používa SQLCLR ( spoločný jazyk pre SQL Servery) na riadenie(?) klienta. NET vyhľadáva v databáze, kým predchádzajúce verzie SQL Server nepodporovali neriadené(?) rozširovacie funkcie, primárne napísané v C. Ďalšie databázové platformy, ako MySQL a Postgres, umožňujú písanie funkcií v širokom spektre jazykov, ako: Perl, Python, TCL a C.

Ďalšie rozšírenia[upraviť | upraviť zdroj]

SQL: 2003 tiež definuje niekoľko ďalších rozšírení k štandardu zväčšiť SQL celkovú funkčnosť. Tieto rozšírenia obsahujú:

 • SQL/CLI, alebo volacie rozhranie, rozšírenie je definované v ISO/IEC 9075-3: 2003. Toto rozšírenie definuje obyčajné prepojovacie komponenty (štruktúry a procedúry), ktoré môžu byť použité na spracovanie SQL formulácii z aplikácii písaných v iných programovacích jazykoch. SQL/CLI rozšírenie je definované v takej ceste že SQL formulácie a SQL/CLI procedurálne volania su spracované ako !!!separate!!! z volacieho aplikačného zdrojového kódu.
 • SQL/MED, alebo vedenie externých dát, rozšírenie je definované ISO/IEC 9075-9: 2003. SQL/MED poskytuje rozšírenie ku SQL, ktoré vymedzuje cudzie-dátové obaly a datalinkové typy k povoleniu SQL riadiť externé dáta. Externé dáta sú dáta, ktoré sú dostupné , ale nie riadené, SQL-based? DBMS.
 • SQL/OLB, alebo Objektové jazykové viazanie, rozšírenie je definované ISO/IEC 9075-10: 2003. SQL/OLB definuje syntax a !!symantics!! SQLJ, ktorý je SQL vložený v Jave. Štandard taktiež popisuje mechanizmy na zaistenie binárnej prenositeľnosti SQLJ aplikácii, a špecifikuje rôzne java balíčky a ich obsahované triedy.
 • SQL/Schemata, alebo Informovanosť a definícia schémat, rozšírenie je definované ISO/IEC 9075-11: 2003. SQL/schémata definujú informačné schéma a definujúce schéma, poskytujúce obyčajný súbor nástrojov robiť SQL databázy a objekty samo-popisovateľné. Tieto nástroje zahrnujú SQL objektový identifikátor, štruktúru a integritné zabezpečenia, bezpečnosť a autorizačné špecifikácie, funkcie a balíčky ISO/IEC 9075, podpora funkcií poskytované SQL-based DBMS implementácií, SQL-based DBMS implementačné informácie a formátovacie prvky?? a hodnoty podporované DBMS implementáciami.

SQL/JRT, alebo SQL rutiny a typy pre java programovací jazyk, rozšírenie je definované ISO/IEC 9075-13: 2003. SQL/JRT špecifikuje schopnosť sa odvolať na statické java metódy ako rutiny vo vnútri SQL aplikácii. To taktiež volá po schopnosti používať java triedy ako SQL usporiadané užívateľské definované typy.

 • SQL/XML, alebo XML-príbuzné špecifikácie, rozšírenie je definované ISO/IEC 9075-14: 2003. SQL/XML špecifikuje SQL-based rozšírenie na používanie spojenia s SQL. XML dátový typ je predstavený, rovnako ako niekoľko rutín, funkcií, a XML-to-SQL dátový typ mapujúci na podporu manipulácie a ukladania XML v SQL databáze.

SQL/PSM, alebo Trvalo uložené moduly, rozšírenie je definované ISO/IEC 9075-4: 2003. SQL/PSM normalizuje procedurálne rozšírenie pre SQL, obsahujúci prúd kontroly, !!!condition!!! manipuláciu, príkaz !!condition!! signálov a !!resignals!!, kurzorov a lokálnych premenných a dosadzovanie výrazov do premenným a parametrov. Navyše, SQL/PSM formuje deklaráciu a udržovanie trvalých databázových jazykových rutín (napr., “uložené procedúry”).

Jazykové prvky[upraviť | upraviť zdroj]

Jazyk SQL sa skladá z niekoľkých jazykových prvkov, zahŕňajúc:

 • Príkazy – môžu mať trvalý dopad na schémy a údaje, alebo ktoré môžu kontrolovať protokoly, toky programov, pripojenia, spojenia, diagnózu.
 • Vyhľadávanie – ktoré vyberajú údaje podľa špecifických kritérií
 • Výrazy – ktoré môžu zobrazovať skalárne veličiny, alebo tabuľky, pozostávajúce z údajov v riadkoch a stĺpcoch
 • Premenné – ktoré špecifikujú podmienky, ktoré môžu stanoviť SQL trojhodnotovú logiku (3VL) Boolean-ovskej pravdivých hodnôt, ktoré sú používané na limitovanie účinkov príkazov a vyhľadávania, alebo na zmeny tokov programov.