Tetrachlórmetán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tetrachlórmetán
Tetrachlórmetán
Tetrachlórmetán
Tetrachlórmetán
Tetrachlórmetán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CCl4
Synonymá chlorid uhličitý, tetrachlór
Vzhľad bezfarebná tekutina sladkastej chuti a vône
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 153,8 u
Molárna hmotnosť 153,8 g/mol
Teplota topenia -23,0 °C (250,2 K)
Teplota varu 76,8 °C (350,0 K)
Kritický bod 283,3 °C, 4493 kPa
Hustota 1,584 2 g/cm³
Rozpustnosť vo vode:
0,081 g/100 ml (25 °C)
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -130,5 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 82,65 J K-1 g-1 (plyn)
131,30 J K-1 g-1 (kvapalina)
44,22 J K-1 g-1 (pevné, -227 °C)
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Nebezpečenstvo
Vety H H301, H311, H331, H351, H372, H412
Vety EUH EUH059
Vety P P273, P281, P314, P501
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Jed Škodlivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Jed
(T)
Škodlivá
látka
(Xn)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R23/24/25, R40, R48/23, R59, R52/53
Vety S S1/2, S23, S36/37, S45, S59, S61
NFPA 704
0
3
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 56-23-5
Číslo UN 1846
EINECS číslo 602-008-00-5
Číslo RTECS FG4900000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Tetrachlórmetán alebo chlorid uhličitý (CCl4) je ťažká bezfarebná tekutina sladkastej chuti a vône. Používa sa ako nepolárne rozpúšťadlo. Je výborným rozpúšťadlom nepolárnych organických zlúčenín a tukov. Ešte pred niekoľkými rokmi prakticky všetky čistiarne odevov prali tovar svojich zákazníkov v zmesi tetrachlórmetánu a chloroformu. Organické znečistenie bolo veľmi efektívne odstránené a vďaka nízkemu bodu varu čistiacej zmesi boli ich zostatky z odevov zahriatím ľahko odstrániteľné. Kedysi bol používaný ako náplň hasiacich prístrojov.

Výroba a vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Väčšinou sa tetrachlórmetán vyrába reakciou sirouhlíka s chlórom. Pri 105 - 130 °C zlúčeniny reagujú za vzniku chloridu uhličitého a chloridu sírneho:

CS2 + 3 Cl2 → CCl4 + S2Cl2

Chlorid sírny reaguje ďalej so sírouhlíkom:

CS2 + 2 S2Cl2 → CCl4 + 6 S

Malé množstvo tejto látky sa vyprodukuje pri syntéze dichlórmetánu a trichlórmetánu:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl
CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl
CHCl3 + Cl2CCl4 + HCl

Chemicky je tetrachlórmetán málo reaktívny, s kyslíkom prakticky nereaguje a preto je nehorľavý. Za vysokých teplôt však s kyslíkom reaguje za vzniku fosgénu a chlóru:

2 CCl4 + O2 → 2 COCl2 + 2 Cl2.

S niektorými anorganickými bromidmi a jodidmi, hlavne hlinitými, reaguje tak, že v jeho molekule dôjde k výmene chlóru za ťažší halogén

3 CCl4 + 4 AlBr3 → 3 CBr4 + 4 AlCl3,

resp.

3 CCl4 + 4 AlI3 → 3 CI4 + 4 AlCl3.

Bezpečnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikuje tetrachlórmetán do skupiny 2B teda „podozrivý karcinogén pre človeka“.

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]