Stredné odborné učilište

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Stredné odborné učilište (SOU) bol od roku 1978 do roku 2008 typ strednej školy na Slovensku a predtým v Česko-Slovensku. V Česku existujú SOU dodnes, na Slovensku boli dovtedajšie SOU v roku 2008 premenené na stredné odborné školy.[1][2][3] Niečo iné je (a bolo) odborné učilište.

Detaily zákonnej úpravy SOU sa časom menili. Napríklad v rokoch 1984-1988 školský zákon (zák. č. 29/1984 Zb.) hovoril nasledovné:
„Stredné odborné učilište pripravuje v najmenej dvojročnom štúdiu na výkon robotníckych povolaní a odborných činností zodpovedajúcich príslušnému učebnému odboru. Toto štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou. Stredné odborné učilište pripravuje vo štvorročnom štúdiu na výkon robotníckych povolaní zodpovedajúcich príslušnému študijnému odboru, ako aj na niektoré technicko-hospodárske činnosti prevádzkového charakteru; pripravuje aj na štúdium na vysokej škole. Toto štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Stredné odborné učilište zabezpečuje teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania. Doba štúdia na strednom odbornom učilišti sa delí v súlade s učebnými plánmi a učebnými osnovami na prípravné obdobie a na obdobie odborného rozvoja.
Stredné odborné učilište zriaďuje a zrušuje: a) generálny riaditeľ výrobnej hospodárskej jednotky alebo orgán, ktorý na účely tohto zákona plní funkciu obdobnú funkcii generálneho riaditeľa; v odboroch (odvetviach), kde nie sú výrobné hospodárske jednotky, určí príslušný ústredný orgán, ktorý orgán na tieto účely plní funkciu obdobnú funkcii generálneho riaditeľa výrobnej hospodárskej jednotky, b) národný výbor pre organizácie riadené alebo spravované národnými výbormi, c) vo výnimočných prípadoch so súhlasom ministerstiev školstva riaditeľ hospodárskej organizácie určenej príslušným ústredným orgánom….Vnútorné organizačné usporiadanie stredného odborného učilišťa upravuje organizačný poriadok vydaný orgánom, ktorý stredné odborné učilište zriadil.
Orgány, ktoré zriaďujú stredné odborné učilištia, zodpovedajú za prípravu mládeže na povolanie na týchto učilištiach a v rozsahu svojej pôsobnosti ich riadia. Ústredné orgány a národné výbory vo svojej pôsobnosti riadia a plánujú prípravu mládeže na povolanie na stredných odborných učilištiach. Ministerstvá školstva ustanovujú po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi všeobecne záväzným právnym predpisom postup ústredných orgánov a národných výborov pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie na stredných odborných učilištiach. Ministerstvá školstva a národné výbory vykonávajú štátnu správu voči stredným odborným učilištiam podľa osobitných predpisov….
Orgány, ktoré zriadili stredné odborné učilištia, zabezpečujú žiakom týchto stredných odborných učilíšť prípravu na budúce povolanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Organizácia, ku ktorej je stredné odborné učilište organizačne pričlenené, sa podieľa na vytváraní podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov…
Národný výbor po prerokovaní s orgánom, ktorý stredné odborné učilište zriadil, môže v súlade s národohospodárskym plánom určiť, že na strednom odbornom učilišti sa budú pripravovať žiaci aj pre iné organizácie…
Vo výnimočných prípadoch sa môže so súhlasom ministerstva školstva zriadiť stredné odborné učilište, ktoré zabezpečuje iba teoretické vyučovanie…Pre žiakov stredného odborného učilišťa, ktoré zabezpečuje iba teoretické vyučovanie, zabezpečuje praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania stredisko praktického vyučovania. Stredisko praktického vyučovania zriaďuje riaditeľ (vedúci) organizácie, pre ktorú sa žiaci pripravujú na výkon povolania, so súhlasom generálneho riaditeľa výrobnej hospodárskej jednotky alebo orgánu, ktorý plní funkciu obdobnú funkcii generálneho riaditeľa výrobnej hospodárskej jednotky, so súhlasom národného výboru, príslušného ústredného orgánu a ministerstva školstva. V stredisku praktického vyučovania sa môžu pripravovať žiaci aj pre iné organizácie…Národný výbor môže zriadiť stredisko praktického vyučovania pre prípravu mládeže vyžadujúcu osobitnú starostlivosť aj pre potrebu organizácií, ktoré neriadi ani nespravuje, prípadne pre prípravu mládeže, ktorá sa nebude pripravovať pre určité organizácie…
Žiaci stredných odborných učilíšť a žiaci osobitných odborných učilíšť, ktorí splnili povinnú školskú dochádzku, vykonávajú v období školských prázdnin odbornú prax v určených organizáciách v rozsahu najviac štyroch týždňov. Ministerstvá školstva môžu po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi dĺžku tejto praxe v období školských prázdnin skrátiť.“[4]

V roku 2007 školský zákon (zák. č. 29/1984 Zb.) hovoril nasledovné:
„Stredné odborné učilište pripravuje na výkon robotníckych povolaní a odborných činností zodpovedajúcich príslušnému učebnému odboru. Toto štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou. Stredné odborné učilište pripravuje v študijných odboroch na výkon niektorých náročných robotníckych povolaní a niektorých technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru. Toto štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Stredné odborné učilište zabezpečuje žiakom teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania; môže tiež zabezpečovať len teoretické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania alebo praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania….
Stredisko praktického vyučovania zabezpečuje praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania pre žiakov, ktorým stredné odborné učilište zabezpečuje iba teoretické vyučovanie. Stredisko praktického vyučovania zodpovedá za výuku podľa ustanovených učebných plánov a učebných osnov, pritom spolupracuje so stredným odborným učilišťom, ktoré pre žiakov zabezpečuje teoretické vyučovanie.
Pracovisko praktického vyučovania zabezpečuje praktické vyučovanie pre žiakov, ktorým stredné odborné učilište zabezpečuje teoretické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania. Pracovisko praktického vyučovania zriaďuje so súhlasom ministerstva školstva občan, pre ktorého sa žiaci pripravujú. Občan, ktorý zriadil pracovisko praktického vyučovania, zodpovedá za výuku podľa ustanovených učebných plánov a učebných osnov, pritom spolupracuje so stredným odborným učilišťom, ktoré pre žiakov zabezpečuje teoretickú výuku…
Orgány a organizácie, ktoré zriaďujú stredné odborné učilištia, zodpovedajú za prípravu mládeže na povolanie na týchto učilištiach a v rozsahu svojej pôsobnosti ich riadia; sú povinné vytvárať priaznivé podmienky pre rozvíjanie schopností a iniciatívy žiakov a ich uplatnenie v praxi. Orgány v odbore svojej pôsobnosti na stredných odborných učilištiach riadia a plánujú prípravu mládeže na povolanie. Orgány, ktoré rozhodli o zrušení, rozdelení, zlúčení alebo splynutí stredného odborného učilišťa alebo strediska praktického vyučovania, určia stredné odborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania, ktoré prevezme práva a povinnosti k žiakom. Organizácie môžu byť ústredným orgánom štátnej správy poverené riadením stredných odborných učilíšť…
Orgán štátnej správy v školstve môže po prerokovaní s orgánom alebo organizáciou, ktorá zriadila stredné odborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania, určiť, že na strednom odbornom učilišti alebo v stredisku praktického vyučovania sa budú pripravovať žiaci aj pre iné organizácie.“[5]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. zákon č. 63/1978 Zb.
  2. zákon č. 29/1984 Zb.
  3. zák. č. 245/2008 Z.z.
  4. zákon č. 29/1984 Zb. v znení v rokoch 1984 - 1988
  5. zákon č. 29/1984 Zb. v znení z roku 2007