Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (skratka SNSĽP) je národná inštitúcia na ochranu a podporu ľudských práv a v roku 2004 sa stalo slovenským antidiskriminačným orgánom. Od roku 2020 je výkonnou riaditeľkou SNSĽP PhDr. Silvia Porubänová.[1] Súčasťou strediska sú regionálne kancelárie v Banskej Bystrici[2], Košiciach[3] a Žiline.[4]

História[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej len „Stredisko“) bolo zriadené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva[5] (ďalej len „zákon č. 308/1993 Z. z.“), s účinnosťou od 1. januára 1994, na základe medzinárodnej zmluvy (Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 29/1995 Z.z).[6]

Prijatím zákona č. 136/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva a zákona č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach, o ochrane pred diskrimináciou a zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)[7], sa rozšírili úlohy Strediska, ktoré je nezávislou právnickou osobou v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd.

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) je účinný od júla 2004. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa stalo na základe antidiskriminačného zákona jedinou slovenskou inštitúciou pre rovnoprávnosť t.j. pre posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona.

Od 1. januára 2015 sa Stredisku s účinnosťou zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov[8], rozšírili kompetencie o pravidelné vyhodnocovanie a zverejňovanie informácií, týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti a poskytovania ochrany podľa tohto zákona.

Pôsobnosť Strediska[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa § 1 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov[9]

(2) Stredisko plní úlohy v oblasti ľudských práv a základných slobôd vrátane práv dieťaťa (ďalej len „ľudské práva"). Stredisko na tento účel najmä

a) monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona,
b) zhromažďuje a na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme na Slovensku,
c) uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov v oblasti ľudských práv, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti,
d) pripravuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti,
e) zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie,
f) vydáva na požiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného predpisu,
g) vykonáva nezávislé zisťovania týkajúce sa diskriminácie,
h) vypracúva a uverejňuje správy a odporúčania o otázkach súvisiacich s diskrimináciou,
i) poskytuje knižničné služby a
j) poskytuje služby v oblasti ľudských práv.

(3) Stredisko je oprávnené zastupovať účastníka v konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania.

(4) Stredisko každoročne do 30. apríla vypracúva a uverejňuje za predchádzajúci kalendárny rok správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania na Slovensku prostredníctvom internetu alebo aj prostredníctvom periodickej tlače s celoslovenskou pôsobnosťou.

(5) Súdy, prokuratúra, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a iné verejnoprávne inštitúcie sú povinné na požiadanie strediska v určenej lehote poskytnúť stredisku informácie o dodržiavaní ľudských práv; ich právo podávať správy o dodržiavaní ľudských práv získané vlastnou činnosťou iným subjektom nie je dotknuté. Stredisko môže o poskytnutie informácií o dodržiavaní ľudských práv požiadať aj mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti ľudských práv, a dohodnúť sa s nimi o spôsobe poskytovania týchto informácií.

Stredisko ako národná inštitúcia na ochranu a podporu ľudských práv (NHRI)[upraviť | upraviť zdroj]

Stredisko v rámci svojej pôsobnosti ako NHRI sústreďuje svoju činnosť na tieto hlavné oblasti:

 • monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv,
 • zhromažďuje a na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme na Slovensku,
 • uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov oblasti ľudských práv, a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti,
 • poskytuje knižničné služby a
 • poskytuje služby v oblasti ľudských práv
 • pripravuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na informačných kampaniach,
 • má právo požiadať súdy, prokuratúru, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a iné inštitúcie, aby v určenej lehote poskytli Stredisku informácie o dodržiavaní ľudských práv

V rámci svojho pôsobenia ako národnej inštitúcie pre ľudské práva je Stredisko členom Európskej siete národných inštitúcií pre ľudské práva[10] ENNHRI – nástupnická inštitúcia neformalizovanej Európskej regionálnej skupiny NHHRIs), ktorá sa skladá z 41 národných inštitúcií pre ľudské práva z celej Európy. Národné inštitúcie pre ľudské práva sú štátom financované inštitúcie, nezávislé od vlády, so širokým legislatívnym alebo ústavným mandátom na podporu a ochranu ľudských práv. ENNHRI vo februári 2013 zriadila stály sekretariát v Bruseli a v polovici roku 2013 sa formalizovala na neziskovú organizáciu na základe belgického práva.

Stredisko ako národný nediskriminačný orgán (Equality body)[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 2004, kedy antidiskriminačný zákon ustanovil Stredisko za jediný slovenský antidiskriminačný orgán, t. j. pre posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona, je činnosť Strediska úzko spätá s uplatňovaním antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku.

Pôsobnosť Strediska ako Equality body:

 • monitoruje a hodnotí dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona,
 • pripravuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti,
 • zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie,
 • vydáva na požiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona,
 • zastupuje na základe plnej moci v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania,
 • zhromažďuje a na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme na Slovensku.

Okrem kompetencií vyplývajúcich zo statusu národnej inštitúcie pre ľudské práva, Stredisko má právomoc na ochranu zásady rovnakého zaobchádzania a na základe tejto skutočnosti je členom siete Equinet. Equinet zoskupuje 42 organizácií z 32 európskych krajín, ktoré majú právomoci v oblasti diskriminácie ako národné orgány na ochranu rovnosti.

Stredisko pôsobí vo všetkých piatich pracovných skupinách Equinet.[11] Svojich zástupcov poveruje pracovnými úlohami menovite v týchto pracovných skupinách: Právo rovnosti v praxi (Equality Law in Practice), Strategický vývoj (Strategy Development), Komunikačné stratégie a praktiky (Communication Strategies and Practices), Tvorba politík (Policy Formation), Problematika rodovej rovnosti (Gender Related Issues). Každá z pracovných skupín sa spoločne venuje v konkrétnom roku vopred určeným odborným témam. Výsledkom vzájomnej spolupráce, výmeny informácií a výskumu vybraných problematík v rámci stretnutí a celoročnej činnosti pracovných skupín sú rôzne odborné publikácie, spoločné správy a metodické príručky vychádzajúce z praxe členov Equinet v jednotlivých oblastiach a aspektoch ich činnosti.

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane princípu rovnakého zaobchádzania a práv dieťaťa[upraviť | upraviť zdroj]

Stredisko každoročne vydáva Správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike.[12] Správa sa venuje najpálčivejším otázkam, ktoré rezonovali na Slovensku za jednotlivé roky. Správa sa každoročne zverejňuje na stránke Strediska najneskôr do 30. apríla.

Právna pomoc[upraviť | upraviť zdroj]

Jednou z hlavných kompetencií Strediska je poskytovanie právnej pomoci obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie.[13] Stredisko je oprávnené bezplatne zastupovať klienta pred súdom, ak sa jedná o diskriminačné konanie. Stredisko je taktiež oprávnené vydávať odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona. Anonymizované odborné stanoviská Strediska sú dostupné na jeho webovej stránke.[14]

Vzdelávanie[upraviť | upraviť zdroj]

Stredisko uskutočňuje bezplatné vzdelávacie aktivity nie len pre študentov základných, vysokých a stredných škôl, ale aj pre členov odborových zväzov, zamestnancov úradov práce, inšpektorátov práce, policajného zboru, seniorov, Rómov, zamestnávateľov, podnikateľov a iné skupiny občanov žijúcich na Slovensku. Témami vzdelávacích aktivít sú najčastejšie ľudské práva a nediskriminácie, avšak Stredisko ponúka vzdelávanie aj v rámci témy mobbingu a bossingu na pracovisku, zosúladenia rodinného a pracovného života, chráneného oznamovania, obchodovania s ľuďmi a iných tém spadajúcich pod kompetencie a mandát Strediska. Pre študentov druhého stupňa základných škôl a stredných škôl ponúka Stredisko vzdelávania v rámci tém nediskriminácie, ľudských práv, holokaustu, práv dieťaťa, extrémizmu a rasizmu a rodovej rovnosti, šikanykyberšikany.[15]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Výkonná riaditeľka [online]. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, [cit. 2022-11-23]. Dostupné online.
 2. Regionálna kancelária Strediska v Banskej Bystrici [online]. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, [cit. 2015-05-21]. Dostupné online.
 3. Regionálna kancelária Strediska v Košiciach [online]. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, [cit. 2015-05-21]. Dostupné online.
 4. Regionálna kancelária Strediska v Žiline [online]. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, [cit. 2015-05-21]. Dostupné online.
 5. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva [online]. [Cit. 2015-05-21]. Dostupné online. Archivované 2016-04-28 z originálu.
 6. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 29/1995 Z.z. [online]. [Cit. 2015-05-21]. Dostupné online. Archivované 2016-03-15 z originálu.
 7. Zákon 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)[nefunkčný odkaz]
 8. Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 9. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov [online]. [Cit. 2015-05-21]. Dostupné online. Archivované 2016-04-28 z originálu.
 10. Európska sieť národných inštitúcií pre ľudské práva (ENNHRI) [online]. [Cit. 2015-05-21]. Dostupné online. Archivované 2015-05-02 z originálu.
 11. Európska sieť národných nediskriminačných orgánov (EQUINET)
 12. Správa o dodržiavaní ľudských práv [online]. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, [cit. 2024-03-20]. Dostupné online.
 13. Právna pomoc [online]. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, [cit. 2024-03-20]. Dostupné online.
 14. Odborné stanoviská [online]. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, [cit. 2024-03-20]. Dostupné online.
 15. Vzdelávanie [online]. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, [cit. 2024-03-20]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]