Trichlórmetán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Trichlórmetán
Trichlórmetán
Trichlórmetán
Trichlórmetán
Trichlórmetán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CHCl3
Synonymá chloroform
Vzhľad bezfarebná tekutina sladkastej chuti a vône
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 119,4 amu
Teplota topenia -63 °C (210 K)
Teplota varu 61 °C (335 K)
Hustota 1,48 × 103 kg/m3 (liquid)
Rozpustnosť zle rozpustný vo vode
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -89,7 kJ/mól
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
08 - látka nebezpečná pre zdravie07 - dráždivá látka
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Ďalšie informácie
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Vlastnosti Hazardous Chemical Database

Trichlórmetán alebo chloroform (CHCl3) je bezfarebná tekutina sladkastej chuti a vône. Používa sa ako nepolárne rozpúšťadlo. Je výborným rozpúšťadlom nepolárnych organických zlúčenín a tukov. Ešte pred niekoľkými rokmi prakticky všetky čistiarne odevov prali tovar svojich zákazníkov v zmesi chloroformu a tetrachlórmetánu. Organické znečistenie bolo veľmi efektívne odstránené a vďaka nízkemu bodu varu čistiacej zmesi boli ich zostatky z odevov zahriatím ľahko odstrániteľné. Mnoho farieb na kovy aj drevo používalo ako rozpúšťadlo pigmentov a ochranných látok práve chloroform.

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Je nehorľavý. Pri vdychovaní je toxický. Má silné narkotické účinky a bol v obmedzenom množstve používaný ako celkové anestetikum v medicíne na uspávanie pacientov pri operáciách. Podrobné dlhodobé klinické štúdie však ukázali, že trvalý dlhodobý styk organizmu s týmto rozpúšťadlom značne zvyšuje riziko vzniku rakoviny a zlúčenina sa tak dostala do zoznamu karcinogénnych látok. Na základe týchto skutočností je v súčasnosti veľmi obmedzená tak produkcia, ako aj praktické využitie chloroformu.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Priemyselne sa trichlórmetán vyrába zahriatim zmesi chlóru a buď chlórmetánu alebo metánu na 400 až 500 °C. Pri tejto teplote nastáva séria chemických reakcií:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl
CH2Cl2 + Cl2CHCl3 + HCl
CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

Produktom tohto procesu je zmes štyroch chlórmetánov, monochlórmetán, dichlórmetán, trichlórmetán (chloroform) a tetrachlórmetán, ktoré sa oddelia destiláciou.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]