Technický výkres

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Technický výkres je veľmi dôležitou súčasťou technickej dokumentácie. V porovnaní s inými výrazovými prostriedkami sústreďuje technický výkres na pomerne malej ploche neobyčajne veľké množstvo informácií o tvare, veľkosti a mnohých ďalších vlastnostiach zobrazovaného predmetu alebo zariadenia. Technický výkres je najdôležitejší dorozumievací prostriedok medzi konštruktérom a výrobou bez ohľadu na odbor, jeho pôvodu alebo použitie. Je nositeľom technickej myšlienky.

Technický výkres obsahuje všetky potrebné údaje pre výrobu súčiastky alebo zariadenia. Predpisuje tvar a rozmery, ale aj druh materiálu, povolené odchýlky rozmerov a pod. Za presnosť a správnosť údajov, ktoré sú uvedené na výkrese, zodpovedá konštrukcia. Na druhej strane sa však dielňa musí pri výrobe súčiastky alebo zariadenia presne pridržiavať technického výkresu.

Technické výkresy podľa oboru[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Strojársky výkres
Bližšie informácie v hlavnom článku: Stavebný výkres

Druhy technických výkresov[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa spôsobu vyhotovenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • náčrt (škica) – je nakreslený voľnou rukou (nemusí byť v mierke). Slúži pre informácie alebo záznam, ktorý obsahuje jednoduché zobrazenie.
 • originál (základný výkres alebo matrica) je výkres, ktorý podáva súčasne platnú informáciu alebo údaje a je na ňom zaznamenaná posledná zmena. Obyčajne je nakreslený tušom na prírodnom pauzovacom papieri alebo plátne, resp. vytlačený laserovou tlačiarňou na papier.
 • kópia zhotovuje sa z originálu rozmnožovaním.

Podľa určenia a obsahu[upraviť | upraviť zdroj]

 • hlavná zostava – výkres zostavy, ktorý znázorňuje všetky skupiny a časti kompletného výrobku.Používa sa pre veľké zariadenia pozostávajúce z niekoľkých samostatných funkčných celkov.
 • výkres zostavy – určuje spôsob, akým sa majú jednotlivé časti alebo súčiastky zostaviť vo funkčný celok. Na výkrese zostavy sa vykreslia všetky súčiastky, z ktorých sa skladá zobrazené zariadenie. Kótujú sa len hlavné rozmery, ako sú napr. celkové rozmery, vzdialenosti osí a iné charakteristické rozmery.
 • výkres podzostavy – používa sa pri zariadeniach, ktoré sa skladajú z niekoľkých samostatných funkčných celkov. Určuje spôsob, akým sa majú jednotlivé časti alebo súčiastky zostaviť v menší funkčný celok - podzostavu. Na výkrese podzostavy sa vykreslia všetky súčiastky, z ktorých sa skladá zobrazené zariadenie. Zdôraznia sa tie rozmery, ktoré nie je možné zachytiť na iných výkresoch. Súčiastky, ktoré sú nakreslené na výkrese podzostavy, nemusia sa kresliť na výkrese zostavy. Stačí, ak sa príslušná podskupina nakreslí ako celok. Súpis položiek však obsahuje všetky položky, ktoré sú nakreslené na výkrese zostavy aj podzostavy.
 • výkres detailu – výkres, ktorý zobrazuje časti konštrukcie alebo prvku, obyčajne zväčšené a ktorý obsahuje špecifické informácie o tvare a konštrukcii alebo o montáži a spojeniach.
 • výkres súčiastky – výkres, ktorý znázorňuje jednotlivú súčiastku, ktorá nemôže byť ďalej rozložená. Výkres obsahuje všetky údaje potrebné na jej definovanie.
 • výrobný výkres – výkres, obyčajne zhotovený na základe konštrukčných údajov. Musí poskytovať všetky údaje potrebné pre výrobu.
 • tabuľkový výkres – výkres, ktorý znázorňuje súčiastky s podobnými tvarmi, ale s rôznymi charakteristickými znakmi (napr. rozdielne rozmery).
 • obrysový výkres – udáva vonkajšiu obrysovú obalovú plochu, celkové rozmery a hmotnosť zariadenia, t. j. údaje potrebné na balenie, prepravu a inštaláciu zariadenia.
 • výkres pripojenia – podáva informácie pre montáž a spojenie dvoch alebo viacerých častí týkajúcich sa napr. ich rozmerov, krajných polôch, prevádzkových a skúšobných požiadaviek a pod.
 • diagram – grafické znázornenie, obvykle v súradnicovom systéme, vzťahu dvoch alebo viacerých veličín.
 • schéma – výkres, na ktorom sú grafickými symbolmi určené funkcie a vzťahy prvkov zobrazeného systému.
 • nomogram – diagram, z ktorého možno určiť bez výpočtov približné číselné hodnoty vzťahu dvoch alebo viacerých veličín.
 • súpis položiek – je úplný zoznam položiek ktoré vytvárajú zostavu (alebo podzostavu), alebo jednotlivých častí uvedených na technickom výkrese. Položkou môže byť (jedna) súčiastka, materiály potrebné na kompletizáciu výrobku (vodiče, tekutinová náplň, farby na náter a pod.), ale aj montážna jednotka, ktorá má vlastný výkres zostavy. Položky uvedené v súpise položiek, musia byť pomocou odkazov identifikovateľné na príslušnom výkrese. Označenie položky je spojovacím článkom medzi zápisom v súpise položiek a ich znázornením na výkrese, ku ktorému súpis položiek patrí.