Preskočiť na obsah

Uznesenie (právo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Uznesenie je v procesný úkon (rozhodnutie), typicky orgánu verejnej moci, najmä súdu.

Úprava uznesení sa v jednotlivých právnych poriadkoch líši v závislosti od druhu konania (civilný proces, trestný proces, konanie pred správnym súdom).

V slovenskom civilnom sporovom konaní súd rozhoduje uznesením, v zásade vtedy, ak nerozhoduje vo veci samej.[1] V trestnom procesnom práve súd rozhoduje uznesením v prípadoch, ak zákon neurčuje inú formu rozhodnutia (rozsudok, príkaz) a ak rozhodnutie nemá technicko-organizačnú či operatívnu povahu. Orgány činné v trestnom konaní (policajti, prokurátori) rozhodujú v zásade uznesením, ak zákon neustanovuje niečo iné alebo ak rozhodnutie nemá technicko-organizačnú alebo operatívnu povahu.[2] Podľa Civilného sporového poriadku i podľa Trestného poriadku, ak dané zákony neustanovujú inak, použijú sa na uznesenia primerane ustanovenia o rozsudku.[3] Špeciálnu úpravu uznesení upravuje pre potreby civilného mimosporového konania Civilný mimosporový poriadok, pričom tento, okrem iného, stanovuje, kedy súd rozhoduje uznesením aj vo veci samej.[4] Uznesením v niektorých prípadoch rozhoduje aj Ústavný súd Slovenskej republiky.[5]

Uznesenie je v zásade menej formálne a slávnostné než rozsudok, ktorý musí byť podľa Ústavy Slovenskej republiky vždy vyhlasovaný verejne a „v mene Slovenskej republiky“.[6]

Slovenské právo upravuje tiež uznesenie vlády Slovenskej republiky, uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky či uznesenie valného zhromaždenia obchodných spoločností[7], ktoré majú pomerne odlišný charakter od uznesení súdu vydaných podľa platných procesných poriadkov.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. § 234 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení platnom a účinnom k 15. 4. 2024 (ďalej len „CSP“).
  2. Cf. § 162 ods. 1 a 2 zák. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení platnom a účinnom k 15. 4. 2024 (ďalej len „TP“).
  3. § 234 ods. 2 CSP, § 180 TP.
  4. § 39 ods. 1 zák. č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení platnom a účinnom k 15. 4. 2024.
  5. Cf. zák. č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  6. čl. 142 ods. 4 Ústavy SR; cf. § 219 ods. 1 CSP; § 163 ods. 1 TP.
  7. Cf. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Ďalšia literatúra[upraviť | upraviť zdroj]